Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.050                                                                                                                                        Říjen 2003

Odběr vzorků pro stanovení pesticidů
v potravinách a surovinách
rostlinného a živočišného původu
a na jejich povrchu

ČSN 56 0253

 

Methods of sampling products of plant and animal origin for the determination of pesticide residues

Méthodes de prélèvement d'échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits
d’origine végétale et animale

Die Probenentnahme für die amtliche Kontrolle der Rückständen in und auf Erzeugnissen pflanzlichen und tierischen Ursprungs

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 56 0253 ze září 2002.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          68614
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla rozšířena o metody pro odběr vzorků potravin živočišného původu, byly doplněny podrobnější přejímací plány1) (někdy též plány vzorkování2)) pro potraviny rostlinného původu a do normy byly zapracovány nové poznatky z oblasti odběru vzorku pro analýzy pesticidů.

Citované normy

ISO 950:1979 dosud nezavedena, nahrazena ISO 13690:1999

ISO 951:1979 dosud nezavedena, nahrazena ISO 13690:1999

ISO 1839 zavedena v ČSN ISO 1839 (58 0410) Čaj - Odběr vzorků

IDF 50C:1995 dosud nezavedena

Citované a souvisící předpisy

Zákon č.110/1997Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 339/2001 Sb. o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků za účelem zjišťování jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin nebo surovin určených k jejich výrobě a jakosti tabákových výrobků, v platném znění.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 465/2002 Sb., kterou se stanoví maximální limity reziduí pesticidů v potravinách a potravinových surovinách.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 294/1997 Sb. o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení, ve znění pozdějších předpisů

Quality control procedures for pesticide residue analysis. Document SANCO/3103/2000

Vypracování normy

Zpracovatel: Qualiment pobočka ČPS, MVDr. L. Heppnerová, Za Opravnou 4, 150 06 Praha 5, IČO 539252

Technická normalizační komise: TNK 116 Potraviny

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Linda Pleštilová

_______________

1)    ČSN ISO 3534-2 Statistika – slovník Slovník a značky

2)    Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 294/1997 Sb. o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení, ve znění pozdějších předpisů.


Strana 3

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 4

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 4

3          Definice................................................................................................................................................................................. 4

4          Postup odběru vzorku......................................................................................................................................................... 7

4.1       Předběžná opatření............................................................................................................................................................ 7

4.2       Dílčí vzorky............................................................................................................................................................................ 7

4.3       Příprava souhrnného vzorku............................................................................................................................................. 8

4.4       Příprava laboratorních vzorků.......................................................................................................................................... 13

4.5       Protokol o odběru vzorku.................................................................................................................................................. 13

4.6       Balení a přeprava laboratorních vzorků......................................................................................................................... 13

4.7       Příprava analytického vzorku........................................................................................................................................... 13

4.8       Příprava a uložení analytického dílu............................................................................................................................... 13

4.9       Schematická znázornění.................................................................................................................................................. 13

5          Kritéria pro posouzení shody s maximálními limity reziduí (MLR)........................................................................... 14


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma popisuje metody odběru vzorků pro stanovení reziduí pesticidů v a na potravinách a surovinách rostlinného a živočišného původu (dále jen potravinách). Vzorky získané postupem uvedeným v této normě jsou považovány za reprezentativní vzhledem k vzorkované šarži. Porovnání s maximálními limity reziduí (MLR) uvedenými v platných předpisech musí být prováděno s použitím hodnot reziduí pesticidů zjištěných v souhrnném nebo laboratorním vzorku. Metody a postupy uvedené v této normě zahrnují doporučení Komise Codex Alimentarius CAC/GL 33-1999.

Vzhledem k tomu, že MLR pro potraviny a suroviny rostlinného původu, vejce nebo mléčné výrobky zohledňují maximální hladiny, které se mohou vyskytnout v souhrnném vzorku, který je složen z několika jednotek ošetřeného produktu a který má reprezentovat průměrné množství reziduí v šarži a MLR pro maso a drůbež odpovídají maximálnímu množství reziduí, které se může vyskytnout v tkáních jednotlivých ošetřených zvířat nebo ptáků, vztahují se MLR pro maso a drůbež na souhrnný vzorek připravený z jednoho dílčího vzorku zatímco MLR pro potraviny rostlinného původu, vejce a mléčné výrobky se vztahují na souhrnný vzorek připravený z jednoho až deseti dílčích vzorků.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz