Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.060.20; 33.100.01                                                                                                                         Září 2003

Elektromagnetická kompatibilita
a rádiové spektrum (ERM) -
Norma pro elektromagnetickou
kompatibilitu (EMC) rádiových
zařízení a služeb -
Část 15: Specifické podmínky
pro obchodně dostupná
radioamatérská zařízení

ČSN
ETSI EN 301 489-15
V1.2.1


87 5101

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for
radio equipment and services -

Part 15: Specific conditions for commercially available amateur radio equipment

Tato norma je českou verzí evropské normy (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 489-15 V1.2.1:2002.
Evropská norma (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 489-15 V1.2.1:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard (Telecommunications series)
ETSI EN 301 489-
15 V1.2.1:2002. The European Standard (Telecommunications series)
ETSI EN 301 489-
15 V1.2.1:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ETSI EN 301 489-15 V1.2.1 (87 5101) z března 2003.

 

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          68052
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí ETSI EN 301 489-15 V1.2.1:2002 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN ETSI EN 301 489-15 V1.2.1 (87 5101) z března 2003 převzala ETSI EN 301 489-15 V1.2.1:2002 schválením k přímému používání jako ČSN vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Změny proti předchozí verzi ETSI EN

Z předmluvy byl vypuštěn soupis všech částí ETSI EN 301 489 a byl nahrazen odkazem na ETSI EN 301 489-1. Kapitola Rozsah platnosti byla doplněna o povinnost výrobce stanovit aplikovatelná prostředí. Normativní odkazy již neobsahují nutnost brát nedatovaný odkaz i jako odkaz na pozdější verze. V kapitolách 4 a 5 byly provedeny jen formální úpravy. V článcích 6.1.3 a 6.1.4 byla upozornění změněna na poznámky. V tabulce 4 byl doplněn text odkazu na poznámku 2. Byl upraven text tabulky 6. Byl změněn text přílohy A.1. Byl změněn Přehled dokumentů.

Citované normy

ČSN ETSI EN 301 489-1 zavedena v ČSN ETSI EN 301 489-1 (87 5101) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky

Radiokomunikační řád ITU nezaveden

POZNÁMKY

1      Doporučení ITU-T, ITU-R a rozhodnutí CEPT jsou dostupná v TESTCOM - Technický zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4.

2      Pokud jsou v originálu normy citovány nezaváděné dokumenty ETR, TBR, ES, EG, TS, TR a GSM, jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, oddělení informací, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Citované předpisy

Směrnice (Evropského parlamentu a Rady) 1999/5/EC (EU) z 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (Směrnice R&TTE). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na radiová a na telekomunikační koncová zařízení ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb.

Směrnice (Rady) 89/336/EEC (EU) z 3. května 1989 o sbližováníní právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (Směrnice EMC). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, ve znění nařízení vlády č. 282/2000 Sb.

Směrnice (Evropského parlamentu a Rady) 98/34/EC (EU) z 22. června 1998 stanovující postup pro pořizování informací v oblasti technických norem a předpisů. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem v platném znění.

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V této části 15 evropské telekomunikační normy ETSI EN 301 489 se používá zkratka EMC též ve význa-mu elektromagnetické interference (EMI), případně elektromagnetického rušení odlišně od definic termí-nů zavedených v ČSN IEC 50(161) (33 4201).

Použitými překlady výrazů:

      emise EMC (EMC emission) se pro účely této normy rozumí emise v oblasti EMC,

      zatížení EMC (EMC stress) se pro účely této normy rozumí zatížení jevy v oblasti EMC.

      odolnost EMC (EMC immunity) se pro účely této normy rozumí odolnost vůči zhoršení nebo ztrátě EMC.

      jevy EMC (EMC phenomena) se pro účely této normy rozumí jevy v oblasti EMC.


Strana 3

Další informace

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vydána technickou komisí „Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum“ (ERM) Evropského ústavu pro telekomunikační normy (ETSI) v srpnu 2002.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje slovník použitých výrazů.

Vypracování normy

Zpracovatel: J. Šmíd - NELKO TANVALD, IČO-63136791, Ing. Jaroslav Šmíd, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 47 Elektromagnetická kompatibilita a TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Stanislav Novák


Strana 4

 

 

Prázdná strana

 

 


Strana 5

 

ETSI EN 301 489-15 V1.2.1 (2002-08)

Norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM);
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb;
Část 15: Specifické podmínky pro obchodně dostupná radioamatérská zařízení

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
 ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services;
Part 15: Specific conditions for commercially available amateur radio equipment

 

 

 

 

 

 


Strana 6

 

Reference

DEN/ERM-EMC-230-15

 

Klíčová slova

amateur, EMC, radio, regulation

ETSI

 

650 Route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCIE

 

Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16

 

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C

Nezisková asociace registrovaná

u podprefektury de Grasse (06) N° 7803/88

 

 

 

 

 

Důležitá poznámka

 

Jednotlivé kopie této normy mohou být staženy z:
http://www.etsi.org

 

Tato norma může být dostupná ve více než jedné elektronické verzi nebo tištěné formě. V případě
existujícího nebo znatelného rozdílu v obsahu těchto verzí je referenční verzí Přenosný Formát Dokumentu (Portable Document Format) (PDF). V případě sporu je referenčním výtiskem výtisk verze, uchovávané ve formátu PDF na určené síťové jednotce v sekretariátu ETSI, provedený na tiskárnách ETSI.

 

Uživatelé této normy by si měli být vědomi, že norma může podléhat revizi nebo změně statusu. Informace
o stávajícím statusu této normy a jiných norem ETSI jsou dostupné na
http://www.etsi.org/tb/status/status.asp

 

Naleznete-li v této normě chyby, zašlete své připomínky na:
editor @etsi.fr

 

 

Oznámení copyrightu

 

Bez písemného svolení nesmí být žádná část reprodukována.
Copyright i výše uvedené omezení se rozšiřuje i na reprodukování na všech médiích.

 

© Evropský ústav pro telekomunikační normy 2002.

Všechna práva vyhrazena

 

DECT™, PLUGTESTS™ a UMTS™ jsou ochranné známky ETSI zaregistrované ve prospěch svých členů.

TIPHON™ a TIPHON logo jsou ochranné známky, jejichž registrování ETSI ve prospěch svých členů probíhá.

3GPP™ je ochranná známka ETSI zaregistrovaná ve prospěch svých členů a organizačních partnerů 3GPP.


Strana 7

Obsah

Strana

Autorská práva.................................................................................................................................................................................. 9

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 9

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................ 10

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................. 10

3          Definice, zkratky a značky................................................................................................................................................. 11

3.1       Definice............................................................................................................................................................................... 11

3.2       Zkratky.................................................................................................................................................................................. 11

3.3       Značky.................................................................................................................................................................................. 11

4          Zkušební podmínky........................................................................................................................................................... 11

4.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

4.2       Uspořádání zkušebních signálů.................................................................................................................................... 12

4.2.1    Uspořádání zkušebních signálů na vstupu vysílačů.................................................................................................. 12

4.2.2    Uspořádání zkušebních signálů na výstupu vysílačů................................................................................................. 12

4.2.3    Uspořádání zkušebních signálů na vstupu přijímačů................................................................................................ 12

4.2.4    Uspořádání zkušebních signálů na výstupu přijímačů.............................................................................................. 13

4.2.5    Uspořádání společného zkoušení vysílače a přijímače (jako systému)................................................................ 13

4.3       Vyloučená pásma.............................................................................................................................................................. 13

4.3.1    Vyloučené pásmo přijímače a přijímací části sestav vysílač/přijímač.................................................................... 13

4.3.2    Vyloučené pásmo vysílače.............................................................................................................................................. 13

4.3.2.1     Vyloučené pásmo pro měření emise (EMC)........................................................................................................... 13

4.3.2.2     Vyloučené pásmo pro zkoušky odolnosti................................................................................................................ 14

4.4       Úzkopásmové odezvy přijímačů nebo přijímačů, které jsou sestav vysílač/přijímač........................................... 14

4.5       Normální zkušební modulace......................................................................................................................................... 14

4.5.1    Vysílače............................................................................................................................................................................... 14

4.5.2    Přijímače............................................................................................................................................................................. 14

4.5.3    RF zesilovače a kmitočtové převáděče......................................................................................................................... 15

5          Posuzování funkce............................................................................................................................................................ 15

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 15

5.2       Zařízení, které může poskytovat trvalý komunikační spoj........................................................................................... 15

5.3       Zařízení, které neposkytuje trvalý komunikační spoj................................................................................................... 15

5.4       Přidružené zařízení............................................................................................................................................................ 15

5.5       Klasifikace zařízení............................................................................................................................................................ 16

6          Funkční kritéria................................................................................................................................................................... 16

6.1       Funkční kritéria pro primární uživatelské funkce......................................................................................................... 16

6.1.1    Všeobecná funkční kritéria (primární uživatelské funkce)......................................................................................... 17

6.1.2    Funkční kritéria A pro spojité jevy (primární uživatelské funkce).............................................................................. 17

6.1.3    Funkční kritéria B pro přechodné jevy a krátkodobé poklesy napětí (primární uživatelské funkce)................... 18

6.1.4    Funkční kritéria C pro dlouhodobé poklesy napětí a přerušení napětí (primární uživatelské funkce).............. 18

6.2       Funkční kritéria pro sekundární uživatelské funkce.................................................................................................... 18

6.3       Funkční kritéria pro zařízení, které neposkytuje trvalý komunikační spoj................................................................ 19

6.4       Funkční kritéria pro přidružené zařízení zkoušené samostatně............................................................................... 19


Strana 8

            Strana

7          Tabulky přehledu použitelnosti....................................................................................................................................... 19

7.1       Emise.................................................................................................................................................................................. 19

7.1.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 19

7.1.2    Zvláštní podmínky.............................................................................................................................................................. 19

7.2       Odolnost.............................................................................................................................................................................. 20

7.2.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 20

7.2.2    Zvláštní podmínky.............................................................................................................................................................. 20

Příloha A (informativní) Příklady radioamatérských zařízení v rozsahu platnosti této normy........................................... 21

A.1       Radioamatérská zařízení, která jsou obchodně dostupná....................................................................................... 21

Přehled dokumentu....................................................................................................................................................................... 22


Strana 9

Autorská práva

Vůči ETSI mohou být nárokována podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva (IPR) (Intellectual Property Rights) k tomuto dokumentu. Informace, týkající se těchto podstatných autorských práv, pokud existují, jsou veřejně dostupné členům i nečlenům ETSI a lze je nalézti v ETSI SR 000 314: „Autorská práva; podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva notifikovaná ETSI vzhledem k normám ETSI“, která je dostupná v sekretariátu ETSI. Poslední aktualizace jsou dostupné na síťovém serveru ETSI (http://www.etsi.org/IPR/home.asp).

Ve shodě s politikou ETSI, týkající se autorských práv, nebylo prováděno ze strany ETSI žádné šetření ani průzkum autorských práv. Nemůže být poskytnuta žádná záruka pokud jde o existenci jiných autorských práv, nezmíněných v ETSI SR 000 314 (nebo v aktualizacích na síťovém serveru ETSI), která jsou, nebo mohou být, nebo se mohou stát podstatnými pro tento dokument.

Předmluva

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vypracována technickou komisí ETSI Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM).

Tato norma byla vypracována ETSI v odezvě na mandát od Evropské komise vydaný podle Směrnice Rady 98/34/EC [4] (včetně změn) stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů.

Tato norma je určena k tomu, aby se stala harmonizovanou normou EMC, na niž bude publikován odkaz v Úředním věstníku Evropských společenství odkazující na Směrnici Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility („Směrnice EMC“) (89/336/EEC [3] včetně změn) a na Směrnici 1999/5/EC Evropského Parlamentu a Rady z 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemného uznávání jejich shody („Směrnice R&TTE“ [2]).

Tato norma je částí 15 vícedílné předkládané normy. Vyčerpávající podrobnosti celého souboru norem jsou uvedeny v části 1 [1].

Data zavádění na národní úrovni

Datum převzetí této EN:

9. srpen 2002

Nejzazší datum pro oznámení existence této EN (doa):

30. listopad 2002

Nejzazší datum vydání nové národní normy nebo oznámení o schválení
k přímému používání této EN (dop/e):


31. květen 2003

Datum zrušení všech národních norem, které jsou v rozporu (dow):

31. květen 2004


Strana 10

1 Rozsah platnosti

Tato norma, spolu s EN 301 489-1 [1], pokrývá posuzování obchodně dostupného radioamatérského zařízení a přidruženého zařízení s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

Technické specifikace vztahující se na anténní vstup/výstup a emise vstupující/vystupující krytem obchodně dostupného radioamatérského zařízení nejsou v této normě zahrnuty. Takovéto technické specifikace lze obvykle nalézt v příslušné normě výrobku pro efektivní využívání rádiového spektra.

Tato norma specifikuje použitelné zkoušky EMC, metody měření, meze a funkční kritéria pro rádiové zařízení určené pro použití radioamatéry ve smyslu článku 1, definice 53 Rádiových předpisů [5] a pro přidružené zařízení, které je obchodně dostupné.

Příklady radioamatérských zařízení pokrytých touto normou jsou uvedeny v příloze A.

Ustanovení této normy platí pro radioamatérské zařízení vyrobené pro obchodní účely buď jako samostatně používané zařízení, moduly nebo součásti, které mají pro zákazníka podstatnou funkčnost.

Výraz „radioamatérské zařízení“ v kontextu této normy znamená jenom „obchodně dostupné radioamatérské zařízení“.

V případě rozdílů (například týkajících se zvláštních podmínek, definicí, zkratek) mezi touto normou a EN 301 489-1 [1], mají ustanovení této normy přednost.

Třídění prostředí a požadavky na emisi a na odolnost použité v této normě je stanoveno v EN 301 489-1 [1] s výjimkou zvláštních podmínek zahrnutých v této normě. Aplikovatelná prostředí, na která odkazuje EN 301 489-1 [1], v kterých se může použít zařízení pokryté rozsahem platnosti této normy, musí stanovit výrobce.

2 Normativní odkazy

Následující dokumenty obsahují ustanovení, která formou odkazů v tomto textu tvoří ustanovení této normy.

·       Odkazy jsou buď datované (identifikované datem vydání a/nebo číslem vydání nebo číslem verze), nebo nedatované.

·       Pro datovaný odkaz neplatí následné revize.

·       Pro nedatovaný odkaz platí poslední verze.

[1]      ETSI EN 301 489-1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky

(Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements)

[2]      Směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne 9. března 1999 týkající se rádiových zařízení a telekomunikačních koncových zařízení a vzájemného uznávání jejich shody (Směrnice R&TTE)

(Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity(R&TTE Directive))

[3]      Směrnice Rady 89/336/EEC ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (Směrnice EMC)

(Council Directive 89/336/EEC of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (EMC Directive))

[4]      Směrnice 98/34/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. června 1998 stanovující postup pro pořizování informací v oblasti technických norem a předpisů

(Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations)

[5]      Radiokomunikační řád ITU
(ITU Radio Regulations)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz