Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 59.080.30                                                                                                                                       Září 2003

Textilie - Zkušební metody
pro netkané textilie -
Část 6: Absorpce

ČSN
EN ISO 9073- 6

80 6167

                                                                                                 idt ISO 9073- 6:2000

Textiles - Test methods for nonwovens - Part 6: Absorption

Textiles - Méthodes ďessai pour nontissés - Partie 6: Absorption

Textilien - Prüfverfahren für Vliesstoffe - Teil 6: Absorption

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9073-6:2003. Evropská norma EN ISO 9073-6:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 9073-6:2003. The European Standard EN ISO 9073-6:2003 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          68221
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 139:1973 zavedena v ČSN EN 20139 (80 0056) Textilie - Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení (idt ISO 139:1973)

ISO 186:1994 zavedena v ČSN EN ISO 186:1994 (50 0302) Papír a lepenka - Odběr vzorků pro stanovení průměrné kvality (idt ISO 186:1994), nahrazena ISO 186:2002

ISO 565:1990 zavedena v ČSN ISO 565 (25 9601) Zkušební síta - Kovová tkanina, děrovaný plech a elektroformovaná folie - Jmenovité velikosti otvorů (idt ISO 565:1990)

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚLV spol. s r.o., Šumperk, IČO 41030613, Alena Klimešová

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Eva Řeháková


Strana 3

EN ISO 9073- 6
EUROPEAN STANDARD                                                                                 Březen 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 59.080.30

Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie -
Část 6: Absorpce
(ISO 9073-6:2000)

Textiles - Test methods for nonwovens -
Part 6: Absorption
(ISO 9073-6:2000)

 

Textiles - Méthodes ďessai pour nontissés -
Partie 6: Absorption
(ISO 9073-6:2000)

Textilien - Prüfverfahren für Vliesstoffe -
Teil 6: Absorption
(ISO 9073-6:2000)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-01-09.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky    Ref. č. EN ISO 9073-6:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Doba trvání absorpce kapalin........................................................................................................................................... 6

5          Absorpce kapalin................................................................................................................................................................ 8

6          Rychlost knotového efektu kapalin................................................................................................................................. 10

Příloha ZA (normativní)  Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace......... 13


Strana 5

Předmluva

Text ISO 9073-6:2000 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 38 „Textilie“ Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 9073-6:2003 technickou komisí CEN/TC 248 „Textilie a textilní výrobky“, se sekretariátem v BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2003.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 9073-6:2000 byl schválen CEN jako EN ISO 9073-6:2003 bez jakýchkoliv modifikací.

POZNÁMKA Normativní odkazy na mezinárodní publikace jsou uvedeny v příloze ZA (normativní).


Strana 6

1 Předmět normy

Tato část ISO 9073-6 popisuje metody pro vyhodnocování některých aspektů chování netkaných textilií za přítomnosti kapalin. Jednotlivě jsou to:

      doba trvání absorpce kapalin;

      absorpce kapalin;

      rychlost knotového efektu kapalin (vzlínavost).

Je nutné brát v úvahu, že tyto rozdílné aspekty absorpce se mohou vztahovat na různá finální využití zkoušených výrobků.

Zkoušky nejsou použitelné pro plošné výrobky, které obsahují značně absorpční materiály.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz