Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 55.040                                                                                                                                  Červenec 2003

Obaly - Měkké obalové materiály -
Stanovení zbytkových rozpouštědel
plynovou chromatografií za použití
statické metody „headspace“-
Část 2: Průmyslové metody

ČSN
EN 13628-2

77 0315

 

Packaging - Flexible packaging material - Determination of residual solvents by static headspace gas chromatography -
Part 2: Industrial methods

Emballage - Matériaux d'emballages souples - Détermination des solvants résiduels par chromatographie en phase
gazeuse et espace de tête statique - Partie 2: Méthodes industrielles

Verpackung - Flexible Packstoffe - Bestimmung der Restlösemittel durch statische Daumpfraumanalyse mittels
Gaschromatographie - Teil 2: Industrielle Verfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13628-2:2002. Evropská norma EN 13628-2:2002 má status české technické normy.

This Standard is the Czech version of the European Standard EN 13628-2:2002. The European Standard EN 13628-2:2002 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67646
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 2859-1 zavedena v ČSN ISO 2859-1 (01 0261) Statistické metody srovnávání - Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii

ISO 2859-2 zavedena v ČSN ISO 2859-2 (01 0261) Statistické metody srovnávání - Část 2: Přejímací plány LQ pro kontrolu izolovaných dávek

ISO 5725-2 zavedena v ČSN ISO 5725-2 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod výsledků měření - Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jana Lukešová, J.L.LOGISTIKA, Praha, IČO 41814975

Technická normalizační komise: TNK 78 Obaly a balení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Zajíček


Strana 3

                                                                                      Říjen 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 55.040

Obaly - Měkké obalové materiály -
Stanovení zbytkových rozpouštědel plynovou chromatografií
za použití statické metody „headspace“ -
Část 2: Průmyslové metody

Packaging - Flexible packaging material -
Determination of residual solvents by static headspace gas chromatography -
Part 2: Industrial method

 

Emballage - Matériaux d'emballages souples -

Détermination des solvants résiduels
par chromatographie en phase gazeuse
et espace de tête statique -
Partie 2: Méthodes industrielles

Verpackung - Flexible Packstoffe -
Bestimmung der Restlösemittel
durch statische Daumpfraumanalyse mittels

Gaschromatographie -
Teil 2: Industrielle Verfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-08-26.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. EN 13628-2:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 6

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 6

3       Princip....................................................................................................................................................................................... 6

4       Použité chemikálie................................................................................................................................................................. 6

5       Zkušební pomůcky................................................................................................................................................................. 7

6       Odběr vzorků............................................................................................................................................................................ 9

7       Zkušební vzorky..................................................................................................................................................................... 10

8       Temperování zkušebních vzorků........................................................................................................................................ 10

9       Pracovní postup.................................................................................................................................................................... 10

10     Přesnost dat.......................................................................................................................................................................... 13

11     Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................... 13

 


Strana 5

Předmluva

Tento dokument EN 13628-2:2002 byl připraven technickou komisí CEN/TC 261 „Obaly“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2003.

Tato norma je součástí normy na stanovení zbytkových rozpouštědel plynovou chromatografií za použití statické metody „headspace“ a je zveřejněna ve dvou částech:

-    Část 1: Absolutní metody,

-    Část 2: Průmyslové metody.

Tato část EN 13628 by měla být čtena ve spojení s EN 13628-1.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato část této evropské normy stanoví rychlé metody pro běžné použití při kontrole jakosti, pro sledování obsahu zbytkových rozpouštědel, používaných při výrobě měkkých obalů, plynovou chromatografií za použití statické metody „headspace“ (metoda odběru vzorku z prostoru nad zkoušeným materiálem). Postupy popsané v této části zahrnují jeden jediný nástřik „headspace“, což má za následek neúplný odběr rozpouštědla. Zjištěné hodnoty tak mohou být nižší než odpovídá absolutnímu množství, které by se mělo stanovit podle části 1. Zbytky produktů tepelného rozkladu nejsou předmětem této normy.

Metoda je vhodná pro měkké obalové materiály, které mohou být složeny z jedné nebo více vrstev plastových fólií, papíru nebo lepenky, kovových fólií, nebo z jejich kombinací.

Tato metoda se nevztahuje na zbytková rozpouštědla v množství menším než 0,5 mg/m2.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz