Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.060.20; 33.100.01                                                                                                                         Září 2003

Elektromagnetická kompatibilita
a rádiové spektrum (ERM) -
Norma pro elektromagnetickou
kompatibilitu (EMC) rádiových
zařízení a služeb -
Část 13: Specifické podmínky
pro rádiová a přidružená zařízení
(hovorová a nehovorová)
občanského pásma (CB)

ČSN
ETSI EN 301 489-13
V1.2.1

87 5101

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for
radio equipment and services -
Part 13: Specific conditions for Citizens’ Band (CB) radio and ancillary equipment (speech and non-speech)

Tato norma je českou verzí evropské normy (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 489-13 V1.2.1:2002.
Evropská norma (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 489-13 V1.2.1:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard (Telecommunications series)
ETSI EN 301 489-13 V1.2.1:2002. The European Standard (Telecommunications series)
ETSI EN 301 489-13 V1.2.1:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ETSI EN 301 489-13 V1.2.1 (87 5101) z března 2003.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          68351
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí ETSI EN 301 489-13 V1.2.1:2002 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN ETSI EN 301 489-13 V1.2.1 z března 2003 převzala ETSI EN 301 489-13 V1.2.1:2002 schválením k přímému používání jako ČSN vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

ETSI EN 301 489-1 zavedena v ČSN ETSI EN 301 489-1 (87 5101) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky

ETSI EN 300 135-1 zavedena v ČSN ETSI EN 300 135-1 (87 5007) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení s úhlovou modulací pracující v občanském pásmu (rádiová zařízení CEPT PR 27) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

ETSI EN 300 433-1 zavedena v ČSN ETSI EN 300 433-1 (87 5033) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Amplitudově modulovaná rádiová zařízení pracující v občanském pásmu se dvěma postranními pásmy (DSB) a/nebo s jedním postranním pásmem (SSB) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Citované předpisy

Směrnice (Evropského parlamentu a Rady) 1999/5/EC (EU) z 9. března 1999, o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení v platném znění.

Směrnice (Rady) 89/336/EEC (EU) z 3. května 1989, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility, ve znění nařízení vlády č. 282/2000 Sb. v platném znění.

Směrnice (Evropského parlamentu a Rady) 98/34/EC (EU) z 22. června 1998, stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem v platném znění.

Upozornění na používání převzaté normy

V této části 13 evropské telekomunikační normy ETSI EN 301 489 se používá zkratka EMC též ve významu elektromagnetické interference (EMI), případně elektromagnetického rušení, odlišně od definic termínů zavedených v ČSN IEC 50(161) (33 4201).

Použitými překlady výrazů:

-      emise EMC (EMC emission) se pro účely této normy rozumí emise v oblasti EMC,

-      odolnost EMC (EMC immunity) se pro účely této normy rozumí odolnost vůči zhoršení nebo ztrátě EMC,

-      vystavení EMC (EMC exposure) se pro účely této normy rozumí vystavení jevům v oblasti EMC.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje seznam anglických termínů a jejich českých ekvivalentů použitých v této normě.

Další informace

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vydána technickou komisí Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) Evropského ústavu pro telekomunikační normy (ETSI) v srpnu 2002.


Strana 3

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČO 00003468, Ing. Marcel Kraus

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Petr Novák


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

 

ETSI EN 301 489-13 V1.2.1 (2002-08)

Norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada)

Elektromagnetická kompatibilita
a rádiové spektrum (ERM);
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
rádiových zařízení a služeb;
Část 13: Specifické podmínky pro rádiová a přidružená zařízení
(hovorová a nehovorová) občanského pásma (CB)

 

Electromagnetic compatibility
and Radio spectrum Matters (ERM);
 ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and services;
Part 13: Specific conditions for Citizens’ Band (CB) radio
and ancillary equipment (speech and non-speech)

 

 

 

 

 

 


Strana 6

 

Reference

REN/ERM-EMC-230-13

 

 

Klíčová slova

CB, EMC, radio, regulation

ETSI

 

650 Route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCIE

 

Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16

 

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C

Nezisková asociace registrovaná

u podprefektury de Grasse (06) N° 7803/88

 

 

 

 

 

 

 

Důležitá poznámka

 

Jednotlivé kopie této normy mohou být staženy z:
http://www.etsi.org

 

Tato norma může být dostupná ve více než jedné elektronické verzi nebo tištěné formě. V případě
existujícího nebo znatelného rozdílu v obsahu těchto verzí je referenční verzí Přenosný Formát Dokumentu (Portable Document Format) (PDF). V případě sporu je referenčním výtiskem výtisk verze ve formátu PDF, uchovávané na stanovené síťové jednotce v sekretariátu ETSI, provedený na tiskárnách ETSI.

 

 

Uživatelé této normy by si měli být vědomi, že norma může podléhat revizi nebo změně statusu. Informace
o stávajícím statusu této normy a jiných norem ETSI jsou dostupné na
 http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp

 

Naleznete-li v této normě chyby, zašlete své připomínky na:
editor@etsi.fr

 

 

Oznámení copyrightu

 

Bez písemného svolení nesmí být žádná část reprodukována.
Copyright i výše uvedené omezení se rozšiřuje i na reprodukování na všech médiích.

 

© Evropský ústav pro telekomunikační normy 2002.

Všechna práva vyhrazena.

 

DECT™, PLUGTESTS™ a UMTS™ jsou ochranné známky ETSI zaregistrované ve prospěch svých členů.

TIPHON™ a TIPHON logo jsou ochranné známky, jejichž registrování ETSI ve prospěch svých členů probíhá.

3GPP™ je ochranná známka ETSI zaregistrovaná ve prospěch svých členů a organizačních partnerů 3GPP.

 


Strana 7

Obsah

Strana

Autorská práva.................................................................................................................................................................................. 9

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 9

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................ 10

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................. 10

3          Definice, zkratky a značky................................................................................................................................................. 11

3.1       Definice............................................................................................................................................................................... 11

3.2       Zkratky.................................................................................................................................................................................. 11

3.3       Značky.................................................................................................................................................................................. 11

4          Zkušební podmínky........................................................................................................................................................... 11

4.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

4.2       Uspořádání zkušebních signálů.................................................................................................................................... 12

4.2.1    Uspořádání zkušebních signálů na vstupu vysílačů.................................................................................................. 12

4.2.2    Uspořádání zkušebních signálů na výstupu vysílačů................................................................................................. 12

4.2.3    Uspořádání zkušebních signálů na vstupu přijímačů................................................................................................ 12

4.2.4    Uspořádání zkušebních signálů na výstupu přijímačů.............................................................................................. 12

4.2.5    Uspořádání společného zkoušení vysílače a přijímače (jako systému)................................................................ 12

4.3       Vyloučená pásma.............................................................................................................................................................. 12

4.3.1    Vyloučené pásmo přijímačů a přijímačů sestav vysílač/přijímač............................................................................. 12

4.3.2    Vyloučené pásmo vysílačů.............................................................................................................................................. 12

4.4       Úzkopásmové odezvy přijímačů..................................................................................................................................... 12

4.5       Normální zkušební modulace......................................................................................................................................... 13

4.5.1    Rádiová zařízení CB s úhlovou modulací..................................................................................................................... 13

4.5.2    Rádiová zařízení CB modulovaná v DSB nebo SSB................................................................................................... 13

5          Posuzování funkce............................................................................................................................................................ 13

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 13

5.2       Zařízení, které může poskytovat trvalý komunikační spoj........................................................................................... 14

5.3       Zařízení, které neposkytuje trvalý komunikační spoj................................................................................................... 14

5.4       Přidružené zařízení............................................................................................................................................................ 14

5.5       Klasifikace zařízení............................................................................................................................................................ 14

6          Funkční kritéria................................................................................................................................................................... 14

6.1       Funkční kritéria pro primární uživatelské funkce......................................................................................................... 14

6.1.1    Funkční kritéria A pro spojité jevy aplikované na rádiová zařízení CB (primární uživatelské funkce)................ 15

6.1.2    Funkční kritéria B pro přechodné jevy a krátkodobé poklesy napětí aplikované na rádiová zařízení CB
(primární uživatelské funkce).......................................................................................................................................... 16

6.1.3    Funkční kritéria C pro dlouhodobé poklesy a přerušení napětí aplikované na rádiová zařízení CB
(primární uživatelské funkce).......................................................................................................................................... 16

6.2       Funkční kritéria pro sekundární uživatelské funkce.................................................................................................... 17

6.3       Funkční kritéria pro zařízení, které neposkytuje trvalý komunikační spoj................................................................ 17

6.4       Funkční kritéria pro přidružené zařízení zkoušené samostatně............................................................................... 17

7          Přehled použitelnosti........................................................................................................................................................ 17

7.1       Emise.................................................................................................................................................................................. 17

7.1.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 17


Strana 8

            Strana

7.1.2    Zvláštní podmínky.............................................................................................................................................................. 17

7.2       Odolnost.............................................................................................................................................................................. 17

7.2.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 17

7.2.2    Zvláštní podmínky.............................................................................................................................................................. 17

Příloha A (normativní) Definice typů rádiových zařízení CB v rozsahu platnosti této normy............................................. 19

A.1       Rádiová a přidružená zařízení občanského pásma (CB) s úhlovou modulací, (hovorová a/nebo
nehovorová zařízení)......................................................................................................................................................... 19

A.2       Rádiová a přidružená zařízení občanského pásma (CB) se dvěma postranními pásmy (DSB) a/nebo
s jedním postranním pásmem (SSB), (hovorová a/nebo nehovorová zařízení).................................................... 19

Přehled dokumentů....................................................................................................................................................................... 20


Strana 9

Autorská práva

Vůči ETSI mohou být nárokována podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva (IPR) (Intellectual Property Rights) k tomuto dokumentu. Informace, týkající se těchto podstatných autorských práv, pokud existují, jsou veřejně dostupné členům i nečlenům ETSI a lze je nalézt v ETSI SR 000 314: „Autorská práva (IPR); podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva notifikovaná ETSI vzhledem k normám ETSI“, která je dostupná v sekretariátu ETSI. Poslední aktualizace jsou dostupné na síťovém serveru ETSI (http://webapp.etsi.org/IPR/home.asp).

Ve shodě s politikou ETSI, týkající se autorských práv, nebylo prováděno ze strany ETSI žádné šetření ani průzkum autorských práv. Nemůže být poskytnuta žádná záruka pokud jde o existenci jiných autorských práv, nezmíněných v ETSI SR 000 314 (nebo v aktualizacích na síťovém serveru ETSI), která jsou, nebo mohou být, nebo se mohou stát podstatnými pro tuto normu.

Předmluva

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vypracována technickou komisí ETSI Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM).

Tato norma byla vypracována ETSI v odezvě na mandát od Evropské komise vydaný podle Směrnice Rady 98/34/EC [4] (včetně změn) stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů.

Tato norma je určena k tomu, aby se stala harmonizovanou normou EMC, na niž bude publikován odkaz v Úředním věstníku Evropských společenství odkazující na Směrnici Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility („Směrnice EMC“) (89/336/EEC [3] včetně změn) a Směrnici 1999/5/EC Evropského parlamentu a Rady z 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody („Směrnice R&TTE“ [2]).

Tato norma je částí 13 vícedílné EN. Úplné podrobnosti o celém souboru lze nalézt v části 1 [1].

Data zavádění na národní úrovni

Datum převzetí této EN:

9. srpen 2002

Nejzazší datum pro oznámení existence této EN (doa):

30. listopad 2002

Nejzazší datum vydání nové národní normy nebo oznámení o schválení
k přímému používání této EN (dop/e):


31. květen 2003

Datum zrušení všech národních norem, které jsou v rozporu (dow):

31. květen 2004


Strana 10

1 Rozsah platnosti

Tato norma, spolu s EN 301 489-1 [1], pokrývá posuzování rádiových zařízení občanského pásma (CB), určených pro přenos řeči a/nebo dat (nehovorová), a souvisejících přidružených zařízení, pokud jde o elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

Technické specifikace vztahující se na anténní vstup/výstup a emise ze vstupu/výstupu krytem rádiového zařízení CB nejsou v této normě zahrnuty. Tyto technické specifikace lze nalézt v příslušných normách výrobků pro efektivní využívání rádiového spektra.

Tato norma specifikuje použitelné zkoušky EMC, zkušební metody, meze a funkční kritéria pro rádiová zařízení CB (hovorová a/nebo nehovorová) a související přidružená zařízení.

Definice typů rádiových zařízení CB pokrytých touto normou jsou uvedeny v příloze A.

V případě rozdílů (například ohledně zvláštních podmínek, definic, zkratek) mezi touto normou a EN 301 489-1 [1] mají přednost ustanovení této normy.

Klasifikace prostředí a požadavky na emise a odolnost použité v této normě jsou v souladu s EN 301 489-1 [1] s výjimkou jakýchkoliv zvláštních podmínek obsažených v této normě. Použitelná prostředí uvedená v EN 301 489-1 [1], v nichž lze používat zařízení pokrytá rozsahem platnosti této normy, stanoví výrobce.

2 Normativní odkazy

Následující dokumenty obsahují ustanovení, která formou odkazů v tomto textu tvoří ustanovení této normy.

·         Odkazy jsou buď datované (identifikované datem vydání, číslem vydání, číslem verze atd.), nebo nedatované.

·         Pro datovaný odkaz neplatí následné revize.

·         Pro nedatovaný odkaz platí poslední verze.

[1]        ETSI EN 301 489-1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb; Část 1: Společné technické požadavky

(Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements)

[2]        Směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a Rady z 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (Směrnice R&TTE)

(Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity (R&TTE Directive))

[3]        Směrnice Rady 89/336/EEC z 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (Směrnice EMC)

(Council Directive 89/336/EEC of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (EMC Directive))

[4]        Směrnice 98/34/EC Evropského parlamentu a Rady z 22. června 1998 stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů

(Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations)

[5]        ETSI EN 300 135-1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Rádiová zařízení s úhlovou modulací pracující v občanském pásmu (rádiová zařízení CEPT PR 27); Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

(Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Angle-modulated Citizens Band radio equipment (CEPT PR 27 Radio Equipment); Part 1: Technical characteristics and methods of measurement)


Strana 11

[6]        ETSI EN 300 433-1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Pozemní pohyblivá služba; Amplitudově modulovaná rádiová zařízení pracující v občanském pásmu se dvěma postranními pásmy (DSB) a/nebo s jedním postranním pásmem (SSB); Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

(Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Double Side Band (DSB) and/or Single Side Band (SSB) amplitude modulated citizen’s band radio equipment; Part 1: Technical characteristics and methods of measurement)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz