Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.10, 77.140.75                                                                                                                         Září 2003

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové
nádoby a zařízení -
Technické dodací podmínky -
Část 3: Trubky z legovaných
jemnozrnných ocelí

ČSN
EN 10216-3

42 0263

 

Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part  3: Alloy fine grain steel tubes

Tubes sans soudure en acier pour service sous pression - Conditions techniques de livraison - Partie 3: Tubes en acier
allié à grain fin

Nahtlose Stahlrohre für Druckbeanspruchungen - Technische Lieferbedingungen - Teil 3: Rohre aus legierten
Fienkornbaustählen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10216-3:2002. Evropská norma EN 10216-3:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10216-3:2002. The European Standard EN 10216-3:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10216-3 (42 0263) z ledna 2003.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67222
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 10216-3:2002 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 10216-3 z ledna 2003 převzala EN 10216-3:2002 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 10002-1 zavedena v ČSN EN 10002-1 (42 0310) Kovové materiály - Zkouška tahem - Část 1: Zkouška tahem za okolní teploty

EN 10002-5 zavedena v ČSN EN 10002-5 (42 0312) Kovové materiály - Zkouška tahem - Část 5: Zkouška tahem za zvýšené teploty

EN 10020 zavedena v ČSN EN 10020 (42 0002)  Definice a rozdělení ocelí

EN 10021 zavedena v ČSN EN 10021 (42 0905) Všeobecné technické dodací podmínky pro ocel a ocelové výrobky

EN 10027-1 zavedena v ČSN EN 10027-1 (42 0011) Systémy označování ocelí - Část 1: Systém zkráceného označování - Základní symboly

EN 10027-2 zavedena v ČSN EN 10027-2 (42 0012) Systémy označování ocelí - Část 2: Systém číselného označování

EN 10045-1 zavedena v ČSN EN 10045-1 (42 0381) Kovové materiály - Zkouška rázem v ohybu podle Charpyho - Část 1: Zkušební metoda (V a U vruby)

EN 10052 zavedena v ČSN EN 10052 (42 0004)  Terminologie tepelného zpracování železných výrobků

EN 10204 zavedena v ČSN EN 10204 (42 0009)  Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly

ENV 10220 nezavedena, nahrazena EN 10220:2002

EN 10233 zavedena v ČSN EN 10233 (42 0325)  Kovové materiály - Zkouška trubek smáčknutím

EN 10234 zavedena v ČSN EN 10234 (42 0326)  Kovové materiály - Zkouška trubek rozšiřováním

EN 10236 zavedena v ČSN EN 10236 (42 0328)  Kovové materiály - Zkouška trubek rozšiřováním prstence

EN 10237 zavedena v ČSN EN 10237 (42 0329)  Kovové materiály - Zkouška trubek tahem prstence

EN 10246-1 zavedena v ČSN EN 10246-1 (01 5061) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 1: Automatické elektromagnetické zkoušení bezešvých a svařovaných trubek z feromagnetických ocelí (kromě trubek svařovaných pod tavidlem) pro ověřování těsnosti

EN 10246-5 zavedena v ČSN EN 10246-5 (01 5065) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 5: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek (kromě trubek svařovaných pod tavidlem) z feromagnetických ocelí pro zjišťování podélných necelistvostí magnetickými rozptylovými toky

EN 10246-6 zavedena v ČSN EN 10246-6 (01 5066) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 6: Automatické zkoušení bezešvých ocelových trubek pro zjišťování příčných necelistvostí ultrazvukem

EN 10246-7 zavedena v ČSN EN 10246-7 (01 5067) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 7: Automatické zkoušení  bezešvých a svařovaných ocelových trubek (kromě trubek svařovaných pod tavidlem) pro zjišťování podélných necelistvostí ultrazvukem

EN 10246-14 zavedena v ČSN EN 10246-14 (01 5074) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 14: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek (kromě trubek svařovaných pod tavidlem) pro zjišťování dvojitostí ultrazvukem

EN 10256 zavedena v ČSN EN 10256 (01 5003) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Kompetence a způsobilost pracovníků nedestruktivního zkoušení pro stupeň 1 a 2

EN ISO 377 zavedena v ČSN EN ISO 377 (42 0305) Ocel a ocelové výrobky - Umístění a příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles pro mechanické zkoušení

EN ISO 2566-1 zavedena v ČSN EN ISO 2566-1 (42 0308) Ocel - Přepočet hodnot tažnosti - Část 1: Uhlíkové a nízkolegované oceli


Strana 3

prEN 10168 nezavedena

prEN 10266 nezavedena

ISO 14284 dosud nezavedena

CR 10260 zavedena v ČSN CR 10260 (42 0011) Systémy označování ocelí - Přídavné symboly

CR 10261 dosud nezavedena

EURONORM 103 dosud nezavedena

Citované a souvisící předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/EC z 29.května 1999 o sbližování právních předpisů členských států týkající se tlakových zařízení. V České republice je tato směrnice zavedena Nařízením vlády č.182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky pro tlaková zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Jindřich Stádník, Chomutov, IČO 10418521

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Českého normalizačního institutu: Emilie Kremličková


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 10216-3

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Květen 2002

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 23.040.10, 77.140.75

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení -
Technické dodací podmínky -

Část 3: Trubky z legovaných jemnozrnných ocelí

Seamless steel tubes for pressure purposes -
Technical delivery conditions -
Part 3: Alloy fine grain steel tubes

 

Tubes sans soudure en acier pour service sous

pression - Conditions techniques de livraison -

Partie 3: Tubes en acier allié à grain fin

Nahtlose Stahlrohre für Druckbeanspruchungen -

Technische Lieferbedingungen -
Teil 3: Rohre aus  legierten Feinkornbaustählen

Tato evropská norma byla schválena CEN 25. dubna 2002.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a v jakémkoliv                       Ref. č. EN 10216-3:2002 D
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

            Strana

Předmluva ........................................................................................................................................................................................ 8

1          Předmět normy ................................................................................................................................................................... 9

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................. 11

3          Termíny a definice ............................................................................................................................................................ 11

4          Symboly .............................................................................................................................................................................. 11

5          Klasifikace a označování ................................................................................................................................................. 11

5.1       Klasifikace  ........................................................................................................................................................................ 11

5.2       Označování ........................................................................................................................................................................ 11

6          Údaje pro objednávání..................................................................................................................................................... 12

6.1       Povinné údaje ................................................................................................................................................................... 12

6.2       Volitelné požadavky .......................................................................................................................................................... 12

6.3       Příklad objednávky ........................................................................................................................................................... 12

7          Způsob výroby ................................................................................................................................................................... 13

7.1       Výroba oceli ....................................................................................................................................................................... 13

7.2       Dezoxidace ........................................................................................................................................................................ 13

7.3       Výroba trubek a dodací podmínky.................................................................................................................................. 13

8          Požadavky........................................................................................................................................................................... 14

8.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 14

8.2       Chemické složení.............................................................................................................................................................. 14

8.3       Mechanické vlastnosti...................................................................................................................................................... 16

8.4       Vzhled a vnitřní jakost....................................................................................................................................................... 20

8.5       Přímost................................................................................................................................................................................ 20

8.6       Úprava konců .................................................................................................................................................................... 20

8.7       Rozměry, hmotnosti a mezní úchylky............................................................................................................................. 20

9          Kontrola............................................................................................................................................................................... 24

9.1       Druhy kontroly..................................................................................................................................................................... 24

9.2       Dokumenty kontroly........................................................................................................................................................... 24

9.3       Přehled kontrol a zkoušení.............................................................................................................................................. 25

10        Zkoušení............................................................................................................................................................................. 26

10.1     Rozsah zkoušení............................................................................................................................................................... 26

10.2     Příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles.......................................................................................................... 26

11        Zkušební metody............................................................................................................................................................... 27

11.1     Chemická rozbor............................................................................................................................................................... 27

11.2     Zkouška tahem.................................................................................................................................................................. 27

11.3     Zkouška smáčknutím....................................................................................................................................................... 28

11.4     Zkouška tahem prstence................................................................................................................................................. 28

11.5     Zkouška rozšiřováním...................................................................................................................................................... 28

11.6     Zkouška rozšiřováním prstence..................................................................................................................................... 28

11.7     Zkouška rázem v ohybu.................................................................................................................................................... 29

11.8     Zkouška nepropustnosti.................................................................................................................................................. 29

11.9     Kontrola rozměrů............................................................................................................................................................... 30


Strana 7

            Strana

11.10  Vizuální kontrola................................................................................................................................................................. 30

11.11  Nedestruktivní zkoušení................................................................................................................................................... 30

11.12  Identifikace materiálu....................................................................................................................................................... 30

11.13  Opakovací zkoušky, třídění a přepracování................................................................................................................... 30

12        Značení................................................................................................................................................................................ 30

12.1     Povinné značení................................................................................................................................................................. 30

12.2     Dodatečné značení........................................................................................................................................................... 31

13        Ochrana povrchu............................................................................................................................................................... 31

Příloha A (normativní)  Vlastnosti ocelí P275NL1 a P275NL2 při zvýšených teplotách ……………….......................... 32

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy vyjadřující základní požadavky
nebo jiná ustanovení směrnic EU ................................................................................................................................. 33

Bibliografie ..................................................................................................................................................................................... 34


Strana 8

Předmluva

Tento dokument (EN 10216-3:2002) byl vypracován technickou komisí ECISS/TC 29 „Ocelové trubky a tvarovky pro ocelové trubky", jejíž sekretariát vede UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2002.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, uděleného CEN  Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění  základních požadavků směrnic EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Evropská norma EN 10216 má tyto další části:

Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě

Část 2: Trubky z legovaných a nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

Část 4: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi pří nízkých teplotách

Část 5: Trubky z korozivzdorných  ocelí

Další soubor evropských norem na trubky pro tlakové nádoby a zařízení je:

EN 10217 Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 9

1 Předmět normy

Tato část EN 10216 obsahuje technické dodací podmínky pro dvě zkušební kategorie bezešvých trubek s kruhovým příčným průřezem, vyrobených ze svařitelných legovaných jemnozrnných ocelí.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz