Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.25; 25.220.40; 25.220.99                                                                                                          Říjen 2003

Kovové a jiné anorganické povlaky -
Definice a dohody týkající se vzhledu

ČSN
EN ISO 16348

03 8103

                                                                                                   idt ISO 16348:2003

Metallic and other inorganic coatings - Definitions and conventions concerning appearance

Revêtements métalliques et autres revêments inorganiques - Définitions et principes concernant l’apparence

Metallische und andere anorganische Überzüge - Definitionen und Festlegungen, die das Aussehen betreffen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 16348:2003. Evropská norma EN ISO 16348:2003 má
status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 16348:2003. The European Standard
EN ISO 16348:2003 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          68517
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 2064:2000 (03 8155) Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody týkající se měření tloušťky

ČSN EN 12508:2000 (03 8006) Ochrana kovů a slitin proti korozi - Povrchová úprava, kovové a jiné anorganické povlaky - Slovník

Vypracování normy

Zpracovatel: TechNorm, středisko technické normalizace Praha, IČO 41107829 - Mgr. Nataša Bednářová

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Daniel Sejkora


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN ISO 16348

EUROPEAN STANDARD                                                                                   Květen 2003

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 01.040.25; 25.220.40; 25.220.99

Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody týkající se vzhledu
(ISO 16348:2003)

Metallic and other inorganic coatings - Definitions and conventions concerning
appearance
(ISO 16348:2003)

 

Revêtements métalliques et autres revêments

inorganiques - Définitions et principes concernant

l’apparence

(ISO 16348:2003)

Metallische und andere anorganische Überzüge -

Definitionen und Festlegungen, die das Aussehen

betreffen
(ISO 16348:2003)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-12-18.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref. č. EN 16348:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva ........................................................................................................................................................................................ 5

1    Předmět normy ......................................................................................................................................................................... 6

2    Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 6

3    Podstata...................................................................................................................................................................................... 6

4    Reprezentativní schválené referenční vzorky........................................................................................................................ 6

5    Podmínky kontroly..................................................................................................................................................................... 7

6    Protokol o zkoušce.................................................................................................................................................................... 7

Literatura .......................................................................................................................................................................................... 8


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 16348:2003) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 262 „Kovové a jiné anorganické povlaky“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 107 „Kovové a jiné anorganické povlaky“.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2003.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje termíny týkající se vzhledu a popisuje zásady pro ověření vzhledu, pokud je vzhled stanoven jako požadavek na kovové a jiné anorganické povlaky.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz