Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.100.01; 33.070.30                                                                                                                         Září 2003

Elektromagnetická kompatibilita
a rádiové spektrum (ERM) -
Norma pro elektromagnetickou
kompatibilitu (EMC) rádiových
zařízení a služeb -
Část 6: Specifické podmínky
pro zařízení digitálních bezšňůrových
telekomunikací (DECT)

ČSN
ETSI EN 301489-6
V1.2.1

 

 

87 5101

 

ElectroMagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for
radio equipment and services -
Part 6: Specific conditions for Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) equipment

Tato norma je českou verzí evropské normy (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 489-6 V1.2.1:2002. Evropská norma (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 489-6 V1.2.1:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard (Telecommunications series) ETSI EN 301 489-6 V1.2.1:2002. The European Standard (Telecommunications series) ETSI EN 301 489-6 V1.2.1:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (87 5101) z března 2003.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67967
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí ETSI EN 301 489-6 V1.2.1:2002 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 z března 2003 převzala ETSI EN 301 489-6 V1.2.1:2002 schválením k přímému používání jako ČSN vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

ETSI EN 301 489-1 zavedena v ČSN ETSI EN 301 489-1 (87 5101) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky

Doporučení ITU-T O.153:1988 nezavedeno

ETSI EN 300 175-2 zavedena v ČSN EN 175-2 V1.4.2 (87 5011) Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL)

ETSI EN 300 175-3 zavedena v ČSN EN 175-3 V1.4.2 (87 5011) Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC)

ETSI I-ETS 300 176 zavedena v ČSN P I-ETS 300 176 (návrh) (87 5012) Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Specifikace schvalovacích zkoušek

POZNÁMKA Doporučení ITU-T jsou dostupná v TESTCOM - Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4.

Citované předpisy

Směrnice (Evropského parlamentu a Rady) 1999/5/EC (EU) z 9. března 1999, o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení v platném znění.

Směrnice (Rady) 89/336/EEC (EU) z 3. května 1989, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility, ve znění nařízení vlády č. 282/2000 Sb. v platném znění.

Směrnice (Evropského parlamentu a Rady) 98/34/EC (EU) z 22. června 1998, stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem v platném znění.

Upozornění na používání převzaté normy

V této části 6 evropské telekomunikační normy ETSI EN 301 489 se používá zkratka EMC též ve významu elektromagnetické interference (EMI), případně elektromagnetického rušení odlišně od definic termínů zavedených v ČSN IEC 50(161) (33 4201).

Použitými překlady výrazů:

      odolnost EMC (EMC immunity) se pro účely této normy rozumí odolnost vůči zhoršení nebo ztrátě EMC,

      jevy EMC (EMC phenomena) se pro účely této normy rozumí jevy v oblasti EMC.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje seznam anglických termínů a jejich českých ekvivalentů použitých v této normě.

Další informace

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vydána technickou komisí Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) Evropského ústavu pro telekomunikační normy (ETSI) v srpnu 2002.


Strana 3

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČO 00003468, Ing. Marcel Kraus

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Stanislav Novák


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

 

ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (2002-08)

Norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada)

Elektromagnetická kompatibilita
a rádiové spektrum (ERM);
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
rádiových zařízení a služeb;
Část 6: Specifické podmínky pro zařízení
digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT)

 

Electromagnetic compatibility
and Radio spectrum Matters (ERM);
 ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and services;
Part 6: Specific conditions for Digital Enhanced Cordless
Telecommunications (DECT) equipment

 

 

 

 

 

 


Strana 6

 

Reference

REN/ERM-EMC-230-6

 

 

Klíčová slova

DECT, EMC, radio, regulation

ETSI

 

650 Route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCIE

 

Tel.: +33 4 92 94 42 00   Fax: +33 4 93 65 47 16

 

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C

Nezisková asociace registrovaná

u podprefektury de Grasse (06) N° 7803/88

 

 

 

 

 

 

 

Důležitá poznámka

 

Jednotlivé kopie této normy mohou být staženy z:
http://www.etsi.org

 

Tato norma může být dostupná ve více než jedné elektronické verzi nebo tištěné formě. V případě
existujícího nebo znatelného rozdílu v obsahu těchto verzí je referenční verzí Přenosný Formát Dokumentu (Portable Document Format) (PDF). V případě sporu je referenčním výtiskem výtisk verze ve formátu PDF, uchovávané na stanovené síťové jednotce v sekretariátu ETSI, provedený na tiskárnách ETSI.

 

 

Uživatelé této normy by si měli být vědomi, že norma může podléhat revizi nebo změně statusu. Informace
o stávajícím statusu této normy a jiných norem ETSI jsou dostupné na
 http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp

 

Naleznete-li v této normě chyby, zašlete své připomínky na:
editor@etsi.fr

 

 

Oznámení copyrightu

 

Bez písemného svolení nesmí být žádná část reprodukována.
Copyright i výše uvedené omezení se rozšiřuje i na reprodukování na všech médiích.

 

© Evropský ústav pro telekomunikační normy 2002.

Všechna práva vyhrazena.

 

DECT™, PLUGTESTS™ a UMTS™ jsou ochranné známky ETSI zaregistrované ve prospěch svých členů.

TIPHON™ a TIPHON logo jsou ochranné známky, jejichž registrování ETSI ve prospěch svých členů probíhá.

3GPP™ je ochranná známka ETSI zaregistrovaná ve prospěch svých členů a organizačních partnerů 3GPP.

 


Strana 7

Obsah

Strana

Autorská práva.................................................................................................................................................................................. 9

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 9

1                 Rozsah platnosti......................................................................................................................................................... 10

2                 Normativní odkazy....................................................................................................................................................... 10

3                 Definice a zkratky......................................................................................................................................................... 11

3.1             Definice......................................................................................................................................................................... 11

3.2             Zkratky........................................................................................................................................................................... 11

4                 Zkušební podmínky.................................................................................................................................................... 12

4.1             Všeobecně................................................................................................................................................................... 12

4.2             Uspořádání zkušebních signálů.............................................................................................................................. 12

4.2.1          Uspořádání zkušebních signálů na vstupu vysílačů............................................................................................ 12

4.2.1.1       Hovorové zařízení........................................................................................................................................................ 12

4.2.1.2       Nehovorové zařízení.................................................................................................................................................... 12

4.2.2          Uspořádání zkušebních signálů na výstupu vysílačů.......................................................................................... 12

4.2.3          Uspořádání zkušebních signálů na vstupu přijímačů......................................................................................... 12

4.2.4          Uspořádání zkušebních signálů na výstupu přijímačů........................................................................................ 12

4.2.5          Uspořádání společného zkoušení vysílače a přijímače (jako systému).......................................................... 12

4.3             Vyloučená pásma....................................................................................................................................................... 12

4.4             Úzkopásmové odezvy přijímačů, nebo přijímačů, které jsou součástí sestav vysílač/přijímač................... 12

4.5             Normální zkušební modulace.................................................................................................................................. 13

5                 Posuzování funkce...................................................................................................................................................... 13

5.1             Všeobecně................................................................................................................................................................... 13

5.2             Uspořádání pro posuzování zařízení závislých na hostitelském zařízení a zásuvných karet........................ 13

5.2.1          Alternativa A: složené zařízení................................................................................................................................... 13

5.2.2          Alternativa B: použití zkušebního přípravku a tří hostitelských zařízení............................................................. 13

5.3             Postupy posuzování.................................................................................................................................................... 14

5.3.1          Ztráta uživatelských řídicích funkcí nebo uložených uživatelsky definovaných dat.......................................... 14

5.3.2          Prostup zvuku............................................................................................................................................................... 14

5.4             Přidružené zařízení...................................................................................................................................................... 15

5.5             Klasifikace zařízení..................................................................................................................................................... 15

6                 Funkční kritéria............................................................................................................................................................ 15

6.1             Všeobecně................................................................................................................................................................... 15

6.2             Funkční kritéria pro spojité jevy sestav vysílač/přijímač (CT).............................................................................. 15

6.3             Funkční kritéria pro přechodné jevy aplikované na sestavy vysílač/přijímač (TT)........................................... 16

6.4             Funkční kritéria pro spojité jevy aplikované na zařízení pouze pro příjem (CR).............................................. 16

6.5             Funkční kritéria pro přechodné jevy aplikované na zařízení pouze pro příjem (TR)....................................... 16

6.6             Funkční kritéria pro přidružené zařízení zkoušené samostatně......................................................................... 16

7                 Přehled použitelnosti.................................................................................................................................................. 16

7.1             Emise............................................................................................................................................................................ 16

7.1.1          Všeobecně................................................................................................................................................................... 16

7.1.2          Zvláštní podmínky....................................................................................................................................................... 17


Strana 8

Strana

7.2             Odolnost....................................................................................................................................................................... 17

7.2.1          Všeobecně................................................................................................................................................................... 17

7.2.2          Zvláštní podmínky....................................................................................................................................................... 17

Příloha A (normativní) Definice bezšňůrových telekomunikačních zařízení v rozsahu platnosti této normy................. 18

A.1             Digitální bezšňůrová telekomunikační (DECT) zařízení....................................................................................... 18

Přehled dokumentů....................................................................................................................................................................... 19


Strana 9

Autorská práva

Vůči ETSI mohou být nárokována podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva (IPR) k tomuto dokumentu. Informace, týkající se těchto podstatných autorských práv, pokud existují, jsou veřejně dostupné členům i nečlenům ETSI a lze je nalézt v ETSI SR 000 314: „Autorská práva (IPR); podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva notifikovaná ETSI vzhledem k normám ETSI“, která je dostupná v sekretariátu ETSI. Poslední aktualizace jsou dostupné na síťovém serveru ETSI (http://webapp.etsi.org/IPR/home.asp).

Ve shodě s politikou ETSI, týkající se autorských práv, nebylo prováděno ze strany ETSI žádné šetření ani průzkum autorských práv. Nemůže být poskytnuta žádná záruka pokud jde o existenci jiných autorských práv, nezmíněných v ETSI SR 000 314 (nebo v aktualizacích na síťovém serveru ETSI), která jsou, nebo mohou být, nebo se mohou stát podstatnými pro tuto normu.

Předmluva

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vypracována technickou komisí ETSI Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM).

Tato norma byla vypracována ETSI v odezvě na mandát od Evropské komise vydaný podle Směrnice Rady 98/34/EC [4] (včetně změn) stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů.

Tato norma je určena k tomu, aby se stala harmonizovanou normou EMC, na niž bude publikován odkaz v Úředním věstníku Evropských společenství odkazující na Směrnici Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility („Směrnice EMC“) (89/336/EEC [3] včetně změn) a Směrnici 1999/5/EC Evropského parlamentu a Rady z 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody („Směrnice R&TTE“ [2]).

Tato norma je částí 6 vícedílné EN. Úplné podrobnosti o celém souboru lze nalézt v části 1 [1].

Data zavádění na národní úrovni

Datum převzetí této EN:

9. srpen 2002

Nejzazší datum pro oznámení existence této EN (doa):

30. listopad 2002

Nejzazší datum vydání nové národní normy nebo oznámení o schválení
k přímému používání této EN (dop/e):


31. květen 2003

Datum zrušení všech národních norem, které jsou v rozporu (dow):

31. květen 2004


Strana 10

1 Rozsah platnosti

Tato norma, spolu s EN 301 489-1 [1], pokrývá posuzování zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT) a souvisejících přidružených zařízení, pokud jde o elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

Technické specifikace vztahující se na anténní vstup/výstup a emise krytem rádiového zařízení nejsou v této normě zahrnuty. Tyto technické specifikace lze nalézt v příslušných normách výrobků pro efektivní využívání rádiového spektra.

Tato norma specifikuje vhodné zkušební podmínky, posuzování funkce a funkční kritéria pro zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT) a související přidružená zařízení.

Definice typů bezšňůrových telekomunikačních zařízení pokrytých touto normou jsou uvedeny v příloze A.

V případě rozdílů (např. ohledně zvláštních podmínek, definic, zkratek) mezi touto normou a EN 301 489-1 [1] mají přednost ustanovení této normy.

Klasifikace prostředí a požadavky na emise a odolnost použité v této normě jsou v souladu s EN 301 489-1 [1] s výjimkou jakýchkoliv zvláštních podmínek obsažených v této normě.

2 Normativní odkazy

Následující dokumenty obsahují ustanovení, která formou odkazů v tomto textu tvoří ustanovení této normy.

·         Odkazy jsou buď datované (identifikované datem vydání, číslem vydání, číslem verze atd.), nebo nedatované.

·         Pro datovaný odkaz neplatí následné revize.

·         Pro nedatovaný odkaz platí poslední verze.

[1]        ETSI EN 301 489-1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb; Část 1: Společné technické požadavky

(Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements)

[2]        Směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a Rady z 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (Směrnice R&TTE)

(Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity (R&TTE Directive))

[3]        Směrnice Rady 89/336/EEC z 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (Směrnice EMC)

(Council Directive 89/336/EEC of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (EMC Directive))

[4]        Směrnice 98/34/EC Evropského parlamentu a Rady z 22. června 1998 stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů

(Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations)

[5]        Doporučení ITU-T O.153:1988 Základní parametry pro měření chybovosti při bitových rychlostech nižších než primární rychlost

(Basic parameters for the measurement of error performance at bit rates below the primary rate)

[6]        ETSI EN 300 175-2 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT); Společné rozhraní (CI); Část 2: Fyzická vrstva (PHL)

(Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 2: Physical Layer (PHL))

[7]        ETSI EN 300 175-3 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT); Společné rozhraní (CI); Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC)

(Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 3: Medium Access Control (MAC) Layer)

[8]        ETSI I-ETS 300 176 Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT); Specifikace schvalovacích zkoušek

(Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Approval test specification)



-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz