Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 79.040                                                                                                                                        Říjen 2003

Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti

ČSN
EN 338

73 1711

 

Structural timber - Strength classes

Bois de structure - Classes de résistance

Bauholz für tragende Zwecke - Festigkeitsklassen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 338:2003. Evropská norma EN 338:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 338:2003. The European Standard EN 338:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 338 (73 1711) z října 1996.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          68519
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Tato norma je podpůrnou normou pro Eurokód 5.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozímu vydání došlo k dílčím úpravám, popř. doplnění některých ustanovení, týkajících se:

      odkazu na normy pro třídění konstrukčního dřeva podle pevnosti;

      doplnění některých tříd pevnosti;

      doplnění přehledu vztahů pro výpočet charakteristických hodnot, převzatých z EN 384.

Citované normy

EN 384 zavedena v ČSN EN 384 (73 1712) Konstrukční dřevo - Stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty

prEN 14081-1 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

prEN 14081-2 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

prEN 14081-3 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

Souvisící ČSN

ČSN 49 1531-1 Dřevo na stavební konstrukce - Část 1: Vizuální třídění podle pevnosti

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Bohumil Koželouh, CSc., Brno, IČO 13088092

Technická normalizační komise: TNK 34 Dřevěné konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Plachá


Strana 3

                                                                                          Duben 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 79.040                                                                                                          Nahrazuje EN 338:1995

Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti

Structural timber - Strength classes

 

Bois de structure -
Classes de résistance

Bauholz für tragende Zwecke -
Festigkeitsklassen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-02-14.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                 Ref. č. EN 338:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Značky a zkratky................................................................................................................................................................... 7

5          Klasifikace konstrukčního dřeva...................................................................................................................................... 7

6          Přiřazení základního souboru dřeva ke třídě pevnosti................................................................................................. 9

6.1       Třídění................................................................................................................................................................................... 9

6.1.1    Vizuálně tříděné dřevo........................................................................................................................................................ 9

6.1.2    Strojně tříděné dřevo.......................................................................................................................................................... 9

6.2       Klasifikace............................................................................................................................................................................ 9

6.2.1    Charakteristické hodnoty................................................................................................................................................... 9

6.2.2    Přiřazení ke třídě pevnosti................................................................................................................................................. 9

Příloha A (informativní) Vztahy pro charakteristické hodnoty................................................................................................. 10

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 11


Strana 5

Předmluva

Tato norma EN 338:2003 byla vypracována technickou komisí CEN/TC 124 „Dřevěné konstrukce“, jejíž sekretariát zajišťuje DS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2003.

Tato norma nahrazuje EN 338:1995.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Toto revidované vydání obsahuje další třídy pevnosti a přehled výrazů, které byly uvedeny v EN 384 a které vyjadřují vztahy mezi některými z charakteristických hodnot. Byly rovněž upraveny některé charakteristické hodnoty a požadavky pro přiřazení jakostních tříd a dřevin k třídám pevnosti.

Vzhledem k různým druhům a jakostem dostupného dřeva, rozmanitému účelu použití i různým výrobním rozměrům vyráběným místním dřevařským průmyslem, dochází k řadě různých kombinací druhů a jakostních tříd dřeva s rozličnými mechanickými vlastnostmi; to komplikuje navrhování a specifikaci dřevěných konstrukcí.

Systém tříd pevnosti slučuje jakostní třídy a druhy dřeva s podobnými mechanickými vlastnostmi a umožňuje tak jejich zaměnitelnost. Projektant tak může předepsat určitou třídu pevnosti a použít hodnoty charakteristických pevností této třídy při výpočtu.

Systém tříd pevnosti má tyto výhody:

      Do systému lze kdykoli začlenit další dřeviny/třídy bez ovlivnění existujících specifikací pro dřevěné konstrukce.

      Projektant nemusí v době provádění výpočtu přihlížet k ceně a dostupnosti alternativních druhů a jakostních tříd dřeva. Při navrhování může jednoduše použít hodnoty pevnosti určité třídy a pak předepsat tuto třídu pevnosti; potom může na základě nabídek vybrat nejvhodnější a nejhospodárnější kombinaci dřevina/jakost. Pokud není určitý druh dřeva pro projekt vhodný, musí to být jasně předepsáno.

      Prostřednictvím tříd pevnosti mohou dodavatelé nabídnout větší výběr konstrukčního dřeva, než když byl předepsán druh a jakostní třída dřeva.

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje systém tříd pevnosti pro všeobecné použití v normách pro navrhování stavebních konstrukcí.

V normě jsou uvedeny charakteristické pevnostní a tuhostní vlastnosti a hodnoty hustoty pro jednotlivé třídy pevnosti a pravidla pro přiřazování základních souborů dřeva (tj. kombinací druhu, původu a jakostní třídy dřeva) ke třídám pevnosti.

Tato norma platí pro všechny druhy jehličnatého a listnatého dřeva pro nosné účely.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz