Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.040; 27.060.30                                                                                                                          Srpen 2003

Vodotrubné kotle a pomocná
zařízení -
Část 13: Požadavky na zařízení
pro čištění spalin

ČSN
EN 12952-13

07 7604

 

Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 13: Requirements for flue gas cleaning systems

Chaudières à tubes d´eau et installations auxiliaires - Partie 13: Exigences pour les systèmes de traitement des fumées

Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten - Teil 13: Anforderungen an Rauchgasreinigungsanlagen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12952-13:2003. Evropská norma EN 12952-13:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12952-13:2003. The European Standard EN 12952-13:2003 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          68228
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 12952-8 zavedena v ČSN EN 12952-8 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva

prEN 12952-14 dosud nezavedena

EN 13445 (všechny části) zavedena v ČSN EN 13445 (65 5245) Netopené tlakové nádoby

prEN 50156-1:1997 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 07 0000 Názvosloví parních a horkovodních kotlů

ČSN P ENV 1993 (soubor) (73 1401) Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN P ENV 1994 (soubor) (73 2089) Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/EC z 29. května 1997, o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se tlakových zařízení. V České republice je tato směrnice zavedena Nařízením vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování normy

Zpracovatel: REMEŠ BRNO, IČO 155 57 448, Petr Remeš, Ivana Petrašová

Technická normalizační komise: TNK 90 Kotle pro ústřední vytápění a TNK 101 Kotle

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Jokeš


Strana 3

                                                                                      Březen 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 27.040; 27.060.30

Vodotrubné kotle a pomocná zařízení -
Část 13: Požadavky na zařízení pro čištění spalin

Water-tube boilers and auxiliary installations -
Part 13: Requirements for flue gas cleaning systems

 

Chaudières à tubes d´eau et installations
auxiliaires -
Partie 13: Exigences pour les systèmes
de traitement des fumées

Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten -

Teil 13: Anforderungen an
Rauchgasreinigungsanlagen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-12-27.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru  nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky       Ref. č. EN 12952-13:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Návrh, výpočet, konstrukce a výroba................................................................................................................................ 6

4          Výstroj a montáž.................................................................................................................................................................. 7

5          Kontrola a zkoušení............................................................................................................................................................ 9

5.1       Kontrola provedení a zkoušky těsnosti........................................................................................................................... 9

5.2       Konečná kontrola před uvedením do provozu............................................................................................................... 9

6          Návod k obsluze a provozní instrukce............................................................................................................................. 9

Příloha A (informativní) Doporučení týkající se provozních záležitostí................................................................................. 10

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy vyjadřující základní požadavky nebo jiná ustanovení
směrnic EU......................................................................................................................................................................... 11

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 12

 


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 12952-13:2003) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 269 „Válcové a vodotrubné kotle“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2003.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Tato evropská norma řady EN 12952, týkající se vodotrubných kotlů a pomocných zařízení, sestává z těchto částí:

Část 1: Všeobecné požadavky

Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem

Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem

Část 4: Provozní výpočty očekávané doby života kotle

Část 5: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem

Část 6: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem

Část 7: Požadavky na výstroj kotle

Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva

Část 9: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na prášková paliva

Část 10: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku

Část 11: Požadavky na zabezpečovací a řídicí systémy kotle a příslušenství

Část 12: Požadavky na jakost napájecí vody a kotelní vody

Část 13: Požadavky na zařízení pro čištění spalin

Část 14: Požadavky na spalinové soustavy DENOX

Část 15: Přejímací zkoušky

Část 16: Požadavky na soustavy pro spalování na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná paliva

CR 12952-17  Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 17: Směrnice pro zapojení inspekčního orgánu nezávislého na výrobci

Ačkoli všechny části normy lze získat samostatně, je třeba poznamenat, že tyto části jsou vzájemně na sobě závislé. Proto pro konstrukci a výrobu kotlů je třeba použít více částí normy, aby mohly být uspokojivě splněny požadavky této evropské normy.

POZNÁMKA Části 4 a 15 neplatí pro stadium návrhu, konstrukce a instalace.

Příloha A je informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato část této evropské normy platí pro návrh kotelních zařízení, určených k čistění spalin od látek znečisťujících ovzduší.

POZNÁMKA Tato část evropské normy nezohledňuje účinky výbuchu.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz