Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.040.30; 77.120.60                                                                                                                      Srpen 2003

Zinek a slitiny zinku -
Chemický rozbor -
Část 5: Stanovení železa v primárním
zinku - Spektrofotometrická metoda

ČSN
EN 12441- 5

42 0630

 

Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 5: Determination of iron in primary zinc - Spectrophotometric method

Zinc et alliages de zinc - Analyse chimique - Partie 5: Dosage du fer dans le zinc primaire - Méthode spectrophotométrique

Zink und Zinklegierungen - Chemische Analyse - Teil 5: Bestimmung von Eisen in Primärzink - Spektrophotometrisches
Verfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12441-5:2003. Evropská norma EN 12441-5:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12441-5:2003. The European Standard EN 12441-5:2003 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          68106
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 1179 zavedena v ČSN EN 1179 (42 1382) Zinek a slitiny zinku - Primární zinek

EN 12060:1997 zavedena v ČSN EN 12060:1999 (42 1303) Zinek a slitiny zinku - Metody odběru vzorků -
Specifikace

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚK Panenské Břežany, s. r. o., Panenské Břežany, IČO 25604716, Ing. Miloslav Smetana

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Lubomír Drápal, CSc.


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 12441- 5
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Březen 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 77.040.30; 77.120.60

Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor -
Část 5: Stanovení železa v primárním zinku - Spektrofotometrická metoda

Zinc and zinc alloys - Chemical analysis -
Part 5: Determination of iron in primary zinc - Spectrophotometric method

 

Zinc et alliages de zinc - Analyse chimique -
Partie 5: Dosage du fer dans le zinc primaire -
Méthode spectrophotométrique

Zink und Zinklegierungen - Chemische Analyse -
Teil 5: Bestimmung von Eisen in Primärzink -
Spektrophotometrische Verfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-11-21.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoliv prostředky        Ref. č. EN 12441-5:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Princip................................................................................................................................................................................... 6

5          Chemikálie........................................................................................................................................................................... 6

6          Přístroje................................................................................................................................................................................. 7

7          Odběr vzorků........................................................................................................................................................................ 7

8          Postup................................................................................................................................................................................... 7

9          Výpočet a vyjádření výsledků............................................................................................................................................. 8

10        Protokol o zkoušce.............................................................................................................................................................. 8


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 12441-5:2003) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 209 „Zinek a slitiny zinku“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2003.

V rámci svého pracovního programu technická komise CEN/TC 209 pověřila CEN/TC 209/WG 6 Metody rozborů a zkoušení“ zpracováním tohoto dokumentu:

EN 12441-5 Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 5: Stanovení železa v primárním zinku - Spektrofotometrická metoda

Tato norma je částí řady jedenácti norem. Další normy jsou:

      EN 12441-1 Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 1: Stanovení hliníku ve slitinách zinku -
Titrační metoda

      EN 12441-2 Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 2: Stanovení hořčíku ve slitinách zinku -
Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

      EN 12441-3 Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 3: Stanovení olova, kadmia a mědi -
Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

      EN 12441-4 Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 4: Stanovení železa ve slitinách zinku -
Spektrofotometrická metoda

      EN 12441-6 Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 6: Stanovení hliníku a železa - Metoda
plamenové atomové absorpční spektrometrie

      EN 12441-7 Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 7: Stanovení cínu - Metoda plamenové
atomové absorpční spektrometrie po extrakci

      EN 12441-8 Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 8: Stanovení cínu v sekundárním zinku -
Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

      EN 12441-9 Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 9: Stanovení niklu ve slitinách zinku -
Spektrofotometrická metoda

      EN 12441-10 Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 10: Stanovení chromu a titanu ve slitinách
zinku - Spektrofotometrická metoda

      EN 12441-11 Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 11: Stanovení křemíku ve slitinách zinku -
Spektrofotometrická metoda

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje spektrofotometrickou metodu pro stanovení železa v primárním zinku. Tato metoda platí pro výrobky specifikované v EN 1179.

Norma je vhodná pro stanovení obsahů železa (hmotnostní podíly) mezi 0,001 % a 0,1 %.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz