Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.30                                                                                                                                       Září 2003

Vidlice a zásuvky pro domovní
a podobná použití -
Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN
IEC 60884-1

35 4515

 

Plugs and socket-outlets for household and similar purposes -
Part 1: General requirements

Prises de courant pour usages domestiques et analogues -
Partie 1: Règles générales

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy IEC 60884-1:2002. Mezinárodní norma IEC 60884-1:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard IEC 60884-1:2002. The International Standard IEC 60884-1:2002 has the status of the Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN IEC 884-1+A1+A2 (35 4515) ze září 2001.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67718
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti ČSN IEC 884-1+A1+A2:2001 (35 4515) došlo v této normě k řadě technických upřesnění a rozšíření technických požadavků a zkoušek prakticky ve všech kapitolách. Zcela nová je příloha B (normativní) - Přehled vzorků potřebných pro zkoušky.

Citované normy

IEC 60050-151:2001 dosud nezavedena, používá se zatím IEC 60050(151):1978 zavedena v ČSN IEC 50(151):1995 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 151: Elektrické a magnetické předměty (idt IEC 60050(151):1978, idt IEC 60050(151):1978/A1:1987)

IEC 60050-442:1998 zavedena v ČSN IEC 60050-442:2001 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 442: Elektrická příslušenství (idt IEC 60050-442:1998)

IEC 60050-826:1982 zavedena v ČSN 33 0050-826:1994 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 826: Elektrická zařízení a instalace v budovách (idt HD 384.2 S1:1986, eqv HD 384.2 S2:2001, idt HD 384.2 S1:1986/A1:1993, mod IEC 60050(826):1982, idt IEC 60050(826):1982/A1:1990, idt IEC 60050(826):1982/A2:1995)

IEC 60068-2-30:1980 + IEC 60068-2-30:1980/A1:1985 převzata do EN 60068-2-30:1999 zavedena v ČSN EN 60068-2-30:2000 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Db a návod: Vlhké teplo cyklické (12 + 12h cyklus) (idt IEC 60068-2-30:1980 + IEC 60068-2-30:1980/A1:1985)

IEC 60068-2-32:1975 zavedena v ČSN IEC 68-2-32:1994 (34 5791) Elektrotechnické a elektronické výrobky - Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí - Část 2-32: Zkouška Ed: Volný pád (idt HD 323.2.32 S1:1988, idt IEC 60068-2-32:1975, idt IEC 60068-2-32:1975/A1:1982, idt IEC 60068-2-32:1975/A2:1990)

IEC/TR3 60083:1997 zavedena v ČSN IEC 60083:2002 (35 4583) Vidlice a zásuvky pro domovní a podobné všeobecné použití normalizované v členských zemích IEC

IEC 60112:1979 zavedena v ČSN 34 6468:1990 Skúšky tuhých elektroizolačných materiálov - Metóda určovania porovnávacích indexov a indexov odolnosti tuhých izolačných materiálov proti plazivým prúdom za vlhka (idt IEC 60112:1979), nahrazena IEC 60112:2003 dosud nezavedenou

IEC 60227 (soubor) v plné šíři nezaveden, používá se HD 21 (soubor) zaveden v souboru ČSN 34 7410 Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V

IEC 60245 (soubor) v plné šíři nezaveden, používá se HD 22 (soubor) zaveden v souboru ČSN 34 7470 Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně

IEC 60320 (všechny části) zavedena v ČSN EN 60320 (všechny části) (35 4508) Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití

IEC 60364-4-41:2001 dosud nezavedena, používá se IEC 60364-4-41:1992 zavedena v ČSN 33 2000-4-41:2000 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem (eqv HD 384.4.41 S2:1996, mod IEC 60364-4-41:1992)

IEC 60417-1:2000 zavedena v ČSN EN 60417-1:2003 (01 3760) Grafické značky pro použití na předmětech - Část 1: Přehled a použití značek (idt EN 60417-1:2002, idt IEC 60417-1:2000), nahrazena IEC 60417-1:2002 dosud nezavedenou, nahrazena databází dostupnou na serveru www.iec.ch, jednotlivé značky jsou dostupné v ČSNI, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr č. 5

IEC 60417-2:1998 zavedena v ČSN EN 60417-2:2000 (01 3760) Grafické značky pro použití na předmětech - Část 2: Originály značek (idt EN 60417-2:1999, idt IEC 60417-2:1998)

IEC 60423:1993 zavedena v ČSN EN 60423:1996 (37 0000) Trubkové systémy pro elektrické instalace - Vnější průměry elektroinstalačních trubek a závity pro trubky a příslušenství (idt EN 60423:1994, mod IEC 60423:1993)

IEC 60529:1989 zavedena v ČSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) (idt IEC 60529:1989)


Strana 3

IEC 60670:1989 nezavedena *),nahrazena IEC 60670:2002 dosud nezavedenou

IEC 60695-2-10:2000 zavedena v ČSN EN 60695-2-10:2001 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-10: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou a společný zkušební postup (idt IEC 60695-2-10:2000, idt EN 60695-2-10:2001)

IEC 60695-2-11:2000 zavedena v ČSN EN 60695-2-11:2001 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (idt IEC 60695-2-11:2000, idt IEC 60695-2-11:2000/Cor.:2001-01, idt EN 60695-2-11:2001)

IEC 60884-2-6:1997 dosud nezavedena *)

IEC 60999-1:1999 zavedena v ČSN EN 60999-1 ed. 2:2001 (37 0680) Připojovací zařízení - Elektrické měděné vodiče - Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové upínací jednotky - Část 1: Všeobecné požadavky a zvláštní požadavky na upínací jednotky pro vodiče od 0,2 mm2 do 35 mm2 (včetně) (idt EN 60999-1:2000, idt IEC 60999-1:1999)

IEC 61032:1997 zavedena v ČSN EN 61032:1999 (33 0333) Ochrana osob a zařízení kryty - Sondy pro ověřování (idt EN 61032:1998, idt IEC 61032:1997)

IEC 61140:2001 doposud nezavedena, používá se IEC 61140:1997 zavedené v ČSN EN 61140:2001 (33 0500) Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení (idt EN 61140:2001, idt IEC 61140:1997)

IEC 61540:1997 zavedena v ČSN 35 4190:2002 Pohyblivé chráničové přístroje bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (PRCD) (idt HD 639 S1:2002, mod IEC 61540:1997, mod IEC 61540:1997/A1:1998)

ISO 1456:1988 zrušena, byla zavedena v ČSN ISO 1456:1994 (03 8513) Kovové povlaky - Elektro-lyticky vyloučené povlaky nikl-chrom a měď-nikl-chrom (idt ISO 1456:1988), nahrazena ČSN EN 12540:2001 Ochrana kovů proti korozi - Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu, nikl-chrom, měď-nikl a měď-nikl-chrom

ISO 1639:1974 zrušena bez náhrady 2000-03-01*)

ISO 2039/2:1987 nezavedena*), nahrazena ISO 2039-2:2000 zavedena v ČSN EN ISO 2039-2 (64 0619) Plasty - Stanovení tvrdosti - Část 2: Tvrdost dle Rockwella

ISO 2081:1986 zavedena v ČSN ISO 2081:1994 (03 8511) Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku na železe nebo oceli (idt ISO 2081:1986), nahrazena ČSN EN 12329:2000 Protikorozní ochrana kovů - Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli

ISO 2093:1986 zavedena v ČSN ISO 2093:1995 (03 8515) Elektrolyticky vyloučené povlaky cínu - Specifikace a zkušební metody (idt ISO 2093:1986)

Obdobné mezinárodní normy

IEC 60884-1:2002 Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 1: General requirements

Stecker und Steckdosen für den Hausgebrauch und änliche Zwecke - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

(Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití - Část 1: Všeobecné požadavky)

Souvisící ČSN

ČSN 35 4516:2001 Domovní zásuvky - Dvojpólové zásuvky a vidlice AC 2,5 A 250 V a 16 A 250 V

ČSN 37 0610 Mechanické spojování vodičů. Zkoušky k ověřování tlakových mechanických spojů hliníkových vodičů

ČSN 37 0611 Mechanické spojování vodičů. Ověřování tlakových mechanických spojů hliníkových vodičů pro obvyklé provozní poměry

Porovnání s mezinárodní normou

Obsah normy je identický s IEC 60884-1:2002, pouze je doplněna národní příloha NA, ve které jsou uvedeny doplňující definice převzaté ze zrušené ČSN 35 4505:1955 Zásuvky a vidlice do 60 A a do 500 V.

_______________

*)    Do doby zavedení těchto norem se používá jejich originál, který je dostupný v ČSNI Praha, Oddělení dokumentačních služeb, Biskupský dvůr 5.


Strana 4

Upozornění na používání textu této normy

Pevné zásuvky určené též pro připojení hliníkových vodičů musí vyhovovat ČSN 37 0610 a ČSN 37 0611.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitole 2 a 3, článkům 7.2.4, 12.2.10 a tabulce 16 doplněny informativní národní poznámky.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní) která obsahuje doplňující termíny a definice.

Vypracování normy

Zpracovatel: Jan Horský, Elnormservis Brno, IČO 16316151

Technická normalizační komise: TNK 130, Elektrické přístroje nn, elektrické příslušenství a pojistky nn

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Kuhnová


Strana 5

 

Mezinárodní norma

Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití -                                    IEC 60884-1
Část 1: Všeobecné požadavky                                                                          Třetí vydání
                                                                                                                                    2002-06

Obsah

Strana

Předmluva................................................................................................................................................................................... 8

1                       Rozsah platnosti............................................................................................................................................ 10

2                       Normativní odkazy ......................................................................................................................................... 10

3                       Definice ........................................................................................................................................................... 12

4                       Všeobecné požadavky.................................................................................................................................. 15

5                       Všeobecné poznámky ke zkouškám.......................................................................................................... 15

6                       Jmenovité hodnoty......................................................................................................................................... 16

7                       Třídění.............................................................................................................................................................. 16

8                       Značení............................................................................................................................................................ 18

9                       Kontrola rozměrů........................................................................................................................................... 20

10                     Ochrana před úrazem elektrickým proudem............................................................................................ 21

11                     Uzemnění........................................................................................................................................................ 24

12                     Svorky a ukončení.......................................................................................................................................... 25

13                     Konstrukce pevných zásuvek....................................................................................................................... 35

14                     Konstrukce vidlic a pohyblivých zásuvek................................................................................................... 40

15                     Blokované zásuvky......................................................................................................................................... 44

16                     Odolnost proti stárnutí, ochrana poskytovaná vnějšími kryty a odolnost proti vlhkosti..................... 44

17                     Izolační odpor a elektrická pevnost............................................................................................................ 47

18                     Činnost ochranných kontaktů...................................................................................................................... 48

19                     Oteplení........................................................................................................................................................... 48

20                     Vypínací schopnost....................................................................................................................................... 49

21                     Normální činnost........................................................................................................................................... 50

22                     Síla nutná k vysunutí vidlice......................................................................................................................... 52

23                     Ohebné kabely a jejich upevnění................................................................................................................ 53

24                     Mechanická pevnost...................................................................................................................................... 57

25                     Odolnost proti teplu....................................................................................................................................... 64

26                     Šrouby, proudovodné části a spoje............................................................................................................ 65

27                     Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč zalévací hmotou.................................... 67

28                     Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu, hoření a plazivým proudům.................... 69

29                     Odolnost proti korozi..................................................................................................................................... 71

30                     Doplňkové zkoušky kolíků opatřených izolačním olisováním................................................................ 71

Příloha A (normativní) Výrobní kusové zkoušky týkající se bezpečnosti pohyblivých přístrojů
s vnitřním zapojením provedeným ve výrobním závodě (ochrana před úrazem elektrickým
proudem a správná polarita)..................................................................................................................... 103

Příloha B (normativní) Přehled vzorků potřebných pro zkoušky................................................................................... 105

Bibliografie............................................................................................................................................................................. 106


Strana 6

Strana

Obrázek 1 - Příklad přístrojů.................................................................................................................................................. 73

Obrázek 2 - Zdířkové svorky................................................................................................................................................... 74

Obrázek 3 - Hlavičkové a svorníkové svorky....................................................................................................................... 75

Obrázek 4 - Třmenové svorky................................................................................................................................................ 76

Obrázek 5 - Plášťové svorky.................................................................................................................................................. 77

Obrázek 6 - Příklad závitotvorného šroubu......................................................................................................................... 77

Obrázek 7 - Příklad závitořezného šroubu.......................................................................................................................... 77

Obrázek 8 - Zařízení pro zkoušku stlačením podle 24.5.................................................................................................. 78

Obrázek 9 - Kalibr pro ověření nepřístupnosti živých částí skrze clonky....................................................................... 78

Obrázek 10 - Kalibr pro ověření nepřístupnosti živých částí skrze clonky a živých částí zásuvek
se zvýšenou ochranou.................................................................................................................................. 79

Obrázek 11 - Zařízení pro ověření poškození vodičů........................................................................................................ 80

Obrázek 12 - Informace pro zkoušku ohýbáním................................................................................................................ 81

Obrázek 13 - Zařízení pro kontrolu odolnosti proti bočnímu pnutí................................................................................. 82

Obrázek 14 - Zařízení pro zkoušení kolíků, které nejsou masivní.................................................................................. 82

Obrázek 15 - Zkušební stěna podle požadavků 16.2.1.................................................................................................... 83

Obrázek 16 - Zařízení pro zkoušku vypínací schopnosti a normální činnosti.............................................................. 85

Obrázek 17 - Schémata zapojení pro zkoušky vypínací schopnosti a normální činnosti.......................................... 86

Obrázek 18 - Zařízení pro ověření maximální vysouvací síly........................................................................................... 87

Obrázek 19 - Kalibr pro ověření minimální vysouvací síly............................................................................................... 88

Obrázek 20 - Zařízení pro zkoušku upevnění šňůry.......................................................................................................... 88

Obrázek 21 - Zařízení na zkoušku ohýbáním..................................................................................................................... 89

Obrázek 22 - Zařízení pro rázovou zkoušku........................................................................................................................ 90

Obrázek 23 - Detaily úderného prvku.................................................................................................................................. 91

Obrázek 24 - Montážní podložka pro vzorky........................................................................................................................ 91

Obrázek 25 - Montážní špalík pro zapuštěné přístroje..................................................................................................... 92

Obrázek 26 - Nákresy znázorňující aplikaci úderů podle tabulky 21............................................................................. 93

Obrázek 27 - Zařízení pro rázovou zkoušku při nízké teplotě podle 24.4...................................................................... 94

Obrázek 28 - Zařízení pro zkoušku odíráním izolačního olisování kolíků vidlic........................................................... 94

Obrázek 29 - Zařízení pro zkoušku mechanické pevnosti pohyblivých vícenásobných zásuvek.............................. 95

Obrázek 30 - Příklad zkušebního zařízení pro ověření upevnění kolíků v tělese vidlice............................................. 95

Obrázek 31 - Zařízení pro zkoušku na krytech nebo víčkách........................................................................................... 96

Obrázek 32 - Kalibr (tloušťka asi 2 mm) pro ověření obrysu krytů nebo víček............................................................ 96

Obrázek 33 - Příklady použití kalibru z obrázku 32 u krytů upevněných bez šroubů na montážním
nebo opěrném povrchu................................................................................................................................ 97

Obrázek 34 - Příklady použití kalibru z obrázku 32 v souladu s požadavky 24.17....................................................... 98

Obrázek 35 - Kalibr pro ověření drážek, otvorů a obrácených zúžení............................................................................ 99

Obrázek 36 - Náčrtek znázorňující směr působení kalibru z obrázku 35...................................................................... 99

Obrázek 37 - Zařízení pro zkoušku kuličkou.................................................................................................................... 100

Obrázek 38 - Zařízení pro zkoušku stlačením pro ověření odolnosti proti teplu podle 25.4................................... 100

Obrázek 39 - Schematické znázornění 28.1.1................................................................................................................. 101

Obrázek 40 - Zařízení pro zkoušení odolnosti izolačního olisování kolíků vidlic proti abnormálnímu teplu........ 101

Obrázek 41 - Zařízení pro zkoušku tlakem při vysoké teplotě....................................................................................... 102

Obrázek 42 - Zařízení pro rázovou zkoušku na kolících opatřených izolačním olisováním..................................... 102


Strana 7

     Strana

Tabulka 1 - Přednostní kombinace typů a jmenovitých hodnot...................................................................................... 16

Tabulka 2 - Tolerance kalibrů............................................................................................................................................... 21

Tabulka 3 - Vztah mezi jmenovitým proudem a připojitelnými jmenovitými průřezy měděných vodičů.................. 26

Tabulka 4 - Hodnoty pro zkoušku tahem pro šroubové svorky....................................................................................... 28

Tabulka 5 - Složení vodičů..................................................................................................................................................... 28

Tabulka 6 - Utahovací momenty pro ověření mechanické pevnosti šroubových svorek........................................... 29

Tabulka 7 - Vztah mezi jmenovitým proudem a připojitelnými průřezy měděných vodičů pro bezšroubové
svorky............................................................................................................................................................... 30

Tabulka 8 - Hodnota pro zkoušku tahem pro bezšroubové svorky................................................................................ 32

Tabulka 9 - Hodnoty pro zkoušku ohybem při mechanickém zatížení pro měděné vodiče...................................... 32

Tabulka 10 - Zkušební proud pro ověření elektrického a tepelného namáhání bezšroubových svorek
při obvyklém používání.................................................................................................................................. 33

Tabulka 11 - Jmenovité průřezy tuhých měděných vodičů pro zkoušky bezšroubových svorek ohýbáním............ 34

Tabulka 12 - Síly pro zkoušky ohýbáním............................................................................................................................. 34

Tabulka 13 - Síly, které mají působit na kryty, víčka nebo ovládací prvky,
jejichž upevnění není závislé na šroubech............................................................................................... 36

Tabulka 14 - Mezní hodnoty vnějších rozměrů kabelů pro nástěnné zásuvky............................................................. 39

Tabulka 15 - Jmenovité průřezy měděných vodičů pro zkoušku oteplení.................................................................... 48

Tabulka 16 - Maximální a minimální vysouvací síly.......................................................................................................... 53

Tabulka 17 - Vnější rozměry ohebných kabelů pro upevnění do odlehčovacího zařízení šňůry.............................. 54

Tabulka 18 - Zkušební hodnoty krouticího momentu pro odlehčovací zařízení šňůry............................................... 55

Tabulka 19 - Maximální rozměry ohebných kabelů, které mají být připojeny a upevněny
do rozebíratelných přístrojů.......................................................................................................................... 55

Tabulka 20 - Vztah mezi jmenovitými hodnotami přístrojů, jmenovitými průřezy zkušebních vodičů
a zkušebními proudy pro zkoušky oteplení (kapitola 19) a normální činnosti (kapitola 21)............ 56

Tabulka 21 - Výška pádu pro rázovou zkoušku................................................................................................................. 59

Tabulka 22 - Zkušební hodnoty krouticího momentu pro ucpávky................................................................................ 61

Tabulka 23 - Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč izolační zalévací hmotou....................... 68

Tabulka A.1 - Schematické znázornění výrobních kusových zkoušek, které mají být použity
pro pohyblivé přístroje s vnitřním zapojením provedeným ve výrobním závodě.............................. 104


Strana 8

Předmluva

1)  IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) je celosvětovou normalizační organizací zahrnující všechny národní elektrotechnické komitéty (národní komitéty IEC). Cílem IEC je podporovat mezinárodní spolupráci ve všech otázkách, které se týkají normalizace v oblasti elektrotechniky a elektroniky. Za tím účelem, kromě jiných činností, IEC vydává mezinárodní normy. Jejich příprava je svěřena technickým komisím; každý národní komitét IEC, který se zajímá o projednávaný předmět, se může těchto přípravných prací zúčastnit. Mezinárodní vládní i nevládní organizace, s nimiž IEC navázala pracovní styk se této přípravy rovněž zúčastňují. IEC úzce spolupracuje s Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) v souladu s podmínkami dohodnutými mezi těmito dvěma organizacemi.

2)  Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek připravené technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

3)  Mají formu doporučení pro mezinárodní používání publikovaných formou norem, technických zpráv nebo pokynů a v tomto smyslu jsou přijímány národními komitéty.

4)  Na podporu mezinárodního sjednocení národní komitéty IEC přebírají mezinárodní normy IEC transparentně v maximální možné míře do svých národních a regionálních norem. Každý rozdíl mezi normou IEC a odpovídající národní nebo regionální normou se v těchto normách jasně vyznačí.

5)  IEC nemá žádný postup týkající se vyznačování schválení a nenese žádnou odpovědnost za prohlášení o shodě předmětu s některou jeho normou.

6)  Upozorňuje se na možnost, že některé z prvků této mezinárodní normy mohou podléhat patentovým právům. IEC není odpovědná za identifikaci jakýchkoliv patentových práv.

Mezinárodní normu IEC 60884-1 připravila subkomise 23B: Vidlice, zásuvky a spínače, technické komise IEC 23: Elektrická příslušenství.

Toto třetí vydání ruší a nahrazuje druhé vydání publikované v roce 1994, změnu A1:1994 a změnu A2:1995, a představuje technickou revizi.

Text této normy vychází z druhého vydání, ze změn A1 a A2 a z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

23B/658/FDIS

23B/664/RVD

Úplné informace o hlasování o schválení této normy jsou ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, Část 3.

Přílohy A a B tvoří nedílnou část této normy.

IEC 60884-1 sestává z následujících částí pod společným názvem: Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití.

-      Část 1:                Všeobecné požadavky

-      Část 2-1:             Zvláštní požadavky na vidlice s pojistkami

-      Část 2-2:             Zvláštní požadavky na přístrojové zásuvky

-      Část 2-3:             Zvláštní požadavky na spínané zásuvky bez zablokování pro pevné instalace

-      Část 2-4:             Zvláštní požadavky na vidlice a zásuvky pro SELV

-      Část 2-5:             Zvláštní požadavky na adaptory

-      Část 2-6:             Zvláštní požadavky na spínané zásuvky s blokováním pro pevné instalace

POZNÁMKA V této normě jsou použity tyto typy písma:

-      Vlastní požadavky: kolmé písmo,

-      Specifikace zkoušek: kurzíva,

-      Vysvětlující text: malé kolmé písmo.


Strana 9

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn do roku 2006. K tomuto datu bude publikace buď

·       znovu potvrzena;

·       zrušena;

·       nahrazena revidovaným vydáním, nebo

·       změněna.


Strana 10

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60884 platí pro vidlice a pevné nebo pohyblivé zásuvky pouze pro střídavý proud, s ochranným kontaktem nebo bez něho, na jmenovité napětí vyšší než 50 V, avšak maximálně 440 V, a jmenovitý proud maximálně 32 A, určené pro domovní a podobné vnitřní nebo venkovní použití.

Jmenovitý proud je omezen na maximálně 16 A pro pevné zásuvky opatřené bezšroubovými svorkami.

Tato norma neobsahuje požadavky na zapuštěné krabice; obsahuje pouze ty požadavky na nástěnné montážní krabice, které jsou nutné pro zkoušky zásuvek.

POZNÁMKA 1 Všeobecné požadavky pro montážní krabice jsou uvedeny v IEC 60670.

Tato norma platí také pro vidlice, které jsou součástí odpojitelného přívodu, pro vidlice a pohyblivé zásuvky, které jsou součástí prodlužovacího přívodu, a pro vidlice a zásuvky, které tvoří součást spotřebiče, pokud není stanoveno jinak v normě pro příslušný spotřebič.

Tato norma neplatí pro:

      průmyslové vidlice, zásuvky a přívodky;

      nástrčky a přívodky pro spotřebiče;

      vidlice, pevné a pohyblivé zásuvky pro ELV;

POZNÁMKA 2 Hodnoty ELV jsou specifikovány v IEC 60364-4-41.

      pevné zásuvky kombinované s pojistkami, samočinnými spínači atd.

POZNÁMKA 3 Zásuvky se signálkami jsou dovoleny, jestliže signálky odpovídají příslušné normě, pokud existuje.

Vidlice a pevné nebo pohyblivé zásuvky vyhovující této normě jsou vhodné pro používání při teplotách okolí, které obvykle nepřekračují 25 °C, občas však dosahují 35 °C.

POZNÁMKA 4 Zásuvky vyhovující této normě jsou vhodné pro vestavění do zařízení pouze takovým způsobem a na takovém místě, kde není pravděpodobné, že teplota okolí překročí 35 °C.

V místech, kde jsou zvláštní podmínky, jako na lodích, ve vozidlech a podobných zařízeních, a na nebezpečných místech, např. tam, kde může dojít k výbuchu, mohou být požadovány zvláštní konstrukce.

2 Normativní odkazy*)

Následující referenční dokumenty jsou nepostradatelné pro používání tohoto dokumentu. U datovaných odkazů platí pouze uvedené vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání referenčního dokumentu (včetně veškerých změn).

IEC 60050-151:2001 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 151: Elektrická a magnetická zařízení

(International Electrotechnical Vocabulary - Part 151: Electrical and magnetic devices)

IEC 60050-442:1998 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 442: Elektrické příslušenství

(International Electrotechnical Vocabulary - Part 442: Electrical accessories)

IEC 60050-826:1982 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 826: Elektrické instalace v budovách

(International Electrotechnical Vocabulary - Part 826: Electrical installations of buildings)

IEC 60068-2-30:1980 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Db a návod: Vlhké teplo, cyklické (cyklus 12 + 12 hodin)

[Environmental testing - Part 2: Tests - Test Db and guidance: Damp heat, cyclic (12 + 12 hour cycle)]

IEC 60068-2-32:1975 Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Ed: Volný pád (Postup 1)

[Environmental testing - Part 2: Tests - Test Ed: Free fall (Procedure 1)]

_______________

*)    NÁRODNÍ POZNÁMKA Aktualizace normativních odkazů je uvedena v národní předmluvě v citovaných normách.


Strana 11

IEC 60112:1979 Metoda určení porovnávacího a zkušebního indexu odolnosti tuhých izolačních materiálů za vlhka

(Method for determining the comparative and the proof-tracking indices of solid insulating materials under moist conditions)

IEC 60227 (všechny části) Kabely s polyvinylchloridovou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně

(Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V)

IEC 60245 (všechny části) Kabely s pryžovou izolací - Jmenovitá napětí do 450/750 V včetně

(Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V)

IEC 60417-2:1998 Grafické značky pro použití na předmětech - Část 2: Originály značek

(Graphical symbols for use on equipment - Part 2: Symbol originals)

IEC 60423:1993 Trubkové systémy pro elektrické instalace - Vnější průměry elektroinstalačních trubek a závity pro trubky a příslušenství

(Conduits for electrical purposes - Outside diameters of conduits for electrical installations and threads for conduits and fittings)

IEC 60529: 2001 Stupně ochrany krytem (IP kód)

[Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)]

IEC 60695-2-10:2000 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-10: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou a společný zkušební postup

(Fire hazard testing - Part 2-10: Glowing/hot wire based test methods - Glow-wire apparatus and common test procedure)

IEC 60695-2-11:2000 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou

(Fire hazard testing - Part 2-11: Glowing/hot wire based test methods - Glow-wire flammability test method for end-products)

IEC 60884-2-6:1997 Vidlice a zásuvky pro domovní a podobné použití - Část 2-6: Zvláštní požadavky na spínané zásuvky s blokováním pro pevné elektrické instalace

(Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 2-6: Particular requirements for switched socket-outlets with interlock for fixed electrical installations)

IEC 60999-1:1999 Připojovací zařízení - Elektrické měděné vodiče - Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové upínací jednotky - Část 1: Všeobecné požadavky a zvláštní požadavky na upínací jednotky pro vodiče od 0,2 mm2 do 35 mm2 (včetně)

[Connecting devices - Electrical copper conductors - Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units - Part 1: General requirements and particular requirements for clamping units for conductors from 0,2 mm2 up to 35 mm2 (included)]

IEC 61032:1997 Ochrana osob a zařízení kryty - Sondy pro ověřování

(Protection of persons and equipment by enclosures - Probes for verification)

IEC 61140:2001 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení

(Protection against electric shock - Common aspects for installation and equipment)

ISO 1456:1988 Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu s chrómem a mědi s niklem a chrómem

(Metallic coatings - Electrodeposited coatings of nickel plus chromium and of copper plus nickel plus chromium)

ISO 1639:1974 Tvářené slitiny mědi - Tažené profily - Mechanické vlastnosti1

(Wrought copper alloys - Extruded sections - Mechanical properties)

ISO 2039-2:1987 Plasty - Stanovení tvrdosti - Část 2: Tvrdost podle Rockwella

(Plastics - Determination of hardness - Part 2: Rockwell hardness)

ISO 2081:1986 Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku na železe nebo oceli

(Metallic coatings - Electroplated coatings of zinc on iron or steel)

ISO 2093:1986  Elektrolyticky vyloučené povlaky cínu - Specifikace a zkušební metody

(Electroplated coatings of tin - Specification and test methods)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz