Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 55.180.40                                                                                                                                  Červen 2003

Obaly - Kompletní přepravní balení
a manipulační jednotky -
Zkouška sinusovými vibracemi
s proměnným kmitočtem

ČSN
EN ISO 8318

77 0644

                                                                                                    idt. ISO 8318:2000

Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads - Sinusoidal vibration tests using a variable frequency

Emballages - Emballages d'expédition complets et pleins et charges unitaires - Essais de vibration sinusoϊdale
à fréquence variable

Verpackung - Versandfertige Packstücke und Ladeeinheiten - Schwingprüfung mit variabler sinusförmiger Frequenz

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 8318:2002. Evropská norma EN ISO 8318:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the EN ISO 8318:2002. European Standard EN ISO 8318:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 8318 (77 0644) z listopadu 1992.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67366
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 2206 zavedena v ČSN EN 22206 (77 0602)  Obaly - Přepravní balení a manipulační jednotky - Identifikace při zkoušení (idt. ISO 2206)

ISO 2233 zavedena v ČSN EN ISO 2233 (77 0203)  Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Kondicionování ke zkoušení

ISO 2234 zavedena v ČSN EN ISO 2234 (77 0635)  Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška statickou zátěží

Vypracování normy

Zpracovatel: CIMTO s.p. IČO 00311391, Renata Kupová

Technická normalizační komise: TNK 78 Obaly a balení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Zajíček


Strana 3

                                                                                      Září 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 55.180.40                                                                                                  Nahrazuje EN 28318:1992

Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky -
Zkouška sinusovými vibracemi s proměnným kmitočtem
(ISO 8318:2000)

Packaging - Complete, filled transport packages and unit loads -
Sinusoidal vibration tests using a variable frequency
(ISO 8318:2000)

 

Emballages - Emballages d'expédition complets
et pleins et charges unitaires - Essais de vibration
sinusoϊdale à fréquence variable
(ISO 8318:2000)

Verpackung - Versandfertige Packstücke und

Ladeeinheiten - Schwingprüfung mit variabler

sinusförmiger Frequenz

(ISO 8318:2000)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-08-30.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

      Ref. č. EN ISO 8318:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy vypracovaný v technické komisi ISO/TC 122 „Obaly“ Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) byl převzat technickou komisí CEN/TC 261 „Obaly“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR, jako evropská norma.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2003.

Tento dokument nahrazuje EN 28318:1992.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 8318:2000 byl schválen v CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

POZNÁMKA Normativní odkazy na mezinárodní normy jsou uvedeny v příloze ZA (normativní).


Strana 5

Úvod

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická norma, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy jsou navrženy podle pravidel v části 3. Směrnic ISO/IEC.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky této mezinárodní normy mohou být předmětem patentových práv. ISO bude odpovědná za ztotožnění jakéhokoliv nebo všech těchto patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 8318 byla připravena technickou komisí ISO/TC 122, Obaly, subkomisí SC 3, Stanovení požadavků a zkoušek na obalové prostředky, obaly a manipulační jednotky (jak stanovuje ISO/TC 122).

Tímto druhým vydáním se ruší a nahrazuje první vydání (ISO 8318:1986), které bylo z technických důvodů revidováno.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje dvě metody zkoušení kompletního přepravního balení a manipulačních jednotek sinusovými vibracemi s proměnným kmitočtem. Zkoušky se mohou použít k hodnocení provedení přepravního balení a manipulačních jednotek z hlediska jejich odolnosti a ochrany, kterou poskytují náplni před působením vertikální vibrace. Zkoušky mohou být samostatnými zkouškami ke zjištění účinku vibrací (deformace, zborcení, prasknutí) nebo součástí programů zkoušek k posouzení schopnosti balení odolávat riziku vibrace v systému oběhu.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz