Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.10                                                                                                                                   Duben 2004

Zdroje požární vody

ČSN 75 2411

 

Sources of water for fire-fighting purposes

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6639 z 1960-12-19.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          68633
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 5

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 5

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

5          Přirozené povrchové zdroje požární vody........................................................................................................................ 8

5.1       Vlastnosti.............................................................................................................................................................................. 8

5.2       Úpravy pro využití................................................................................................................................................................. 8

6          Víceúčelové zdroje požární vody....................................................................................................................................... 8

6.1       Vlastnosti.............................................................................................................................................................................. 8

6.2       Úpravy pro využití................................................................................................................................................................. 9

7          Umělé zdroje požární vody................................................................................................................................................ 9

7.1       Požární vodovod.................................................................................................................................................................. 9

7.2       Požární studna..................................................................................................................................................................... 9

7.3       Požární nádrž....................................................................................................................................................................... 9

8          Požární vodní nádrže.......................................................................................................................................................... 9

8.1       Základní požadavky............................................................................................................................................................. 9

8.2       Druhy požárních nádrží..................................................................................................................................................... 10

8.3       Otevřené požární nádrže se zpevněným dnem, zpevněnými svahy nebo svislými stěnami............................... 10

8.4       Otevřené požární nádrže zemní...................................................................................................................................... 10

8.5       Kryté požární nádrže.......................................................................................................................................................... 10

8.6       Jakost vody pro plnění požárních nádrží....................................................................................................................... 11

8.7       Napouštění požárních nádrží a přívod vody.................................................................................................................. 11

8.8       Odběr vody z požárních nádrží......................................................................................................................................... 12

8.9       Vypouštění požárních nádrží............................................................................................................................................ 12

8.10     Bezpečnostní přelivy......................................................................................................................................................... 12

9          Příslušenství požárních nádrží........................................................................................................................................ 12

9.1       Jímky.................................................................................................................................................................................... 12

9.2       Vstupy do požárních nádrží.............................................................................................................................................. 13

9.3       Zabezpečení požárních nádrží........................................................................................................................................ 13

10        Objekty u požárních nádrží............................................................................................................................................... 13

10.1     Manipulační šachty............................................................................................................................................................ 13

10.2     Zabezpečování čistoty vody.............................................................................................................................................. 13

10.3     Čerpací stanoviště............................................................................................................................................................ 14

10.4     Trvalé sací potrubí............................................................................................................................................................. 14

10.5     Přístupové komunikace ke zdroji požární vody............................................................................................................ 14

11        Zkoušení............................................................................................................................................................................. 15

12        Provozní kontrola............................................................................................................................................................... 15

Příloha A (informativní) Obrázky zdrojů požární vody .............................................................................................................. 16


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma je vypracována na základě aktualizovaných a nových souvisících předpisů, včetně zavedení nových systémů k zabezpečení požární ochrany a zdolávání požáru současnými technickými prostředky.

Citované technické předpisy

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Souvisící ČSN

ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy vodovodů

ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace

ČSN 01 3469 Výkresy hydrotechnických a hydroenergetických staveb - Stavební část

ČSN ISO 3864 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN EN ISO 6708 (13 0015) Potrubní části. Definice a výběr jmenovitých světlostí DN

ČSN 13 6602 Požární hydranty. Technické předpisy

ČSN 13 6610 Podzemní hydranty PN 10. Rozměry

ČSN 13 6620 Nadzemní hydranty PN 10. Rozměry

ČSN 38 9301 Požární automobily. Technické požadavky

ČSN 38 9441 Protipožární zařízení. Hydrantový nástavec

ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů

ČSN 73 6006 Výstražné folie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení

ČSN 73 6503 Zatížení vodohospodářských nádrží staveb vodním tlakem

ČSN 73 6506 Zatížení vodohospodářských staveb ledem

ČSN 73 6615 Jímání podzemní vody

ČSN 75 0124 Vodní hospodářství - Terminologie vodních nádrží a zdrží

ČSN EN 1295-1 (75 0210) Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky -
Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN 75 0250 Zatížení konstrukcí vodohospodářských objektů

Souvisící TNV

TNV 75 0211 Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí - Statický výpočet

POZNÁMKA Odvětvové normy vodního hospodářství jsou dostupné na adrese: HYDROPROJEKT CZ, a.s. Praha, Táborská 31, 140 16 Praha 4

Souvisící předpisy

Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů


Strana 4

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Jiří Jankovský

Technická normalizační komise: TNK č. 94 Vodárenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 5

1 Předmět normy

Tato norma stanoví zásady pro požární zdroje k zásobování požární vodou pro nově budované stavební objekty a pro změny staveb provedené v souladu s ČSN 73 0834.

Tato norma navazuje na ČSN 73 0873, která je základní normou z hlediska stanovení potřebného množství požární vody, vzdálenosti vodních zdrojů, vodních nádrží jako zdrojů požární vody včetně jejich objemů a rozmístění.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz