Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 55.100; 55.140                                                                                                                        Červenec 2003

Tuhé plastové obaly - Specifikace
tolerancí pro rozměry, hmotnost
a objem

ČSN
EN 13974

77 1061

 

Rigid plastics containers - Specification of tolerance for dimensions, weight and volume

Conteneurs en plastique rigide - Spécifications des tolérances sur les dimensions, le poids et le volume

Formstabile Kunstoffbehälter - Grenzabmaße hinsichtlich Abmessungen, Masse und Volumen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13974:2002. Evropská norma EN 13974:2002 má status české technické normy.

This Standard is the Czech version of the European Standard EN 13974:2002. The European Standard EN 13974:2002 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67510
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jana Lukešová, J.L.LOGISTIKA, IČO 41814975,

Technická normalizační komise: TNK 78 Obaly a balení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Zajíček


Strana 3

                                                                                          Říjen 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 55.100; 55.140

Tuhé plastové obaly - Specifikace tolerancí pro rozměry, hmotnost
a objem

Rigid plastics containers - Specification of tolerance for dimensions, weight and
volume

 

Conteneurs en plastique rigide - Spécifications des

tolérances sur les dimensions, le poids et le volume

Formstabile Kunstoffbehälter - Grenzabmaße

hinsichtlich Abmessungen, Masse und Volumen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-08-19.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref. č. EN 13974:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

3          Požadavky............................................................................................................................................................................. 6


Strana 5

Předmluva

Tento dokument EN 13974:2002 byl připraven  technickou komisí CEN TC 261 „Obaly“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2003.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Účelem obalu je pojmutí, ochrana, distribuce a předvedení výrobků. Jeho hlavním úkolem je ochrana před poškozením a/nebo zničením výrobku.

Tato evropská norma byla připravena pro zkoušení konstrukčních typů obalů a zajištění požadavků a zkušebních postupů ke splnění doporučených objemů.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje tolerance pro rozměry, hmotnost a objem plastových lahví a nádob do 5 l, plastových kanystrů se jmenovitým objemem do 20 l a plastových kbelíků se jmenovitým objemem do 60 l.

POZNÁMKA Plastové lahve, nádoby, kanystry a kbelíky jsou v této normě uváděny jako obaly.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz