Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.120.20                                                                                                                                  Červen 2003

Vícežilové a symetrické párové
a čtyřkové kabely pro digitální
komunikace používané v drsných
prostředích -
Část 1: Kmenová specifikace

ČSN
EN 62012-1

34 7822

                                                                                                idt IEC 62012-1:2002

Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications to be used in harsh environments -
Part 1: Generic specification

Câbles multiconducteurs à paires symétriques et quartes pour transmission numérique utilisés en environnement
difficile - Partie 1: Spécification générique

Mehradrige und symmetrische paar-/-viererverseilte Kabel für digitale Kommunikation zur Anwendung in rauher
Umgebung -
Teil 1: Fachgrundspezifikation

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 62012-1:2002 Vícežilové a symetrické párové a čtyřkové kabely pro digitální komunikace používané v drsných prostředích - Část 1: Kmenová specifikace, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 62012-1:2002, byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 62012-1 bez jakýchkoli modifikací. Evropská norma EN 62012-1:2002 má status české technické normy.

Uvedená evropská a původní mezinárodní norma jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, oddělení informací, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Endorsement notice

The European Standard EN 62012-1:2002 Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications to be used in harsh environments - Part 1: Generic specification which is the complete and unchanged adoption of the IEC 62012-1:2002, was approved by the Czech Standards Institute for direct use as the ČSN EN 62012-1 without any modification. The European Standard EN 62012-1:2002 has the status of a Czech Standard.

Both European and original International Standards are available at the Czech Standards Institute, Department of Information, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Anotace obsahu

Norma specifikuje definice a zkušební metody symetrických párových a čtyřkových kabelů používaných v digitálních komunikačních systémech, jako je ISDN, počítačové sítě a datové komunikační systémy, pokud se uvedené kabely používají v drsném prostředí. Tato norma poskytuje návod pro návrh a zkoušení těchto kabelů. Evropská norma má 4 strany anglického textu a norma IEC má 51 stran anglického textu.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67380
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz