Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.60                                                                                                                               Prosinec 2003

Tepelně izolační výrobky pro zařízení
budov a průmyslové instalace -
Stanovení deklarované hodnoty
součinitele tepelné vodivosti

ČSN
EN ISO 13787


73 0313

                                                                                                  idt ISO 13787: 2003

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Determination of declared thermal
conductivity (ISO 13787: 2003)

Produits isolants thermiques pour l´équipment du bâtiment et les installations industrielles - Détermination de la
conductivité thermique déclarée (ISO 13787: 2003)

Wärmedämmstoffe für die Haustechnik und für betriebstechnische Anlagen - Bestimmung des Nennwertes der
Wärmeleitfähigkeit (ISO 13787: 2003)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 13787:2003. Evropská norma EN ISO 13787:2003 má
status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO13787:2003. The European Standard
EN ISO 13787:2003 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          68800
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 12667 zavedena v ČSN EN 12667 (730569) Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku - Výrobky o vysokém a středním tepelném odporu

EN ISO 7345:1995 zavedena v ČSN EN ISO 7345: 1997 (730553) Tepelná izolace - Fyzikální veličiny a definice

EN ISO 8497 zavedena v ČSN EN ISO 8497 (730556) Tepelná izolace - Stanovení vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu tepelné izolace pro kruhové potrubí

prEN ISO 9229: 1997 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

ISO 8301 nezavedena

ISO 8302 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN ISO 3207 (01 0232) Statistická interpretace údajů - Stanovení statistického tolerančního intervalu

ČSN 01 0252 Statistické metody v průmyslové praxi II - Závislosti mezi náhodnými veličinami - korelace a regrese

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje slovník použitých termínů.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o., IČO 25052063,
Ing. Lubomír Keim, CSc. a Ing. Helena Kašparová, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 43 Stavební tepelná technika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

                                                                                  Duben 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.100.60

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace -
Stanovení deklarované hodnoty součinitele tepelné vodivosti
(ISO 13787:2003)

Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -
Determination of declared thermal conductivity
(ISO 13787:2003)

 

Produits isolants thermiques pour l´équipment du

bâtiment et les installations industrielles -
Détermination de la conductivité thermique
déclarée (ISO 13787:2003)

Wärmedämmstoffe für die Haustechnik und für

betriebstechnische Anlagen - Bestimmung des

Nennwertes der Wärmeleitfähigkeit
(ISO 13787:2003)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-10-09.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref. č. EN 13787:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy byl vypracován technickou komisi CEN/TC 89 „Tepelné chování budov a jejich dílů“, jejíž sekretariát je řízen SIS, ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 163 „ Tepelné chování a potřeba energie pro vnitřní prostředí staveb“ Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a byl převzat technickým výborem CEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2003.

Přílohy A, B a C jsou informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 5

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Zásady pro stanovení deklarovaných hodnot součinitele tepelné vodivosti............................................................ 7

5          Stanovení a ověření deklarovaných hodnot součinitele tepelné vodivosti............................................................... 7

5.1       Měření tepelné vodivosti ................................................................................................................................................... 7

5.2       Postup při ověření .............................................................................................................................................................. 8

Příloha A (informativní) Ověřování porovnáváním závislostí.................................................................................................. 10

A.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 10

A.2       Podstata zkoušky............................................................................................................................................................... 10

A.3       Zkouška............................................................................................................................................................................... 10

A.3.1   Měření tepelné vodivosti................................................................................................................................................... 10

A.3.2   Postup pro porovnání a ověření...................................................................................................................................... 10

Příloha B (informativní) Statistické metody pro stanovení závislosti deklarovaných
hodnot součinitele tepelné vodivosti............................................................................................................................. 11

B.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

B.2       Značky a jednotky.............................................................................................................................................................. 11

B.3       Stanovení deklarovaných hodnot.................................................................................................................................... 12

B.3.1   K dispozici je velký počet naměřených hodnot (n > 50 při každé teplotě)............................................................... 12

B.3.2   K dispozici je malý počet údajů (n £ 50)....................................................................................................................... 12

B.4       Ověřování závislosti deklarovaných hodnot ................................................................................................................. 12

B.5       Příklady................................................................................................................................................................................ 13

B.5.1   Stanovení závislosti deklarovaných hodnot ................................................................................................................. 13

B.5.2   Ověření závislosti deklarovaných hodnot ..................................................................................................................... 14

Příloha C (informativní) Ukázka postupu ověření součinitele tepelné vodivosti................................................................ 23

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 24


Strana 6

Úvod

Tato evropská norma uvádí postup pro stanovení deklarovaných hodnot součinitele tepelné vodivosti tepelně izolačních materiálů a výrobků, které se používají pro izolace zařízení budov a průmyslové izolace.

Pro tento způsob použití jsou obvykle uvedeny hodnoty součinitele tepelné vodivosti platné pro široký rozsah teplot.

Tato norma popisuje postup pro stanovení hodnot součinitele tepelné vodivosti, které jsou deklarovány výrobcem.

Hodnoty jsou vyjádřeny formou závislosti nebo jsou uvedeny v tabulce; oběma způsoby je vyjádřena závislost součinitele tepelné vodivosti na teplotě.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje postup pro určení a ověření deklarované hodnoty součinitele tepelné vodivosti v závislosti na teplotě tepelně izolačních materiálů a výrobků používaných pro izolace zařízení budov a průmyslové instalace.

Informativní příloha B uvádí také optimální postup pro stanovení součinitele tepelné vodivosti formou závislosti nebo tabulky, pomocí naměřených hodnot.

Tuto normu nelze použít pro tepelně izolační výrobky používané jako vnější stavební dílce. Pro tyto výrobky platí postupy stanovené v ISO 10456 Stavební materiály a výrobky - Postupy stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz