Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.50                                                                                                                                   Srpen 2003

Okna a dveře - Mechanická
trvanlivost - Požadavky a klasifikace

ČSN
EN 12400

74 6025

 

Windows and pedestrian doors - Mechanical durability - Requirements and classification

Fenêtres et portes - Durabilité mécanique - Prescriptions et classification

Fenster und Türen - Mechanische Beanspruchung - Anforderungen und Einteilung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12400:2002. Evropská norma EN 12400:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12400:2002. The European Standard EN 12400:2002 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67726
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 1191 zavedena v ČSN EN 1191 (74 6015) Okna a dveře - Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání - Zkušební metoda

EN 13115 zavedena v ČSN EN 13115 (74 6804) Okna - Klasifikace mechanických vlastností - Svislé zatížení, kroucení a ovládací síly

prEN 12217 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

Vypracování normy

Zpracovatel: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, IČO 62156489, Doc. Ing. Josef Polášek, Ph. D. a Ing. Milan Helegda Ph. D.

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

                                                                                      Říjen 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.060.50

Okna a dveře - Mechanická trvanlivost - Požadavky a klasifikace

Windows and pedestrian doors - Mechanical durability - Requirements
and classification

 

Fenêtres et portes - Durabilité mécanique -

Prescriptions et classification

Fenster und Türen - Mechanische

Beanspruchung - Anforderungen und Einteilung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-09-05.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref. č. EN 12400:2002 E
celosvětově jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva................................................................................................................................................................................... 5

Úvod............................................................................................................................................................................................. 6

1    Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2    Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3    Klasifikační kritéria.............................................................................................................................................................. 6

Příloha A (informativní) Funkční třídy ve vztahu k provozním kategoriím ........................................................................ 7

 


Strana 5

Předmluva

Tato evropská normy byla vypracována technickou komisi CEN/TC 33 „Dveře, okna, doplňky, stavební kování a lehké obvodové pláště“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2003.

Tato evropská norma je jednou z řady evropských norem pro okna a dveře. Funkční třídy jsou uváděny ve vztahu se zkušební metodou podle EN 1191.

Tato evropská norma zahrnuje přílohu A (informativní), která dává některé všeobecné návody k příslušným funkčním třídám ve vztahu k provozním kategoriím.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Tato evropská norma stanovuje dílčí, předběžnou a prozatímní klasifikaci oken a dveří v provozu, s ohledem na opakované otevírání a zavírání. Nebere v úvahu vliv dlouhodobého statického zatížení. Cílem je vytvořit normu určenou pro celkové klasifikační schéma, která bude obsahovat všechny odpovídající vlastnosti platné pro různé typy oken a dveří.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje způsoby klasifikace otevíravých oken a dveří podle provozu, s ohledem na opakované otevírání a zavírání. Třídy berou v úvahu normální a určené použití.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz