Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.030.40;55.080                                                                                                                              Září 2003

Balení - Papírové pytle
pro shromažďování odpadu
z domácností - Typy, požadavky
a zkušební metody

ČSN
EN 13593

 

77 0220

 

Packaging - Paper sacks for household waste collection - Types, requirements and test methods

Emballage - Sacs en papier pour la collecte de déchets ménagers - Types, spécification et méthodes d’essai

Verpackung - Papiersäcke für die Abfallsammlung aus Haushalten - Typen, Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13593:2003. Evropská norma EN 13593:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13593:2003. The European Standard EN 13593:2003 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          68338
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 13432 zavedena v ČSN EN 13432:2001(77 0153) Obaly - Požadavky na obaly využitelné ke kompostování a biodegradaci - Zkušební schéma a kritéria hodnocení pro konečné přijetí obalu

EN ISO 536 zavedena v ČSN EN ISO 536:1998 (50 0304) Papír a lepenka - Stanovení plošné hmotnosti

EN ISO 1924-2 zavedena v ČSN EN ISO 1924-2:1997 (50 0340) Papír a lepenka - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Metoda s konstantní rychlostí prodlužování

EN ISO 2233 zavedena v ČSN EN ISO 2233:1999 (77 0203) Obaly - Přepravní balení - Kondicionování pro zkoušení

EN ISO 8367-1 zavedena v ČSN EN ISO 8367-1:1998 (77 0217) Obaly - Rozměrové tolerance pytlů pro všeobecné použití - Část 1: Papírové pytle

EN 22248 zavedena v ČSN EN 22248:1997 (77 0631) Obaly - Přepravní balení - Zkouška rázem při volném pádu

EN 26590-1 zavedena v ČSN ISO 6590-1:1993 (77 0011) Obaly - Pytle - Terminologie a typy - Část 1: Papírové pytle

EN 26591-1 zavedena v ČSN ISO 6591-1:1993 (77 0215) Obaly - Pytle - Popis a metoda měření - Část 1: Prázdné papírové pytle

EN 27023 zavedena v ČSN ISO 7023:1993 (77 0205) Obaly - Pytle - Metoda odběru vzorků prázdných pytlů ke zkouškám

ISO 1928 zavedena v ČSN ISO 1928:1999 (44 1352) Tuhá paliva - Stanovení spalného tepla kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě a výpočet výhřevnosti

ISO 3781 zavedena v ČSN ISO 3781:1994 (50 0341) Papír a lepenka - Stanovení tržného zatížení po ponoření do vody

Vypracování normy

Zpracovatel: CIMTO s.p. Praha, IČO 0031, Ing. Jana Pačesová

Technická normalizační komise: TNK 78 Obaly a balení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Zajíček


Strana 3

                                                                                      Leden 2003 NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.030.40;55.080

Balení - Papírové pytle pro shromažďování odpadu z domácností -
Typy, požadavky a zkušební metody

Packaging - Paper sacks for household waste collection -
Types requirements and test methods

 

Emballage - Sacs en papier pour la collecte de

déchets ménagers - Types, specifications et

méthodes d’essai

Verpackung - Papiersäcke für Abfallsammlung aus

Haushalten - Typen, Anforderungen und

Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-11-21.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref. č. EN 13593:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma EN 13593:2003 byla připravena technickou komisí CEN/TC 261 „Balení“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2003.

Příloha A je informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemí, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 5

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Definice................................................................................................................................................................................. 6

4          Použití.................................................................................................................................................................................... 7

5          Rozměry a typy..................................................................................................................................................................... 7

6          Požadavky............................................................................................................................................................................. 7

7          Odběr vzorků ke zkouškám............................................................................................................................................... 8

8          Klimatizace........................................................................................................................................................................... 8

9          Zkušební metody................................................................................................................................................................. 8

11        Prohlášení shody................................................................................................................................................................ 9

12        Označování........................................................................................................................................................................... 9

Příloha A (informativní) Dodatečné požadavky......................................................................................................................... 10

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 11


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje obecné vlastnosti, typy a provedení zkoušek papírových pytlů nebo vložek z papíru, používaných pro shromažďování odpadu z domácností.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz