Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.020.10                                                                                                                               Listopad 2003

Environmentální management -
Integrace environmentálních aspektů
do návrhu a vývoje produktu

ČSN 01 0962

 

Environmental management - Integrating environmental aspects into product design and development

Management environnemental - Intégration des aspects environnementaux dans la conception et le développement
de produit

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          68854
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Tato norma obsahuje informativní dokument přijatý v souladu se směrnicí ISO/IEC, část 1, jako technická zpráva (TR) s označením ISO/TR 14062:2002

Upozornění: Převzetí TR do národních norem členů ISO/IEC není povinné a tato TR nemusí být na národní úrovni převzata jako normativní dokument.

Citované normy

ISO 14050:1998 zavedena v ČSN ISO 14050:1999 (01 0950) Environmentální management - Slovník, nahrazena ISO 14050:2002*)

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9000:2001 (01 0300) Systémy managementu jakosti - Základy, zásady a slovník

ČSN EN ISO 9001:2001 (01 0321) Systémy managementu jakosti - Požadavky

ČSN EN ISO 9004:2001 (01 0324) Systémy managementu jakosti - Směrnice pro zlepšování výkonnosti

ČSN EN ISO 14001:1997 (01 0901) Systémy environmentálního managementu - Specifikace s návodem pro její použití

ČSN ISO 14004:1997 (01 0904) Systémy environmentálního managementu - Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám

ČSN ISO 14015:2003 (01 0915) Environmentální management - Environmentální posuzování míst a organizací

ČSN ISO 14020:2002 (01 0920) Environmentální značky a prohlášení - Obecné zásady

ČSN ISO 14021:2000 (01 0921) Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení)

ČSN ISO 14024:2000 (01 0924) Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení typu I - Zásady a postupy

ČSN EN ISO 14031:2000 (01 0931) Environmentální management - Hodnocení environmentálního profilu - Směrnice

ČSN EN ISO 14040:1998 (01 0940) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova

ČSN EN ISO 14041:1999 (01 0941) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Stanovení cíle a rozsahu a inventarizační analýza

ČSN EN ISO 14042:2001 (01 0942) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Hodnocení dopadů

ČSN EN ISO 14043:2001 (01 0943) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Interpretace životního cyklu

ČSN P ISO TS 14048:2003 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Formát dokumentace údajů

ČSN ISO/TR 14049:2001 (01 0949) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO/TR 14041 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy

ČSN EN ISO 19011:2002 (01 0330) Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Zdeněk Suchánek, IČ 69349819

Technická normalizační komise: TNK 106 Management životního prostředí

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák

_______________

*)    Její vydání jako ČSN ISO 14050:2004 se připravuje.


Strana 3

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Environmentální management -                                                                       ISO/TR 14062
Integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu
    První vydání
                                                                                                                                  2002-11-01

ICS 13.020.10

Obsah

 

Contents

                                                                              Strana

 

                                                                             Page

Obsah............................................................................... 3

Předmluva........................................................................ 4

Úvod.................................................................................. 5

1       Předmět.................................................................. 7

2       Normativní odkazy................................................. 7

3       Termíny a definice................................................. 7

4       Cíl a potenciální přínosy...................................... 9

5       Strategická hlediska........................................... 10

5.1    Všeobecně........................................................... 10

5.2    Organizační záležitosti....................................... 10

5.3    Problémy spojené s produktem...................... 11

5.4    Komunikace......................................................... 11

6       Hlediska vedení.................................................. 12

6.1    Všeobecně........................................................... 12

6.2    Úloha vedení........................................................ 12

6.3    Proaktivní přístup................................................ 13

6.4    Podpora ze stávajících systémů
managementu
..................................................... 13

6.5    Multidisciplinární přístup................................... 14

8.6    Management dodavatelského řetězce............ 15

7       Požadavky na produkt........................................ 16

7.1    Všeobecně........................................................... 16

7.2    Environmentální aspekty a dopady spojené
s produktem
......................................................... 16

7.3    Základní problémy.............................................. 19

7.4    Strategické environmentální cíle spojené
s produkty............................................................. 25

7.5    Přístupy z pohledu návrhu................................. 26

8       Proces návrhu a vývoje produktu..................... 27

8.1    Všeobecně........................................................... 27

8.2    Společné problémy............................................ 27

8.3    Proces návrhu a vývoje produktu a integrace
environmentálních aspektů
.............................. 29

8.4    Celkové přezkoumání procesu návrhu a
vývoje produktu
.................................................... 38

Literatura........................................................................ 40

 

Contents........................................................................... 3

Foreword.......................................................................... 4

Introduction...................................................................... 5

1       Scope...................................................................... 7

2       Normative references........................................... 7

3       Terms and definitions.......................................... 7

4       Goal and potential benefits................................. 9

5       Strategic considerations................................... 10

5.1    General................................................................. 10

5.2    Organizational issues........................................ 10

5.3    Product-related issues...................................... 11

5.4    Communication.................................................. 11

6       Management considerations........................... 12

6.1    General................................................................. 12

6.2    Management role................................................ 12

6.3    Proactive approach............................................. 13

6.4    Support from existing management
systems................................................................ 13

6.5   Multidisciplinary approach................................. 14

6.6   Supply-chain management............................... 15

7       Product considerations..................................... 16

7.1    General................................................................. 16

7.2    Product-related environmental aspects
and impacts......................................................... 16

7.3    Basic issues........................................................ 19

7.4    Strategic product-related environmental
objectives............................................................. 25

7.5    Design approaches........................................... 26

8       Product design and development process... 27

8.1    General................................................................. 27

8.2    Common issues................................................. 27

8.3    Product design and development process
and integration of environmental aspects..... 29

8.4    General review of the product design
and development process................................ 38

Biblliography................................................................. 40

 


Strana 4

Předmluva

 

Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Mezinárodní normy jsou navrhovány v souladu s pravidly uvedenými ve Směrnicích ISO/IEC, část 3.

 

International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 3.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají příslušným orgánům členů k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

The main task of technical committees is to prepare International Standards. Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting vote.

Ve výjimečných případech, jestliže technická komise nashromáždila odlišné údaje, než jsou ty, které jsou obvykle publikovány jako mezinárodní norma (např. současná vědecká či technologická úroveň), může se rozhodnout prostřednictvím hlasování prostou většinou zúčastněných členů, že vydá technickou zprávu. Technická zpráva je svým charakterem zcela informativní a nemusí se přezkoumávat až do doby, kdy údaje, které poskytuje bude možno považovat za již neplatné nebo neužitečné.

 

In exceptional circumstances, when a technical committee has collected data of different kind from that which is normally published as an International Standard (”state of the art”, for example), it may decide by a simple majority vote of its participating members to publish a Technical Report. A Technical Report is entirely informative in nature and does not have to be reviewed until the data it provides are considered to be no longer valid or useful.

Zvláštní pozornost je věnována možnosti, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentování. ISO nesmí být považována za zodpovědnou za identifikaci takových nebo jakýchkoliv jiných patentních práv.

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

ISO/TR 14062 byla připravena technickou komisí ISO/TC 207, Environmentální management.

 

ISO/TR 14062 was prepared by Technical
Committee ISO/TC 207, Environmental management.

 


Strana 5

Úvod

 

Introduction

Veškeré produkty, tzn. veškeré zboží a služby mají nějaký dopad na životní prostředí, který může nastat v jakémkoliv nebo ve všech stádiích životního cyklu produktu: získávání surovin, zpracování, distribuce, užití a odstranění. Tyto dopady mohou být v rozsahu od mírných do významných, mohou být krátkodobé nebo dlouhodobé a mohou nastat na místní, regionální nebo globální úrovni (nebo v kombinaci těchto úrovní).

 

All products, that is, all goods or services, have some impacts on the environment, which may occur at any or all stages of the product’s life cycle: raw material acquisition, manufacture, distribution, use and disposal. These impacts may range from slight to significant; they may be short-term or long-term; and they may occur at the local, regional or global level (or combination thereof).

Zájem zákazníků, uživatelů, vývojových pracovníků a dalších osob o environmentální aspekty a dopady produktů stále narůstá. Tento zájem se odráží v diskusích mezi podnikateli, zákazníky, státní správou a nevládními organizacemi zabývajícími se udržitelným rozvojem, eko-efektivitou, návrhy zohledňujícími životní prostředí, následnou péčí o produkty, mezinárodními dohodami, obchodními opatřeními, národním právem a vládními nebo odvětvově zaměřenými dobrovolnými iniciativami. Tento zájem se rovněž odráží v ekonomikách různých tržních segmentů, které uznávají tyto nové přístupy k návrhu produktu, a které z nich mají prospěch. Tyto nové přístupy mohou vést ke zlepšené účinnosti procesů a využití zdrojů, k případné diferenciaci produktů, snížení regulační zátěže a potenciální odpovědnosti a k úspoře nákladů. Kromě toho, globalizace trhů, posuny v oblasti zdrojů, zpracování a distribuce společně ovlivňují dodavatelský řetězec a mají proto dopad na životní prostředí.

 

The interest of customers, users, developers and others in the environmental aspects and impacts of products is increasing. This interest is reflecting in discussions among business, consumers, governments and non-governmental organizations concerning sustainable development, eco-efficiency, design for the environment, product stewardship, international agreements, trade measures, national legislation, and government or sector based voluntary initiatives. This interest is also reflected in the economics of various market segments that are recognizing and taking advantage of these new approaches to product design. These new approaches may result in improved resource and process efficiencies, potential product differentiation, reduction in regulatory burden and potential liability, and cost savings. In addition, globalization of markets, shifts in sourcing, manufacturing and distributing all influence the supply chain, and therefore have an impact on the environment.

Stále více organizací si začíná uvědomovat, že existují podstatné výhody ze začlenění environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu. Tyto výhody mohou zahrnovat: nižší náklady, povzbuzení inovací, nové podnikatelské příležitosti a zlepšení jakosti produktů.

 

More organizations are coming to realize that there are substantial benefits in integrating environmental aspects into product design and development. Some of these benefits may include: lower costs, stimulation of innovation, new business opportunities, and improved product quality.

Předvídání nebo identifikování environmentálních aspektů produktu v rámci celého jeho životního cyklu může být složité. Je důležité zvažovat funkce produktu v kontextu systému, v němž bude užíván. Environmentální aspekty produktu musí být také porovnávány s jinými faktory, jako jsou zamýšlená funkce produktu, úroveň jeho fungování, bezpečnost a ochrana zdraví, cena, prodejnost, jakost a právní a předpisové požadavky.

 

Anticipating or identifying the environmental aspects of a product throughout its life cycle may be complex. It is important to consider its function within the context of the system where it will be used. A product’s environmental aspects must also be balanced against other factors, such as the product’s intended function, performance, safety and health, cost, marketability, quality, and legal and regulatory requirements.

Proces začlenění environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu je nepřetržitý a pružný, podporující kreativitu a maximalizující inovace a příležitosti pro environmentální zlepšování. Základem pro jeho začlenění může být označení environmentálních problémů v politikách a strate-giích zainteresovaných organizací.

 

The process of integrating environmental aspects into product design and development is continual and flexible, promoting creativity and maximizing innovation and opportunities for environmental improvement. As a basis for this integration,
environmental issues may be addressed in the policies and strategies of the organization involved.


Strana 6

 

Včasná identifikace a plánování umožní organizacím přijímat účinná rozhodnutí o řízených environmentálních aspektech a lépe porozumět tomu, jak jejich rozhodnutí mohou ovlivnit environmentální aspekty, které jsou řízeny jinými organizacemi, např. při získávání surovin nebo v stádiích na konci života produktu.

 

Early identification and planning enables organizations to make effective decisions about environmental aspects that they control and to better understand how their decisions may affect environmental aspects controlled by others, i.e. at the raw material acquisition or end-of-life stages.

Tato technická zpráva je určena pro používání všemi, kteří jsou zapojeni do navrhování a vývoje produktů, bez ohledu na typ, velikost, lokalizaci a složitost organizace a pro všechny druhy produktů, ať nové nebo modifikované. Je napsána pro ty, kteří jsou přímo zapojeni do procesu návrhu a vývoje a pro ty, kteří jsou odpovědní za proces přijímání politik a rozhodnutí. Informace poskytované touto technickou zprávou mohou být zajímavé také pro externí zúčastněné subjekty, které nejsou přímo zapojeny do procesu návrhu a vývoje produktu.

 

This Technical Report is intended for use by all those involved in the design and development of products, regardless of organization type, size, location and complexity, and for all types of products whether new or modified. It is written for those directly involved in the process of product design and development and for those responsible for the policy/decision making process. The information provided by this Technical Report may also be of interest to external stakeholders who are not directly involved in the product design and development process.


Strana 7

 

1 Předmět

 

1 Scope

Tato technická zpráva popisuje pojmy a stávající praxi spojenou s integrací environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu, přičemž “produkt” je chápán tak, že zahrnuje jak zboží tak služby.

 

This Technical Report describes concepts and current practices relating to the integration of environmental aspects into product design and development, where ”product” is understood to cover both goods and services.

Tato technická zpráva se používá pro rozvoj
odvětvově specifických dokumentů.

 

This Technical Report is applicable to the
development of sector-specific documents.

Není použitelná jako specifikace pro účely certifikace a registrace.

 

It is not applicable as a specification for certification and registration purposes.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz