Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.100.20                                                                                                                                       Září 2003

Máslo - Stanovení obsahu vody,
tukuprosté sušiny a tuku -
Část 3: Výpočet obsahu tuku

ČSN
EN ISO 3727- 3

57 1603

                                                                                                 idt ISO 3727- 3:2003

Butter - Determination of moisture, non-fat solids and fat contents -
Part 3: Calculation of fat content

Beurre - Détermination des teneurs en eau, en matière sèche non grasse et en matière grasse -
Partie 3: Calcul de la teneur en matière grasse

Butter - Bestimmung des Wassergehaltes, der fettfreien Trockenmasse und des Fettgehaltes -
Teil 3: Berechnung des Fettgehaltes

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 3727- 3:2003. Evropská norma EN ISO 3727- 3:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 3727- 3:2003. The European Standard EN ISO 3727- 3:2003 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          68421
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Struktura normy

Norma ČSN EN ISO 3727 Máslo - Stanovení obsahu vody, tukuprosté sušiny a tuku sestává ze samostatných částí:

      Část 1: Stanovení obsahu vody (Referenční metoda)

      Část 2: Stanovení obsahu tukuprosté sušiny (Referenční metoda)

      Část 3: Stanovení obsahu tuku

Citované normy

ISO 707 převzata do EN ISO 707 zavedené v ČSN EN ISO 707 (57 0003) Mléko a mléčné výrobky -
Směrnice pro odběr vzorků

Souvisící ČSN a jiné předpisy

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., a zákona č. 146/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje.

Vypracování normy

Zpracovatel: Milcom a. s., Výzkumný ústav mlékárenský, Praha, IČO - 16193296, Ing. Jana Snášelová

Technická normalizační komise: TNK 116 Potraviny

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Linda Pleštilová


Strana 3

3
EUROPEAN STANDARD                                                                                 Únor 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 67.100.20                                                                                             Nahrazuje EN ISO 3727:1995

Máslo - Stanovení obsahu vody, tukuprosté sušiny a tuku -
Část 3: Výpočet obsahu tuku
(ISO 3727-
3:2003)

Butter - Determination of moisture, non-fat solids and fat contents -
Part 3: Calculation of fat content
(ISO 3727- 3:2003)

 

Beurre - Détermination des teneurs en eau,
en matière sèche non grasse et en matière
grasse -
Partie 3: Calcul de la teneur en matière grasse

(ISO 3727-
3:2003)

Butter - Bestimmung des Wassergehaltes,
der fettfreien Trockenmasse und des Fettgehaltes -
Teil 3: Berechnung des Fettgehaltes
(ISO 3727-
3:2003)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-12-27.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicí centrum, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky           Ref. č. EN 3727-3:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 3727- 3:2002) byl připraven technickou komisí ISO/TC 34 „Zemědělské potravinářské výrobky“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 302 „Mléko a mléčné výrobky - Odběr vzorků a metody zkoušení“, jejíž sekretariát zajišťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2003.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 3727- 3: 2002 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

3.1       Obsah tuku........................................................................................................................................................................... 6

4          Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 6

5          Výpočet a vyjádření výsledku............................................................................................................................................. 6

5.1       Výpočet.................................................................................................................................................................................. 6

5.2       Vyjádření výsledku............................................................................................................................................................... 6

6          Shodnost.............................................................................................................................................................................. 6

6.1       Mezilaboratorní zkouška.................................................................................................................................................... 6

6.2       Opakovatelnost.................................................................................................................................................................... 7

6.3       Reprodukovatelnost........................................................................................................................................................... 7

7          Protokol o zkoušce.............................................................................................................................................................. 7

Příloha A (informativní)  Normativní odkazy na mezinárodní publikace spolu s relevantními evropskými
publikacemi
.......................................................................................................................................................................... 8


Strana 6

1 Předmět normy

Tato část normy ISO 3727/IDF 80 specifikuje metodu pro výpočet obsahu tuku v másle.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz