Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.030.40; 55.080                                                                                                                           Říjen 2003

Plastové pytle pro sběr domácího
odpadu - Typy, požadavky a zkušební
metody

ČSN
EN 13592

77 0222

 

Plastics sacks for household waste collection - Types, requirements and test methods

Sacs en plastique pour la collecte des déchets ménagers - Types, exigences et méthodes d'essai

Kunststoffsäche für die Abfallsammlung aus Haushalten - Typen, Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13592:2003. Evropská norma EN 13592:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13592:2003. The European Standard EN 13592:2003 has the status of a Czech Standard

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          68634
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 22248 zavedena v ČSN EN 22248:1992 (770631) Obaly - Přepravní balení - Zkouška rázem při volném pádu

EN ISO 527-3 zavedena v ČSN EN ISO 527-3:1995 (64 0604) Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 3: Zkušební podmínky pro fólie a desky

EN ISO 7965-2 zavedena v ČSN ISO 7965-2:1996 Obaly - Pytle Pádová zkouška - Část 2: Plastové pytle

ISO 1043-1 zavedena v ČSN EN ISO 1043-1:2001 (64 0002) Plasty - Značky a zkratky - Část 1: Základní polymery a jejich speciální charakteristiky

ISO 4593 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: CIMTO s.p. Praha, IČO 00311391, Ivana Marešová

Technická normalizační komise: TNK 78 Obaly a balení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Zajíček


Strana 3

                                                                                      Březen 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.030.40; 55.080

Plastové pytle pro sběr domácího odpadu -
Typy, požadavky a zkušební metody

Plastics sacks for household waste collection -
Types, requirements and test methods

 

Sacs en plastique pour la collecte des déchets

ménagers - Types, exigences et méthodes d'essai

Kunststoffsäcke für die Abfallsammlung aus

Haushalten - Typen, Anforderungen und

Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-12-06.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Maďarska Malty Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref. č. EN 13592:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod…............................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Značení pro objednávku.................................................................................................................................................... 7

5          Rozměry................................................................................................................................................................................ 8

6          Požadavky............................................................................................................................................................................. 8

6.1       Užitečná šířka a užitečná délka........................................................................................................................................ 8

6.2       Tloušťka................................................................................................................................................................................ 8

6.3       Opacita.................................................................................................................................................................................. 9

6.4       Těsnost................................................................................................................................................................................. 9

6.5       Odolnost proti poškození při pádu................................................................................................................................... 9

6.6       Odolnost uzávěru pytle....................................................................................................................................................... 9

7          Odběr vzorků....................................................................................................................................................................... 10

8          Podmínky při zkouškách.................................................................................................................................................. 10

9          Zkušební metody............................................................................................................................................................... 10

9.1       Měření rozměrů.................................................................................................................................................................. 10

9.2       Zkouška opacity................................................................................................................................................................. 11

9.3       Těsnost............................................................................................................................................................................... 12

9.4       Pádová zkouška................................................................................................................................................................. 13

9.4.3    Postup zkoušky.................................................................................................................................................................. 13

9.5       Odolnost uzávěru............................................................................................................................................................... 14

10        Značení................................................................................................................................................................................ 17

Příloha A Typy pytlů........................................................................................................................................................................ 18

Příloha B Odběr vzorků................................................................................................................................................................. 19

B.1       Odběr vzorků....................................................................................................................................................................... 19

B.1.1   Primární vzorek.................................................................................................................................................................. 19

B.1.2   Konečný vzorek.................................................................................................................................................................. 19

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 20


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 13592:2003) byl připraven Technickou komisí CEN/TC 261 „Obaly“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2003 dát status národní normy a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2003.

Příloha A je informativní, příloha B je normativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemí, Norska, Maďarska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

V mnoha evropských zemích je sběr komunálního odpadu součástí systému likvidace odpadů, což znamená, že domácnosti musí odpad třídit podle konečné metody jeho likvidace.

Tato evropská norma vychází ze současných národních norem pro plastové pytle pro sběr odpadu, které byly k datu vydání této normy k dispozici a jejichž seznam je uveden v bibliografii této normy.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje všeobecné charakteristiky, zkušební metody a požadavky na pytle vyrobené z plastových folií používané pro předběžný sběr komunálního odpadu, sběr komunálního odpadu či pro třídění komunálního odpadu v domácnostech.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz