Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.040.40; 35.240.50                                                                                                                      Srpen 2003

Automatizované průmyslové systémy
a integrace - Prezentace dat
o výrobku a jejich výměna -
Část 514: Aplikace konstrukčního
vyjádření: Rozvinuté hraniční zobrazení

ČSN
ISO 10303-514

97 4101

 

Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 514: Application
interpreted construct: Advanced boundary representation

Systémes d'automatisation industrielle et intégration - Représentation et échange de données de produits - Partie 514:
Construction interprétée d’application: Représentation délimitée avancée

Industrielle Automatisierungssysteme und Integration - Produktdatendarstellung und austausch - Teil 514:
Anwendungsintegrierter Konstrukt: Anwendungsintegrierter Konstrukt: B-Rep-Modell mit Freiformflächen

Oznámení o schválení

Mezinárodní norma ISO 10303-514:1999 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 514: Aplikace konstrukčního vyjádření: Rozvinuté hraniční zobrazení byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN ISO 10303-514 bez jakýchkoli modifikací. Mezinárodní norma ISO 10303-514:1999 má status české technické normy.

Uvedená mezinárodní norma je dostupná v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr č. 5.

Endorsement notice

The International Standard ISO 10303-514:1999 Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 514: Application interpreted construct: Advanced boundary representation was approved by the Czech Standards Institute for direct use as the ČSN ISO 10303-514 without any modification. The International Standard ISO 10303-514:1999 has status of a Czech Standard.

This International Standard is available at the Czech Standards Institute, Department of Documentation Services, Praha 1, Biskupský dvůr č. 5.

Anotace obsahu

Mezinárodní norma ISO 10303 je uspořádána do série samostatných částí, které jsou publikovány nezávisle na sobě. Tyto jednotlivé části jsou rozděleny do následujících skupin: metod popisu, protokolů aplikace, skupiny abstraktních testů, metod implementace a testování shody. Tato část ISO 10303 je součástí skupiny aplikace konstrukčního vyjádření.

Tato část 10303 popisuje aplikaci konstrukčního vyjádření (AIC), která je použitelná pro počítačové zobrazení. Toto zobrazení je uspořádané do logických skupin, které podporují určité funkční použití dat o výrobku v řadě různých aplikačních kontextů. Tyto konstrukce jsou obecným vyjádřením integrovaných zdrojů podporujících sdílení požadovaných informací mezi protokoly aplikací. Norma specifikuje AIC využitelné pro definování třírozměrného hraničního zobrazení s explicitní topologií a elementární nebo neomezenou formou geometrie. Specializuje se na geometrické konstrukce podle ISO 10303-43, které definují různorodé třírozměrné modely tak, aby tyto modely byly jednoznačně definované. Plochy definované modelech hraničního zobrazení v této AIC používají definice advanced_face (rozvinutá plocha) z ISO 10303-511.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67925
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz