Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.040.40; 35.240.50                                                                                                                      Srpen 2003

Automatizované průmyslové systémy
a integrace - Prezentace dat
o výrobku a jejich výměna -
Část 510: Aplikace konstrukčního
vyjádření: Geometricky ohraničená
drátová konstrukce

ČSN
ISO 10303-510


97 4101

 

Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 510: Application
interpreted construct: Geometrically bounded wireframe

Systémes d’automatisation industrielle et intégration - Représentation et échange de données de produits - Partie 510:
Construction interprétée d’application: Cadre en fil métallique délimité géométriquement

Industrielle Automatisierungssysteme und Integration - Produktdatendarstellung und - austausch - Teil 510:
Anwendungsintegrierter Konstrukt: Anwendungsintegrierter Konstrukt: 3-D-Drahtmodelle ohne Verwendung topologischer
Elemente

Oznámení o schválení

Mezinárodní norma ISO 10303-510:2000 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 510: Aplikace konstrukčního vyjádření: Geometricky ohraničená drátová konstrukce byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN ISO 10303-510 bez jakýchkoli modifikací. Mezinárodní norma ISO 10303-510:2000 má status české technické normy.

Uvedená mezinárodní norma je dostupná v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr č. 5.

Endorsement notice

The International Standard ISO 10303-510:2000 Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 510: Application interpreted construct: Geometrically bounded wireframe was approved by the Czech Standards Institute for direct use as the ČSN ISO 10303-510 without any modification. The International Standard ISO 10303-510:2000 has status of a Czech Standard.

This International Standard is available at the Czech Standards Institute, Department of Documentation Services, Praha 1, Biskupský dvůr č. 5.

Anotace obsahu

Mezinárodní norma ISO 10303 je uspořádána do série samostatných částí, které jsou publikovány nezávisle na sobě. Tyto jednotlivé části jsou rozděleny do následujících skupin: metod popisu, aplikačních protokolů, souboru abstraktních testů, metod implementace a testování shody. Tato část ISO 10303 je součástí skupiny aplikace konstrukčního vyjádření.

Tato část 10303 popisuje aplikaci konstrukčního vyjádření (AIC), která je použitelná pro počítačové zobrazení. Toto zobrazení je uspořádané do logických skupin, které podporují určité funkční použití dat o výrobku v řadě různých aplikačních kontextů. Tyto konstrukce jsou obecným vyjádřením integrovaných zdrojů podporujících sdílení požadovaných informací mezi protokoly aplikací. Norma specifikuje způsob vyjádření popisu geometrických tvarů, pomocí geometricky ohraničených drátových konstrukcí. Obsahuje geometrické entity, pomocí kterých se definují jednoduše a složitě ohraničené křivky. Neobsahuje definice geometrických povrchů nebo topologickou propojitelnost geometrie.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67927
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz