Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.060.20; 33.100.01                                                                                                                  Listopad 2003

Elektromagnetická kompatibilita
a rádiové spektrum (ERM) -
Norma pro elektromagnetickou
kompatibilitu (EMC) rádiových
zařízení a služeb -
Část 10: Specifické podmínky
pro bezšňůrová telefonní
zařízení první (CT1 a CT1+)
a druhé (CT2) generace

ČSN
ETSI EN301489-10
V1.3.1

87 5101

 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard
for radio equipment and services -
Part 10: Specific conditions for First (CT1 and CT1+) and Second Generation Cordless Telephone (CT2) equipment

Tato norma je českou verzí evropské normy (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 489-10 V1.3.1:2002. Evropská norma (Telekomunikační řada) ETSI EN 301 489-10 V1.3.1:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard (Telecommunications series) ETSI EN 301 489-10 V1.3.1:2002. The European Standard (Telecommunications series) ETSI EN 301 489-10 V1.3.1:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ETSI EN 301 489-10 V1.3.1 (87 5101) z března 2003.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          68411
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí ETSI EN 301 489-10 V1.3.1:2002 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN ETSI EN 301 489-10 V1.3.1 z března 2003 převzala ETSI EN 301 489-10 V1.3.1:2002 schválením k přímému používání jako ČSN vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

ETSI EN 301 489-1 zavedena v ČSN ETSI EN 301 489-1 (87 5101) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky

ETSI EN 300 176 soubor zaveden v souboru ČSN EN 300 176 (87 5012) Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace schvalovacích zkoušek

Citované předpisy

Směrnice (Evropského parlamentu a Rady) 1999/5/EC (EU) z 9. března 1999, o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení v platném znění.

Směrnice (Rady) 89/336/EEC (EU) z 3. května 1989, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility, ve znění nařízení vlády č. 282/2000 Sb. v platném znění.

Směrnice (Evropského parlamentu a Rady) 98/34/EC (EU) z 22. června 1998, stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem v platném znění.

Upozornění na používání převzaté normy

V této části 10 evropské telekomunikační normy ETSI EN 301 489 se používá zkratka EMC též ve významu elektromagnetické interference (EMI), případně elektromagnetického rušení, odlišně od definic termínů zavedených v ČSN IEC 50(161) (33 4201).

Použitými překlady výrazů:

      emise EMC (EMC emissions) se pro účely této normy rozumí emise v oblasti EMC,

      odolnost EMC (EMC immunity) se pro účely této normy rozumí odolnost vůči zhoršení nebo ztrátě EMC,

      jevy EMC (EMC phenomena) se pro účely této normy rozumí jevy v oblasti EMC.

Upozornění na národní poznámku

Do této normy byla doplněna národní poznámka týkající se chybějící desetinné čárky u kmitočtového pásma článku A.5 originálu normy.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje seznam anglických termínů a jejich českých ekvivalentů použitých v této normě.

Další informace

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vydána technickou komisí Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) Evropského ústavu pro telekomunikační normy (ETSI) v srpnu 2002.

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha - TESTCOM, IČO 00003468, Ing. Marcel Kraus

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Stanislav Novák


Strana 3

 

ETSI EN 301 489-10 V1.3.1 (2002-08)

Norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada)

Elektromagnetická kompatibilita
a rádiové spektrum (ERM);
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
rádiových zařízení a služeb;
Část 10: Specifické podmínky pro bezšňůrová telefonní zařízení
první (CT1 a CT1+) a druhé (CT2) generace

 

Electromagnetic compatibility
and Radio spectrum Matters (ERM);
ElectroMagnetic Compatibility (EMC)
standard for radio equipment and services;
Part 10: Specific conditions for First (CT1 and CT1+) and
Second Generation Cordless Telephone (CT2) equipment

 

 

 

 

 

 


Strana 4

 

Reference

REN/ERM-EMC-230-10

 

 

Klíčová slova

CT, CT2, EMC, radio, regulation

ETSI

 

650 Route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCIE

 

Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16

 

Siret N° 348 623 562 00017 - NAF 742 C

Nezisková asociace registrovaná

u podprefektury de Grasse (06) N° 7803/88

 

 

 

 

 

 

 

Důležitá poznámka

 

Jednotlivé kopie této normy mohou být staženy z:
http://www.etsi.org

 

Tato norma může být dostupná ve více než jedné elektronické verzi nebo tištěné formě. V případě
existujícího nebo znatelného rozdílu v obsahu těchto verzí je referenční verzí Přenosný Formát Dokumentu (Portable Document Format) (PDF). V případě sporu je referenčním výtiskem výtisk verze ve formátu PDF, uchovávané na stanovené síťové jednotce v sekretariátu ETSI, provedený na tiskárnách ETSI.

 

 

Uživatelé této normy by si měli být vědomi, že norma může podléhat revizi nebo změně statusu. Informace
o stávajícím statusu této normy a jiných norem ETSI jsou dostupné na
http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp

 

Naleznete-li v této normě chyby, zašlete své připomínky na:
editor@etsi.fr

 

 

Oznámení copyrightu

 

Bez písemného svolení nesmí být žádná část reprodukována.
Copyright i výše uvedené omezení se rozšiřuje i na reprodukování na všech médiích.

 

© Evropský ústav pro telekomunikační normy 2002.

Všechna práva vyhrazena.

 

DECT™, PLUGTESTS™ a UMTS™ jsou ochranné známky ETSI zaregistrované ve prospěch svých členů.

TIPHON™ a TIPHON logo jsou ochranné známky, jejichž registrování ETSI ve prospěch svých členů probíhá.

3GPP™ je ochranná známka ETSI zaregistrovaná ve prospěch svých členů a organizačních partnerů 3GPP.

 

 


Strana 5

Obsah

Strana

Autorská práva................................................................................................................................................................................ . 7

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 7

1             Rozsah platnosti.............................................................................................................................................................. 8

2             Normativní odkazy............................................................................................................................................................ 8

3             Definice a zkratky.............................................................................................................................................................. 8

3.1          Definice.............................................................................................................................................................................. 8

3.2          Zkratky................................................................................................................................................................................ 9

4             Zkušební podmínky......................................................................................................................................................... 9

4.1          Všeobecně........................................................................................................................................................................ 9

4.2          Uspořádání zkušebních signálů................................................................................................................................... 9

4.2.1       Uspořádání zkušebních signálů na vstupu vysílačů............................................................................................... 10

4.2.1.1   Hovorové zařízení............................................................................................................................................................ 10

4.2.1.2   Nehovorové zařízení....................................................................................................................................................... 10

4.2.2       Uspořádání zkušebních signálů na výstupu vysílačů.............................................................................................. 10

4.2.3       Uspořádání zkušebních signálů na vstupu přijímačů............................................................................................. 10

4.2.4       Uspořádání zkušebních signálů na výstupu přijímačů........................................................................................... 10

4.2.5       Uspořádání společného zkoušení vysílače a přijímače (jako systému)............................................................. 10

4.3          Vyloučená pásma........................................................................................................................................................... 10

4.3.1       Zařízení CT2.................................................................................................................................................................... 10

4.3.2       Zařízení CT1 a CT1+...................................................................................................................................................... 10

4.4          Úzkopásmové odezvy přijímačů, nebo přijímačů, které jsou součástí sestav vysílač/přijímač....................... 10

4.4.1       Identifikační kritéria pro hovorová zařízení................................................................................................................. 11

4.4.2       Identifikační kritéria pro nehovorová zařízení............................................................................................................. 11

4.4.3       Posuv jmenovitého kmitočtu používaný pro identifikaci úzkopásmových odezev............................................... 11

4.5          Normální zkušební modulace...................................................................................................................................... 11

5             Posuzování funkce......................................................................................................................................................... 11

5.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 11

5.2          Uspořádání pro posuzování zařízení závislých na hostitelském zařízení a zásuvných karet........................... 11

5.2.1       Alternativa A: složené zařízení...................................................................................................................................... 11

5.2.2       Alternativa B: použití zkušebního přípravku a tří hostitelských zařízení................................................................. 11

5.3          Postupy posuzování....................................................................................................................................................... 12

5.3.1       Ztráta uživatelských řídicích funkcí nebo uložených uživatelsky definovaných dat.............................................. 12

5.3.2       Prostup zvuku.................................................................................................................................................................. 12

5.4          Přidružené zařízení......................................................................................................................................................... 13

5.5          Klasifikace zařízení......................................................................................................................................................... 13

6             Funkční kritéria................................................................................................................................................................ 13

6.1          Funkční kritéria pro spojité jevy aplikované na vysílače (CT)................................................................................. 13

6.1.1       Hovorové zařízení............................................................................................................................................................ 14

6.1.2       Nehovorové zařízení....................................................................................................................................................... 14

6.2          Funkční kritéria pro přechodné jevy aplikované na vysílače (TT).......................................................................... 14

6.3          Funkční kritéria pro spojité jevy aplikované na přijímače (CR).............................................................................. 14


Strana 6

Strana

6.4          Funkční kritéria pro přechodné jevy aplikované na přijímače (TR)....................................................................... 14

6.5          Funkční kritéria pro přidružené zařízení zkoušené samostatně............................................................................ 14

7             Přehled použitelnosti..................................................................................................................................................... 15

7.1          Emise............................................................................................................................................................................... 15

7.1.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 15

7.1.2       Zvláštní podmínky........................................................................................................................................................... 15

7.2          Odolnost........................................................................................................................................................................... 15

7.2.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 15

7.2.2       Zvláštní podmínky........................................................................................................................................................... 15

Příloha A (informativní)  Definice typů bezšňůrových telefonních zařízení v rozsahu platnosti této normy.................... 16

A.1          Bezšňůrový telefonní přístroj druhé generace (CT2) pro provoz v kmitočtovém pásmu 864,1 MHz
až 868,1 MHz................................................................................................................................................................... 16

A.2          Bezšňůrový telefonní přístroj první generace (CT1) pro provoz v kmitočtovém pásmu 914 MHz
až 915 MHz a 959 MHz až 960 MHz............................................................................................................................. 16

A.3          Bezšňůrový telefonní přístroj první generace (CT1+) pro provoz v kmitočtovém pásmu 885 MHz
až 887 MHz a 930 MHz až 932 MHz............................................................................................................................. 16

A.4          Bezšňůrový telefonní přístroj první generace (CT1) pro provoz v kmitočtovém pásmu 1,6 MHz
až 1,7 MHz pro základnové stanice (CFP) a 47 MHz pro mikrotelefony (CPP).................................................... 16

A.5          Bezšňůrový telefonní přístroj první generace (CT1) pro provoz v kmitočtovém pásmu 47 MHz
pro základnové stanice (CFP) a 77 MHz pro mikrotelefony (CPP)........................................................................ 16

A.6          Bezšňůrový telefonní přístroj první generace (CT1) pro provoz v kmitočtovém pásmu 31 MHz
pro základnové stanice (CFP) a 39 MHz až 40 MHz pro mikrotelefony (CPP)..................................................... 17

Příloha B (informativní)  Bibliografie........................................................................................................................................... 18

Přehled dokumentů....................................................................................................................................................................... 19


Strana 7

Autorská práva

Vůči ETSI mohou být nárokována podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva (IPR) k tomuto dokumentu. Informace, týkající se těchto podstatných autorských práv, pokud existují, jsou veřejně dostupné členům i nečlenům ETSI a lze je nalézt v ETSI SR 000 314: „Autorská práva (IPR); podstatná, nebo potenciálně podstatná autorská práva notifikovaná ETSI vzhledem k normám ETSI“, která je dostupná v sekretariátu ETSI. Poslední aktualizace jsou dostupné na síťovém serveru ETSI (http://webapp.etsi.org/IPR/home.asp).

Ve shodě s politikou ETSI, týkající se autorských práv, nebylo prováděno ze strany ETSI žádné šetření ani průzkum autorských práv. Nemůže být poskytnuta žádná záruka pokud jde o existenci jiných autorských práv, nezmíněných v ETSI SR 000 314 (nebo v aktualizacích na síťovém serveru ETSI), která jsou, nebo mohou být, nebo se mohou stát podstatnými pro tuto normu.

Předmluva

Tato norma ucházející se o status harmonizované evropské normy (Telekomunikační řada) byla vypracována technickou komisí ETSI Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM).

Tato norma byla vypracována ETSI v odezvě na mandát od Evropské komise vydaný podle Směrnice Rady 98/34/EC [5] (včetně změn) stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů.

Tato norma je určena k tomu, aby se stala harmonizovanou normou EMC, na niž bude publikován odkaz v Úředním věstníku Evropských společenství odkazující na Směrnici Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility („Směrnice EMC“) (89/336/EEC [3] včetně změn) a Směrnici 1999/5/EC Evropského parlamentu a Rady z 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody („Směrnice R&TTE“ [2]).

Tato norma je částí 10 vícedílné EN. Úplné podrobnosti o celém souboru lze nalézt v části 1 [1].

Data zavádění na národní úrovni

Datum převzetí této EN:

9. srpen 2002

Nejzazší datum pro oznámení existence této EN (doa):

30. listopad 2002

Nejzazší datum vydání nové národní normy nebo oznámení o schválení
k přímému používání této EN (dop/e):


31. květen 2003

Datum zrušení všech národních norem, které jsou v rozporu (dow):

31. květen 2004

 


Strana 8

1 Rozsah platnosti

Tato norma, spolu s EN 301 489-1 [1], pokrývá posuzování bezšňůrových telefonních zařízení první generace (CT1 a CT1+) a druhé generace (CT2), a souvisejících přidružených zařízení, pokud jde o elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

Technické specifikace vztahující se na anténní vstup/výstup a emise ze vstupu/výstupu krytem rádiového zařízení nejsou v této normě zahrnuty. Tyto technické specifikace lze nalézt v příslušných normách výrobků pro efektivní využívání rádiového spektra.

Tato norma specifikuje použitelné zkušební podmínky, posuzování funkce a funkční kritéria pro bezšňůrová telefonní zařízení první generace (CT1 a CT1+) a druhé generace (CT2), a související přidružená zařízení.

Definice typů bezšňůrových telefonních zařízení pokrytých touto normou jsou uvedeny v příloze A.

V případě rozdílů (například ohledně zvláštních podmínek, definic, zkratek) mezi touto normou a EN 301 489-1 [1] mají přednost ustanovení této normy.

Klasifikace prostředí a požadavky na emise a odolnost použité v této normě jsou v souladu s EN 301 489-1 [1] s výjimkou jakýchkoliv zvláštních podmínek obsažených v této normě.

2 Normativní odkazy

Následující dokumenty obsahují ustanovení, která formou odkazů v tomto textu tvoří ustanovení této normy.

·       Odkazy jsou buď datované (identifikované datem vydání, číslem vydání, číslem verze atd.), nebo nedatované.

·       Pro datovaný odkaz neplatí následné revize.

·       Pro nedatovaný odkaz platí poslední verze.

[1]      ETSI EN 301 489-1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb; Část 1: Společné technické požadavky
(Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC
) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements)

[2]      Směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a Rady z 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (Směrnice R&TTE)          
(Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity (R&TTE Directive))

[3]      Směrnice Rady 89/336/EEC z 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (Směrnice EMC)         
(Council Directive 89/336/EEC of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (EMC Directive))

[4]      ETSI EN 300 176 (všechny části) Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT); Specifikace schvalovacích zkoušek
(Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Approval test specification)

[5]      Směrnice 98/34/EC Evropského parlamentu a Rady z 22. června 1998 stanovující postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů  
(Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz