Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.10                                                                                                                                       Září 2003

Tepelné soustavy (otopné soustavy)
v budovách - Návod pro provoz, obsluhu,
údržbu a užívání -
Tepelné soustavy
(otopné soustavy) nevyžadující
kvalifikovanou obsluhu

ČSN
EN 12171

06 0811

 

Heating systems in buildings - Procedure for the preparation of documents for operation, maintenance and use - Heating
systems not requiring a trained operator

Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Instructions de conduite, maintenance et utilisation - Systèmes de chauffage
ne requérant pas pour leur conduite l’intervention d’un professionnel

Heizungsanlagen in Gebäuden - Betriebs-, Wartungs-, und Bedienungsanleitungen - Heizungsanlagen, die kein
qualifiziertes Bedienungspersonal erfordern

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12171:2002. Evropská norma EN 12171:2002 má status české technické normy.

This Standard is the Czech version of the European Standard EN 12171:2002. The European Standard EN 12171:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12171 (06 0811) z května 2003.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          68239
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12171:2002 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12171 z května 2003 převzala EN 12171:2002 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Souvisící ČSN

ČSN EN 832:2000 (73 0564) Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energie na vytápění - Obytné budovy

ČSN EN 12098-1:1998 (06 0330) Regulace otopných soustav - Část 1: Regulace teplovodních otopných soustav v závislosti na venkovní teplotě

ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění

ČSN 06 03 10 Ústřední vytápění - Projektování a montáž

ČSN 06 03 20 Ohřívání užitkové vody - Navrhování a projektování

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k úvodu a k článkům 2.7, 4.1, A.3.1, A.3.3, A.4.2.2, A.8.1 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: STÚ-E a.s. Praha, IČO 630 80 460, Ing. Karel Mrázek, Ing. Vladimír Jirout, Ing. Vladimír Valenta

Technická normalizační komise: TNK 93 Ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Hušák


Strana 3

                                                                                          Květen 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.140.10

Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz,
obsluhu, údržbu a užívání -
Tepelné soustavy (otopné soustavy)
nevyžadující kvalifikovanou obsluhu

Heating systems in buildings - Procedure for the preparation of documents
for operation, maintenance and use - Heating systems not requiring
a trained operator

 

Systèmes de chauffage dans les bâtiments -
Instructions de conduite, maintenance
et utilisation - Systèmes de chauffage
ne requérant pas pour leur conduite l’intervention
d’un professionnel

Heizungsanlagen in Gebäuden - Betriebs-,
Wartungs-, und Bedienungsanleitungen
-
Heizungsanlagen, die kein qualifiziertes
Bedienungspersonal erfordern

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-04-11.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref. č. EN 12171:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Termíny, definice a zkratky................................................................................................................................................. 6

3          Všeobecné požadavky na OM&U..................................................................................................................................... 7

4          Obsah OM&U....................................................................................................................................................................... 7


Strana 5

Předmluva

Tento dokument EN 12171:2002 byl vypracován technickou komisí CEN/TC 228 „Tepelné soustavy v budovách“, jejíž sekretariát zajišťuje DS

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2002.

Tato evropská norma neobsahuje žádné přílohy.

Náplní činnosti CEN/TC 228 je:

      navrhování tepelných soustav (teplovodních, elektrických, atd.)

      montáž tepelných soustav

      předání tepelných soustav

      pokyny pro provoz, údržbu a užití tepelných soustav

      výpočetní metody pro stanovení tepelné ztráty a tepelného příkonu

      metody pro výpočet energetické účinnosti tepelných soustav.

Tepelné soustavy také zahrnují připojená zařízení, např. zařízení pro ohřívání TUV.

Všechny normy jsou systémové normy, tzn. opírají se o požadavky kladené na zařízení jako celek, a nezabývají se požadavky na jednotlivé výrobky v soustavě.

Odkazy na ostatní CEN nebo ISO normy a jiné výrobkové normy jsou dle možnosti uvedeny. Použití výrobků splňujících konkrétní výrobkovou normu ještě nezaručuje splnění požadavků na soustavu.

Požadavky jsou uváděny hlavně jako funkční, tzn. související s funkcí soustavy a neurčují tvar, materiály, rozměry apod.

Doporučení popisují možnosti jak naplnit požadavky, ale mohou být užity i jiné postupy k ověření splnění funkčních požadavků.

Tepelné soustavy se v členských zemích mohou lišit z důvodů rozdílných klimatických podmínek, nebo pro tradiční a národní předpisy. Proto jsou v jednotlivých případech požadavky klasifikovány, aby bylo možno brát zřetel na národní a individuální potřeby.

V případech, kdy norma odporuje národní legislativě, platí národní legislativa.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Tato norma je určena k použití při zpracování návodů pro provoz, údržbu, obsluhu a užívání nových nebo modernizovaných zařízení nebo pro aktualizaci stávajících návodů. Následně jsou návody pro provoz, údržbu a obsluhu a užívání uváděny jako provozní dokumentace (dále OM&U) *).

Účelem této normy je zajistit, aby dokumentace OM&U obsahovala alespoň minimální rozsah podstatných informací.

OM&U má zajistit, aby pro tepelnou soustavu byl k dispozici její trvalý popis a soubor návodů a požadavků pro provoz, údržbu, obsluhu a užívání. OM&U je nutná, aby byla zajištěna bezpečnost zařízení, hospodárná spotřeba energie a řízení kvality prostředí.

Tepelné soustavy, které nevyžadují kvalifikovaný obslužný personál, jsou zařízení, která jsou navržena tak, že mohou být obsluhována osobami nemajícími technické školení, znalosti nebo schopnosti.

Norma je určena především:

      osobám, které zpracovávají OM&U;

      projektantům zařízení (jako podpora při zpracování jejich podílu na OM&U a pro získání požadavků od výrobců/dodavatelů na zařízení v tepelné soustavě);

      pracovníkům montáže a přejímacím osobám (jako podpora při zpracování jejich části OM&U a předávání údajů pracovníkům odpovědným za sestavení OM&U);

      vlastníkům (pro podporu při stanovení jejich nároků na OM&U pro jejich projekty).

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje požadavky na OM&U tepelných soustav v budovách nevyžadujících kvalifikovanou obsluhu.

V rámci této normy k tepelným soustavám patří:

      kotle nebo zařízení pro výrobu tepla včetně jejich řízení a regulace;

      zabezpečovací zařízení, včetně zařízení pro přívod spalovacího vzduchu;

      ohřívání teplé užitkové vody;

      zásobování palivem, skladování, doprava a manipulace;

      odvod spalin, včetně manipulace s kondenzátem a vypouštění;

      rozvody tepla, včetně příslušných prvků;

      otopné plochy včetně příslušenství;

      řídící/regulační a monitorovací systémy;

      úpravna vody a postupy úpravy vody (např. chemické, fyzikální, ochrana před zamrznutím, atd.).-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz