Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.060.20; 33.100.01                                                                                                                       Říjen 2003

Elektromagnetická kompatibilita
a rádiové spektrum (ERM) -
Norma pro elektromagnetickou
kompatibilitu (EMC) rádiových
zařízení a služeb -
Část 16: Specifické podmínky
pro analogová pohyblivá
a přenosná zařízení buňkových
radiokomunikací

ČSN
ETSI EN 301 489-16
V1.2.1

 
87 5101

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for
radio equipment and services -
Part 16: Specific conditions for analogue cellular radio communications equipment, mobile and portable

Tato norma je českou verzí evropské normy (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 489-16 V1.2.1:2002.
Evropská norma (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 489-16 V1.2.1:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard (Telecommunications series)
ETSI EN 301 489-
16 V1.2.1:2002. The European Standard (Telecommunications series)
ETSI EN 301 489-
16 V1.2.1:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ETSI EN 301 489-16 V1.2.1 (87 5101) z března 2003.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          68051
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí ETSI EN 301 489-16 V1.2.1:2002 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN ETSI EN 301 489-16 V1.2.1 (87 5101) z března 2003 převzala ETSI EN 301 489-16 V1.2.1:2002 schválením k přímému používání jako ČSN vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Změny proti předchozí verzi ETSI EN

Z předmluvy byl vypuštěn soupis všech částí ETSI EN 301 489 a byl nahrazen odkazem na ETSI EN 301 489-1. Kapitola Rozsah platnosti byla doplněna o povinnost výrobce stanovit aplikovatelná prostředí. Normativní odkazy již neobsahují nutnost brát nedatovaný odkaz i jako odkaz na pozdější verze a byly v nich vypuštěny odkazy [4] až [9]. Články A.1 a A.3 byly vypuštěny a články A.2 a A.4 byly změněny na A.1 a A.2. Byla doplněna kapitola Bibliografie. Byl změněn Přehled dokumentu.

Citované normy

ČSN ETSI EN 301 489-1 zavedena v ČSN ETSI EN 301 489-1 (87 5101) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky

POZNÁMKA Pokud jsou v originálu normy citovány nezaváděné dokumenty ETR, TBR, ES, EG, TS, TR a GSM, jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, oddělení informací, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Citované předpisy

Směrnice (Evropského parlamentu a Rady) 1999/5/EC (EU) z 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (Směrnice R&TTE). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na radiová a na telekomunikační koncová zařízení ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb.

Směrnice (Rady) 89/336/EEC (EU) z 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (Směrnice EMC). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, ve znění nařízení vlády č. 282/2000 Sb.

Směrnice (Evropského parlamentu a Rady) 98/34/EC (EU) z 22. června 1998 stanovující postup pro pořizování informací v oblasti technických norem a předpisů. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem v platném znění.

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V této části 16 evropské telekomunikační normy ETSI EN 301 489 se používá zkratka EMC též ve významu elektromagnetické interference (EMI), případně elektromagnetického rušení odlišně od definic termínů zavedených v ČSN IEC 50(161) (33 4201).

Použitými překlady výrazů:

      emise EMC (EMC emission) se pro účely této normy rozumí emise v oblasti EMC,

      zatížení EMC (EMC stress) se pro účely této normy rozumí zatížení jevy v oblasti EMC.

      odolnost EMC (EMC immunity) se pro účely této normy rozumí odolnost vůči zhoršení nebo ztrátě EMC.

      jevy EMC (EMC phenomena) se pro účely této normy rozumí jevy v oblasti EMC.

Další informace

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vydána technickou komisí „Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum“ (ERM) Evropského ústavu pro telekomunikační normy (ETSI) v srpnu 2002.


Strana 3

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 4.5 doplněna informativní národní poznámka.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje slovník použitých výrazů.

Vypracování normy

Zpracovatel: J. Šmíd - NELKO TANVALD, IČO 63136791, Ing. Jaroslav Šmíd, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 47 Elektromagnetická kompatibilita a TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Stanislav Novák


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

 

ETSI EN 301 489-16 V1.2.1 (2002-08)

Norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM);
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb;
Část 16: Specifické podmínky pro analogová pohyblivá a přenosná zařízení buňkových radiokomunikací

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
 ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services;
Part 16: Specific conditions for analogue cellular radio communications equipment, mobile and portable

 

 

 

 

 

 

 


Strana 6

 

Reference

REN/ERM-EMC-230-16

 

Klíčová slova

analogue, EMC, radio, regulation

ETSI

 

650 Route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCIE

 

Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16

 

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C

Nezisková asociace registrovaná

u podprefektury de Grasse (06) N° 7803/88

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležitá poznámka

 

Jednotlivé kopie této normy mohou být staženy z:
http://www.etsi.org

 

Tato norma může být dostupná ve více než jedné elektronické verzi nebo tištěné formě. V případě
existujícího nebo znatelného rozdílu v obsahu těchto verzí je referenční verzí Přenosný Formát Dokumentu
(Portable Document Format) (PDF). V případě sporu by měl být referenční verzí výtisk PDF na tiskárnách ETSI,
uchovávané na stanovené síťové jednotce v sekretariátu ETSI.

 

Uživatelé této normy by si měli být vědomi, že norma může podléhat revizi nebo změně statusu. Informace
o stávajícím statusu této normy a jiných norem ETSI jsou dostupné na http://www.etsi.org/tb/status/

 

Naleznete-li v této normě chyby, zašlete své připomínky na:
editor@etsi.fr

 

 

Oznámení copyrightu

 

Bez písemného svolení nesmí být žádná část reprodukována.
Copyright i výše uvedené omezení se rozšiřuje i na reprodukování na všech médiích.

 

© Evropský ústav pro telekomunikační normy 2002.

Všechna práva vyhrazena

 

DECT™, PLUGTESTS™ a UMTS™ jsou ochranné známky ETSI zaregistrované ve prospěch svých členů.

TIPHON™ a TIPHON logo jsou ochranné známky, jejichž registrování ETSI ve prospěch svých členů probíhá.

3GPP™ je ochranná známka ETSI zaregistrovaná ve prospěch svých členů a organizačních partnerů 3GPP.


Strana 7

Obsah

Strana

Autorská práva................................................................................................................................................................................ . 9

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 9

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................ 10

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................. 10

3          Definice a zkratky............................................................................................................................................................... 10

3.1       Definice............................................................................................................................................................................... 10

3.2       Zkratky.................................................................................................................................................................................. 11

4          Zkušební podmínky........................................................................................................................................................... 11

4.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

4.2       Uspořádání zkušebních signálů.................................................................................................................................... 11

4.2.1    Uspořádání zkušebních signálů na vstupu vysílačů.................................................................................................. 11

4.2.1.1 Kalibrace zvukových úrovní.............................................................................................................................................. 11

4.2.2    Uspořádání zkušebních signálů na vstupu vysílače.................................................................................................. 13

4.2.3    Uspořádání zkušebních signálů na výstupu vysílačů................................................................................................. 13

4.2.4    Uspořádání zkušebních signálů na vstupu přijímačů................................................................................................ 13

4.2.5    Uspořádání zkušebních signálů na výstupu přijímačů.............................................................................................. 14

4.2.6    Uspořádání pro zkoušení vysílače a přijímače zároveň............................................................................................. 14

4.3       Vyloučená pásma.............................................................................................................................................................. 14

4.3.1    Vyloučené pásmo přijímače a přijímací části sestavy vysílač/přijímač................................................................... 14

4.3.2    Vyloučené pásmo vysílače.............................................................................................................................................. 14

4.4       Úzkopásmové odezvy přijímačů nebo přijímacích částí sestav vysílač/přijímač................................................... 14

4.5       Normální zkušební modulace......................................................................................................................................... 15

5          Posuzování funkce............................................................................................................................................................ 15

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 15

5.2       Zařízení, které může poskytovat komunikační spoj..................................................................................................... 15

5.3       Zařízení, které neposkytuje komunikační spoj............................................................................................................. 15

5.4       Přidružené zařízení............................................................................................................................................................ 15

5.5       Klasifikace zařízení............................................................................................................................................................ 15

6          Funkční kritéria................................................................................................................................................................... 16

6.1       Funkční kritéria pro spojité jevy aplikované na vysílače (CT).................................................................................... 16

6.2       Funkční kritéria pro přechodné jevy aplikované na vysílače (TT)............................................................................. 16

6.3       Funkční kritéria pro spojité jevy aplikované na přijímače (CR)................................................................................. 16

6.4       Funkční kritéria pro přechodné jevy aplikované na přijímače (TR).......................................................................... 17

7          Tabulky přehledu použitelnosti....................................................................................................................................... 17

7.1       Emise.................................................................................................................................................................................. 17

7.1.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 17

7.1.2    Zvláštní podmínky.............................................................................................................................................................. 17

7.2       Odolnost.............................................................................................................................................................................. 17

7.2.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 17

7.2.2    Zvláštní podmínky.............................................................................................................................................................. 17

Příloha A (informativní) Příklady analogových zařízení buňkových radiokomunikací v rozsahu platnosti
této normy...........................................................................................................................................................................
18


Strana 8

Strana

A.1       Pohyblivé radiotelefonní zařízení používané ve službě Nordic Mobile Telephone (NMT 450 a NMT 900)........ 18

A.2       Pohyblivé radiotelefonní zařízení používané v systémech Extended Total Access Communications
System (ETACS) a Total Access Communications System (TACS)
....................................................................... 18

Příloha B (informativní) Biblografie............................................................................................................................................. 19

Přehled dokumentů....................................................................................................................................................................... 20


Strana 9

Autorská práva

Vůči ETSI mohou být nárokována podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva (IPR) (Intellectual Property Rights) k tomuto dokumentu. Informace, týkající se těchto podstatných autorských práv, pokud existují, jsou veřejně dostupné členům i nečlenům ETSI a lze je nalézti v ETSI SR 000 314: „Autorská práva; podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva notifikovaná ETSI vzhledem k normám ETSI“, která je dostupná v sekretariátu ETSI. Poslední aktualizace jsou dostupné na síťovém serveru ETSI (http://www.etsi.org/IPR/home.asp).

Ve shodě s politikou ETSI, týkající se autorských práv, nebylo prováděno ze strany ETSI žádné šetření ani průzkum autorských práv. Nemůže být poskytnuta žádná záruka pokud jde o existenci jiných autorských práv, nezmíněných v ETSI SR 000 314 (nebo v aktualizacích na síťovém serveru ETSI), která jsou, nebo mohou být, nebo se mohou stát podstatnými pro tento dokument.

Předmluva

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vypracována technickou komisí ETSI Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM).

Tato norma byla vypracována ETSI v odezvě na mandát od Evropské komise vydaný podle Směrnice Rady 98/34/EC [11] (včetně změn) stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů.

Tato norma je, zároveň s EN 301 489-1 [1], určena k tomu, aby se stala harmonizovanou normou EMC, na niž bude publikován odkaz v Úředním věstníku Evropských společenství odkazující na Směrnici Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility („Směrnice EMC“ 89/336/EEC [3] včetně změn) a Směrnici Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se rádiových zařízení a telekomunikačních koncových zařízení a vzájemného uznávání jejich shody („Směrnice R&TTE“ 1999/5/EC [2]).

Tato norma je částí 16 vícedílné předkládané normy. Vyčerpávající podrobnosti celého souboru norem jsou uvedeny v části 1 [1].

Data zavádění na národní úrovni

Datum převzetí této EN:

9. srpen 2002

Nejzazší datum pro oznámení existence této EN (doa):

30. listopad 2002

Nejzazší datum vydání nové národní normy nebo oznámení o schválení
k přímému používání této EN (dop/e):


31. květen 2003

Datum zrušení všech národních norem, které jsou v rozporu (dow):

31. květen 2004

 


Strana 10

1 Rozsah platnosti

Tato norma, spolu s EN 301 489-1 [1], pokrývá posuzování analogového pohyblivého a přenosného zařízení buňkových radiokomunikací a přidruženého zařízení s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

Technické specifikace vztahující se na anténní vstup/výstup a emise vstupující/vystupující krytem analogového pohyblivého a přenosného zařízení nejsou v této normě zahrnuty. Takovéto technické specifikace lze obvykle nalézt v příslušné normě výrobku pro efektivní využívání rádiového spektra.

Tato norma specifikuje použitelné zkušební podmínky, posuzování funkce a funkční kritéria pro analogové veřejné pohyblivé a přenosné zařízení pro vysílání a příjem hovorů a/nebo dat a pro přidružené zařízení.

Příklady typů zařízení buňkových radiokomunikací pokrytých touto normou jsou uvedeny v příloze A.

Zařízení základnové stanice pracující uvnitř infrastruktury sítě je mimo rozsah platnosti této normy. Tato norma však pokrývá pohyblivé a přenosné zařízení, které je určeno pro práci na pevném stanovišti, přičemž je připojeno na AC síť.

V případě rozdílů (například týkajících se zvláštních podmínek, definicí, zkratek) mezi touto normou a EN 301 489-1 [1], mají ustanovení této normy přednost.

Třídění prostředí a požadavky na emisi a na odolnost použité v této normě je stanoveno v EN 301 489-1 [1] s výjimkou zvláštních podmínek zahrnutých v této normě. Aplikovatelná prostředí, na která odkazuje EN 301 489-1 [1], v kterých se může použít zařízení pokryté rozsahem platnosti této normy, musí stanovit výrobce.

2 Normativní odkazy

Následující dokumenty obsahují ustanovení, která formou odkazů v tomto textu tvoří ustanovení této normy.

·       Odkazy jsou buď datované (identifikované datem vydání, číslem vydání, číslem verze atd.), nebo nedatované.

·       Pro datovaný odkaz neplatí následné revize.

·       Pro nedatovaný odkaz platí poslední verze.

[1]   ETSI EN 301 489-1  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky

(Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements)

[2]   Směrnice 1999/5/EC evropského parlamentu a Rady ze dne 9. března 1999 týkající se rádiových zařízení a telekomunikačních koncových zařízení a vzájemného uznávání jejich shody (Směrnice R&TTE)

(Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity(R&TTE Directive))

[3]   Směrnice Rady 89/336/EEC ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (Směrnice EMC)

(Council Directive 89/336/EEC of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility(Directive EMC))

[4]   Směrnice 98/34/EC evropského parlamentu a Rady ze dne 22. června 1998 ustanovující postup pro pořizování informací v oblasti technických norem a předpisů         
(
Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz