Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.340.20                                                                                                                                   Srpen 2003

Chrániče sluchu -
Bezpečnostní požadavky a zkoušení -
Část 5: Mušlové chrániče sluchu
s aktivním snižováním hluku

ČSN
EN 352-5

83 2121

 

Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 5: Active noise reduction ear-muffs

Protecteurs individuels contre le bruit - Exigences de sécurité et essais - Partie 5: Serre-tête à atténuation active du bruit

Gehörschützer - Sicherheitstechniche Anforderungen und Prüfungen - Teil 5: Kapselgehörsschützer mit aktiver
Geräuschkompensation

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 352-5:2002. Evropská norma EN 352-5:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 352-5:2002. The European Standard EN 352-5:2002 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67513
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 352-1:2002 zavedena v ČSN EN 352-1 (83 2121) Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 1: Mušlové chrániče sluchu

EN 352-3:2002 zavedena v ČSN EN 352-3 (83 2121) Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 3: Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu

EN 13819-1 zavedena v ČSN EN 13819-1 (83 2101) Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 1: Fyzikální metody zkoušení

Souvisící ČSN

ČSN 01 1600 Akustika - Terminologie

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/686/EHS z 1989-12-21, o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se osobních ochranných prostředků, ve znění směrnic 93/68/EHS, 93/95/EHS a 96/58/EHS. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, IČO 025950, Ing. Zdeněk Vojta

Technická normalizační komise: TNK 3 Osobní ochranné prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

                                                                                   Prosinec 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.340.20

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení -
Část 5: Mušlové chrániče sluchu s aktivním snižováním hluku

Hearing protectors - Safety requirements and testing -
Part 5: Active noise reduction ear-muffs

 

Protecteurs individuels contre le bruit -
Exigences de sécurité et essais -
Partie 5: Serre-tête à atténuation active du bruit

Gehörschützer - Sicherheitstechniche

Anforderungen und Prüfungen -
Teil 5: Kapselgehörsschützer mit aktiver

Geräuschkompensation

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-10-16.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky              Ref. č. EN 352-5:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 7

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 7

3       Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 7

4       Požadavky................................................................................................................................................................................ 7

5       Zkoušení.................................................................................................................................................................................. 8

6       Informace poskytované výrobcem....................................................................................................................................... 8

7       Značení..................................................................................................................................................................................... 9

Příloha A (informativní)  Nejistota měření a interpretace výsledků měření........................................................................ 10

Příloha B (informativní)  Stanovení aktivního útlumu a rozsahu aktivního útlumu mušlových chráničů sluchu
s aktivním snižováním hluku
........................................................................................................................................... 12

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy vyjadřující podstatné požadavky
nebo jiná ustanovení směrnic EU
.................................................................................................................................. 13

Literatura.......................................................................................................................................................................................... 14


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 352-5:2002) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 159 „Chrániče sluchu“, jejíž sekretariát zajišťuje SIS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2003.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah k směrnici (směrnicím) EU viz informativní příloha ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Přílohy A a B jsou informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

Úvod

Tato norma „Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 5: Mušlové chrániče sluchu s aktivním snižováním hluku“ specifikuje postupy zkoušení osobních ochranných prostředků sluchu ve vztahu ke Směrnici 89/686/EHS - Osobní ochranné prostředky.

EN 352-1 se zabývá požadavky na mušlové chrániče sluchu, EN 352-2 na zátkové chrániče sluchu a EN 352-3 na mušlové chrániče sluchu připojené k průmyslovým ochranným přilbám. EN 13819-1 a EN 13819-2 se zabývají postupy zkoušení společnými pro všechny typy chráničů sluchu zahrnující tuto řadu evropských norem.

Další bezpečnostní požadavky a přidružené postupy zkoušení pro mušlové chrániče sluchu s amplitudově závislým útlumem jsou obsaženy v EN 352-4, pro mušlové chrániče sluchu se zvukovým dorozumívacím zařízením v EN 352-6 a pro zátkové chrániče sluchu s hladinovou závislostí v EN 352-7. Přidružená norma EN 458 se týká výběru, používání, péče a údržby chráničů sluchu.

Příslušné požadavky na chrániče sluchu ve vztahu k jejich schopnosti snižovat hluk pod nejvyšší přípustné hladiny denní expozice uvedené ve Směrnici 86/188/EHS „o ochraně pracovníků před riziky danými expozicí hluku při práci“ jsou v normě vyjádřeny požadavky na aktivní složky útlumu poskytovanými mušlovými chrániči sluchu a doplňují pasivní hodnoty útlumu uvedené v EN 352-1.

Pro mušlové chrániče sluchu s aktivním snižováním hluku se požadují doplňkové akustické technické požadavky k těm požadavkům, které jsou popsány v EN 24869-1 a uplatněné v EN 352-1, EN 352-2 a EN 352-3. Až do doby ukončení prací se pro mušlové chrániče sluchu s aktivním snižováním hluku doporučuje metoda zkoušení popsaná v příloze B této normy jako doplněk zkoušek podle EN 24869-1.

Mušlové chrániče sluchu s aktivním snižováním hluku jsou navrženy tak, aby poskytovaly dodatečný útlum vnějších zvuků pomocí obvodu potlačující hluk. Přídavný útlum je obvykle zajištěn na nízkých a středních kmitočtech. Mohou být vybrány pro prostředí s velkým hlukem s převládajícím nízkým kmitočtem.

Tato část normy je specifikací určenou pro účely typových zkoušek, při nichž je zkoušen soubor čtyř vzorků mušlových chráničů sluchu (je-li to vhodné, mohou být požadovány další vzorky pro zkoušení podle EN 352-1 nebo příp. EN 352-2).

Požadavky a zkoušky v normě jsou zaměřeny zejména na vlastnosti snižování hluku mušlových chráničů sluchu. Tato norma může být použita pro mušlové chrániče sluchu připojené na průmyslové ochranné přilby.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma se týká mušlových chráničů sluchu s aktivním snižováním hluku (ANR). Specifikuje doplňkové požadavky na konstrukci, návrh a charakteristiky, metody zkoušení, požadavky na označování a na informace pro uživatele, vztahující se k zabudovanému zařízení aktivního snižování hluku.

Požadavky této normy berou v úvahu množství ergonomických interakcí mezi uživatelem, přístrojem, a kde je to možné pracovní prostředí, v kterém bude přístroj pravděpodobně používán (viz příloha ZA této normy a EN 458).-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz