Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.49; 49.020                                                                                                                        Květen 2005

Letectví a kosmonautika - Terminologie

ČSN 31 0001

 

Aerospace - Terminology

Aérospatiale - Terminologie

Luft- und Raumfahrt - Terminologie

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 31 0001 z 1969-12-22.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         67955
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Letectví všeobecně............................................................................................................................................................. 8

3.1       Rozdělení letadel................................................................................................................................................................ 8

3.2       Letecká doprava a letecké práce................................................................................................................................... 17

3.3       Letecký personál............................................................................................................................................................... 23

3.4       Letecké právo.................................................................................................................................................................... 28

3.5       Letecké úřady a korporace.............................................................................................................................................. 30

3.6       Letecký sport...................................................................................................................................................................... 32

3.7       Letecké a raketové modelářství..................................................................................................................................... 35

3.8       Rekordy............................................................................................................................................................................... 36

3.9       Hmotnosti letadla............................................................................................................................................................. 37

3.10     Certifikace letecké techniky............................................................................................................................................. 39

3.11     Logistika............................................................................................................................................................................. 54

4          Aerodynamika a mechanika letu................................................................................................................................. 102

4.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 102

4.2       Charakteristiky letadla a prostředí.............................................................................................................................. 105

4.3       Kinematické veličiny....................................................................................................................................................... 107

4.4       Aerodynamika................................................................................................................................................................. 113

4.5       Druhy letu......................................................................................................................................................................... 136

4.6       Letové výkony letadla..................................................................................................................................................... 144

4.7       Letové vlastnosti - stabilita letu.................................................................................................................................... 149

4.8       Letové vlastnosti - řiditelnost letu................................................................................................................................ 154

4.9       Měření za letu.................................................................................................................................................................. 157

5          Pevnost............................................................................................................................................................................. 160

5.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 160

5.2       Statická pevnost a zkoušky statické pevnosti............................................................................................................ 163

5.3       Únavová pevnost a únavový život................................................................................................................................. 166

5.4       Aeroelasticita................................................................................................................................................................... 179

6          Konstrukce letadel......................................................................................................................................................... 196

6.1       Drak letadla..................................................................................................................................................................... 196

6.2       Nosné plochy a nosné rotory....................................................................................................................................... 201

6.3       Trup................................................................................................................................................................................... 218

6.4       Prostředky stability a řiditelnosti.................................................................................................................................. 222

6.5       Soustavy řízení letadla................................................................................................................................................... 225

6.6       Vzletová a přistávací zařízení........................................................................................................................................ 230

7          Letadlové pohonné jednotky........................................................................................................................................ 240

7.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 240

7.2       Letadlové pístové motory.............................................................................................................................................. 250

7.3       Letadlové turbínové motory........................................................................................................................................... 253


Strana 3

Strana

7.4       Příslušenství letadlových motorů................................................................................................................................. 264

7.5       Motorové kryty a lože....................................................................................................................................................... 275

8          Letadlové vrtule............................................................................................................................................................... 276

8.1       Typy vrtulí.......................................................................................................................................................................... 276

8.2       Konstrukční části............................................................................................................................................................ 278

8.3       Teoretické a výpočtové pojmy....................................................................................................................................... 279

8.4       Pomocná zařízení........................................................................................................................................................... 287

8.5       Pracovní režimy............................................................................................................................................................... 287

9          Vybavení letadel.............................................................................................................................................................. 289

9.1       Letecké palubní přístroje.............................................................................................................................................. 289

9.2       Vybavení pro výcvik leteckého personálu................................................................................................................... 310

9.3       Pomocné pohony........................................................................................................................................................... 311

9.4       Elektrická výstroj............................................................................................................................................................. 315

9.5       Rádiové vybavení............................................................................................................................................................ 322

9.6       Topení, klimatizace a odmrazování............................................................................................................................. 324

10        Záchranná zařízení......................................................................................................................................................... 327

10.1     Základní pojmy................................................................................................................................................................ 327

10.2     Konstrukční části............................................................................................................................................................ 328

10.3     Druhy padáků.................................................................................................................................................................. 331

10.4     Záchranné čluny a vesty................................................................................................................................................ 333

10.5     Speciální záchranná zařízení........................................................................................................................................ 333

11        Vzducholodi a balony..................................................................................................................................................... 334

11.1     Všeobecně....................................................................................................................................................................... 334

11.2     Rozdělení vzducholodí a balonů.................................................................................................................................. 334

11.3     Konstrukční části............................................................................................................................................................ 335

12        Letiště............................................................................................................................................................................... 339

12.1     Všeobecně....................................................................................................................................................................... 339

12.2     Omezení a odstranění překážek.................................................................................................................................. 344

12.3     Fyzikální vlastnosti letišť............................................................................................................................................... 345

12.4     Vrtulníková letiště............................................................................................................................................................ 346

12.5     Vizuální navigační prostředky....................................................................................................................................... 349

13        Pozemní elektronická zabezpečovací zařízení.......................................................................................................... 356

13.1     Všeobecně....................................................................................................................................................................... 356

13.2     Radionavigační zařízení a systémy pro krátké vzdálenosti..................................................................................... 358

13.3     Radionavigační zařízení a systémy pro konečné přiblížení a přistání.................................................................. 364

13.4     Radionavigační zařízení a systémy pro velké vzdálenosti...................................................................................... 368

13.5     Letecká telekomunikační zařízení a systémy............................................................................................................ 372

13.6     Přehledovací zařízení a systémy.................................................................................................................................. 374

13.7     Systémy a zařízení pro zabezpečování a řízení letového provozu.......................................................................... 383

14        Letecký provoz................................................................................................................................................................. 388

14.1     Provádění letů................................................................................................................................................................. 388

14.2     Letové provozní služby................................................................................................................................................... 399


Strana 4

Strana

14.3     Letecké služby................................................................................................................................................................. 407

14.4     Navigace.......................................................................................................................................................................... 411

15        Letecká meteorologie.................................................................................................................................................... 430

15.1     Všeobecně....................................................................................................................................................................... 430

15.2     Synoptická meteorologie.............................................................................................................................................. 437

15.3     Oblaky............................................................................................................................................................................... 439

15.4     Vlhkost, srážky, námraza............................................................................................................................................... 441

15.5     Dohlednost...................................................................................................................................................................... 443

15.6     Proudění........................................................................................................................................................................... 444

15.7     Přístroje............................................................................................................................................................................ 446

15.8     Mezinárodní systémy a centra...................................................................................................................................... 447

16        Kosmonautika a raketová technika............................................................................................................................. 449

16.1     Nebeská mechanika, astrodynamika........................................................................................................................ 449

16.2     Umělá kosmická tělesa a jejich systémy, výzkum vesmíru................................................................................... 463

16.3     Pohonné systémy, nosné prostředky, kosmodromy............................................................................................... 476

17        Letecké lékařství............................................................................................................................................................. 488

18        Český abecední rejstřík................................................................................................................................................. 494

19        Anglický abecední rejstřík............................................................................................................................................. 617

20        Bibliografie....................................................................................................................................................................... 750

Příloha A (informativní)  Obrázky.............................................................................................................................................. 752


Strana 5

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Všechny termíny a definice předchozí normy byly aktualizovány. Byly doplněny nové termíny a k nim příslušné definice. Byly vypuštěny slovenské ekvivalenty termínů a byly doplněny anglické ekvivalenty termínů. Některé kapitoly byly nově rozčleněny, případně doplněny. Byl podstatně rozšířen počet obrázků. Podklady pro toto rozšíření byly čerpány hlavně z publikací [16], [17] a [18].

Pravopis je upraven tak, aby byl v souladu s vydáním Pravidel českého pravopisu z roku 1993 a Dodatkem, který tvoří jejich nedílnou součást [11]. V souladu s nimi je upraveno i psaní velkých písmen na rozdíl od zvyklostí používaných v publikacích leteckých předpisů, ve kterých se zpravidla názvy dokumentů označují počátečním velkým písmenem. Prakticky byly použity publikace [12] a [13] a pravopisná poznámka v úvodní části těchto publikací.

Obdobné mezinárodní normy

ISO 1151-6:1982 Terms and symbols for flight dynamics - Part 6: Aircraft geometry         
(Termíny a značky pro dynamiku letu - Část 6: Geometrie letadel)

ISO 5843-1:1985 Aerospace construction - List of equivalent terms - Part 1: Aerospace electrical equipment
(Konstrukce v letectví a kosmonautice - Seznam ekvivalentních termínů - Část 1: Elektrické vybavení letadel)

ISO 5843-2:1990 Aerospace - List of equivalent terms - Part 2: Aerospace rivets  
(Letectví a kosmonautika - Seznam ekvivalentních termínů - Část 2: Nýty pro letectví a kosmonautiku)

ISO 5843-3:1997 Aerospace - List of equivalent terms - Part 3: Aerospace bolts and nuts 
(Letectví a kosmonautika - Seznam ekvivalentních termínů - Část 3: Šrouby a matice pro letectví a kosmonautiku)

ISO 5843-4:1990 Aerospace - List of equivalent terms - Part 4: Flight dynamics   
(Letectví a kosmonautika - Seznam ekvivalentních termínů - Část 4: Dynamika letu)

ISO 5843-5:1990 Aerospace - List of equivalent terms - Part 5: Environmental and operating conditions for aircraft equipment           
(Letectví a kosmonautika - Seznam ekvivalentních termínů - Část 5: Podmínky prostředí a provozu pro vybavení letadel)

ISO 5843-6:1985 Aerospace - List of equivalent terms - Part 6: Standard atmosphere       
(Letectví a kosmonautika - Seznam ekvivalentních termínů - Část 6: Standardní atmosféra)

ISO 5843-8:1988 Aerospace - List of equivalent terms - Part 8: Aircraft reliability  
(Letectví a kosmonautika - Seznam ekvivalentních termínů - Část 8: Bezporuchovost letadel)

ISO 5843-9:1988 Aerospace - List of equivalent terms - Part 9: Aircraft    
(Letectví a kosmonautika - Seznam ekvivalentních termínů - Část 9: Letadla)

ISO 5843-10:1988 Aerospace - List of equivalent terms - Part 10: Aircraft structure          
(Letectví a kosmonautika - Seznam ekvivalentních termínů - Část 10: Konstrukce letadel)

ISO 8625-1:1993 Aerospace - Fluid systems - Vocabulary - Part 1: General terms and definitions related to pressure        
(Letectví a kosmonautika - Kapalinové systémy - Slovník - Část 1: Všeobecné termíny a definice vztahující se k tlaku)

ISO 8625-2:1991 Aerospace - Fluid systems - Vocabulary - Part 2: General terms and definitions relating to flow  
(Letectví a kosmonautika - Kapalinové systémy - Slovník - Část 2: Všeobecné termíny a definice vztahující se k proudění)

ISO 8625-3:1991 Aerospace - Fluid systems - Vocabulary - Part 3: General terms and definitions relating to temperature  
(Letectví a kosmonautika - Kapalinové systémy - Slovník - Část 3: Všeobecné termíny a definice vztahující se k teplotě)

ISO 8815:1994 Aircraft - Electrical cables and cable harnesses - Vocabulary       
(Letadla - Elektrické kabely a kabelové svazky - Slovník)


Strana 6

Porovnání s mezinárodní normou

Obsah normy je v porovnání s uvedenými oborově specializovanými i mezinárodními normami komplexnější, zahrnuje prakticky všechny technické a vědní oblasti zastoupené v konstrukci a provozu letadel. Oproti seznamům ekvivalentních termínů obsaženým v převážné většině výše uvedených mezinárodních norem obsahuje tato norma navíc definice termínů. Ve srovnání se čtyřjazyčnými seznamy (termíny uvedeny anglicky, francouzsky, německy, rusky) jsou termíny v této normě uvedeny pouze v češtině a angličtině.

V porovnání s výše uvedenými slovníkovými mezinárodními normami je zpracování problematiky terminologie letectví a kosmonautiky touto normou komplexnější, ale méně podrobné.

Souvisící ČSN

ČSN 09 0022:1973 Spalovací motory - Názvosloví pístových spalovacích motorů - Druhy motorů

ČSN 10 5010:1986 Názvosloví kompresorů

ČSN 11 0015:1994 Součásti strojních čerpadel - Terminologie

ČSN 34 5123:1978 Kabelárské názvoslovie

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Praha, IČ 010669, Ing. Milan Merkl, CSc.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jana Čížková


Strana 7

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje termíny a jejich definice z oboru letectví a kosmonautika, používané v technické praxi, v odborné literatuře, v učebnicích a v technické dokumentaci. Ke všem termínům uvádí ekvivalentní termíny v anglickém jazyce.

V příloze A jsou pro informaci uvedeny k řadě definic obrázky.

Účelem této normy je odstranit různost termínů používaných pro označení týchž pojmů a nahradit je termíny jednotnými. Norma dále sleduje používání správných termínů a vymýcení termínů chybných a termínů nesprávně tvořených.

Norma neobsahuje termíny, které se sice v letectví používají, ale prvotně jsou již uvedeny v terminologických normách jiných oborů, např. elektrotechnice, elektronice, hydraulice, atd. Pokud byly takové termíny zahrnuty, jsou doplněny odkazem na původní normu.

Každý z termínů uvedených v normě je nutno chápat v kontextu vztahů v určité oblasti, v níž je zařazen a definován. Termíny stejného znění mohou být různě definovány v odlišných souvislostech problematiky, do jejíhož systému jsou zařazeny.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz