Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.010                                                                                                                                Březen 2005

Svařované trubky z korozivzdorných ocelí
pro dopravu kapalin na bázi vody, včetně vody pitné -
Technické dodací předpisy

ČSN
EN 10312

42 0254

 

Welded stainless steel tubes for the conveyance of aqueous liquids including water for human consumption -  Technical
delivery conditions

Tubes soudés en acier inoxydable pour le transport des liquides aqueux, y compris l’eau destinée à la consommation
humaine - Conditions techniques de livraison

Geschweißte Rohre aus nichtrostenden Stählen für den Transport wässriger Flüssigkeiten einschließlich Trinkwasser -
Technische Lieferbedingungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10312:2002. Evropská norma EN 10312:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10312:2002. The European Standard EN 10312:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10312 (42 0254) z července 2003.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         69048
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 10312:2002 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 10224 z července 2003 převzala EN 10312:2002 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 10002-1 zavedena v ČSN EN 10002-1 (42 0310) Kovové materiály - Zkouška tahem - Část 1: Zkouška tahem za okolní teploty

EN 10020 zavedena v ČSN EN 10020 (42 0002) Definice a rozdělení ocelí

EN 10021 zavedena v ČSN EN 10021 (42 0905) Všeobecné technické dodací podmínky pro ocel a ocelové výrobky

EN 10052 zavedena v ČSN EN 10052 (42 0004) Terminologie tepelného zpracování železných výrobků

EN 10088-1 zavedena v ČSN EN 10088-1 (42 0927) Korozivzdorné oceli - Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí

EN 10088-2 zavedena v ČSN EN 10088-2 (42 0928) Korozivzdorné oceli - Část 2: Technické dodací podmínky pro plechy a pásy pro všeobecné použití

prEN 10168 nezavedena, nahrazena EN 10168:2004 zavedenou v ČSN EN 10168:2005 (42 0007) Ocelové výrobky - Dokumenty kontroly - Seznam a popis informací

EN 10204 zavedena v ČSN EN 10204 (42 0009) Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly

EN 10233 zavedena v ČSN EN 10233 (42 0325) Kovové materiály - Trubky - Zkouška trubek smáčknutím

EN 10234 zavedena v ČSN EN 10234 (42 0326) Kovové materiály - Trubky - Zkouška trubek rozšiřováním

EN 10246-1 zavedena v ČSN EN 10246-1 (01 5061) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 1: Automatické elektromagnetické zkoušení bezešvých a svařovaných trubek z feromagnetických ocelí (kromě trubek svařovaných pod tavidlem) pro ověřování těsnosti

EN 10246-2 zavedena v ČSN EN 10246-2 (01 5062) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek − Část 2: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných trubek (kromě svařovaných pod tavidlem) z austenitických a austenitickoferitických ocelí vířivými proudy pro ověřování těsnosti

EN 10246-3 zavedena v ČSN EN 10246-3 (01 5063) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 3: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných trubek (kromě svařovaných pod tavidlem) pro zjišťování podélných necelistvostí vířivými proudy

EN 10246-8 zavedena v ČSN EN 10246-8 (01 5068) Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 8: Automatické zkoušení svarových spojů elektricky odporově a indukčně svařovaných ocelových trubek pro zjišťování podélných necelistvostí ultrazvukem

prEN 10266 zrušena, nahrazena EN 10266:2003 zavedenou v ČSN EN 10266:2004 (42 0048) Ocelové trubky, tvarovky a konstrukční duté profily - Symboly a definice termínů pro použití v normách na výrobky

EN ISO 377 zavedena v ČSN ISO 377 (42 0305) Ocel a ocelové výrobky - Umístění a příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles pro mechanické zkoušení

EN ISO 2566-2 zavedena v ČSN EN ISO 2566-2 (42 0308) Ocel - Přepočet hodnot tažnosti - Část 2: Austenitické oceli

EN ISO 3651-1 zavedena v ČSN EN ISO 3651-1 (03 8175) Stanovení odolnosti korozivzdorných ocelí mezikrystalové korozi - Část 1: Korozivzdorné austenitické a feritickoaustenitické (dvojfázové) oceli - Zkouška koroze v kyselině dusičné měřením úbytku hmotnosti (Huey-test)

EN ISO 3651-2 zavedena v ČSN EN ISO 3651-2 (038175) Stanovení odolnosti korozivzdorných ocelí vůči mezikrystalové korozi - Část 2: Feritické, austenitické a feriticko-austenitické (dvojfázové) oceli - Korozní zkouška v prostředí obsahujícím kyselinu sírovou

Vypracování normy

Zpracovatel: Jindřich Stádník, Chomutov, IČ 10418521

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Českého normalizačního institutu: Emilie Kremličková


Strana 3

                                                                                      Prosinec 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 23.040.10

Svařované trubky z korozivzdorných ocelí pro dopravu kapalin na bázi
vody, včetně vody pitné -
Technické dodací předpisy

Welded stainless steel tubes for the conveyance of aqueous liquids including
water for human consumption  -
Technical delivery conditions

 

Tubes soudés en acier inoxydable pour le transport
des liquides aqueux, y compris l’eau destinée
à la consommation humaine -
Conditions techniques de livraison

Geschweißte Rohre aus nichtrostenden Stählen für
den Transport wässriger Flüssigkeiten
einschließlich Trinkwasser -
Technische Lieferbedingungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-10-16.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídícím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídící centrum, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                    Ref. č. EN 10312:2002E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

           Strana

Předmluva ........................................................................................................................................................................................ 6

Úvod .................................................................................................................................................................................................. 7

1          Předmět normy ................................................................................................................................................................... 8

2          Normativní odkazy .............................................................................................................................................................. 8

3          Termíny a definice .............................................................................................................................................................. 9

4          Symboly ................................................................................................................................................................................ 9

5          Klasifikace a označování .................................................................................................................................................. 9

5.1       Klasifikace ........................................................................................................................................................................... 9

5.2       Označování .......................................................................................................................................................................... 9

6          Údaje pro objednávání..................................................................................................................................................... 10

6.1       Povinné informace ........................................................................................................................................................... 10

6.2       Volitelné požadavky .......................................................................................................................................................... 10

6.3       Příklad objednávky ........................................................................................................................................................... 10

7          Způsob výroby ................................................................................................................................................................... 10

7.1       Jakosti ocelí pro polotovary ............................................................................................................................................ 10

7.2       Výroba trubek a dodací podmínky.................................................................................................................................. 10

8          Požadavky .......................................................................................................................................................................... 11

8.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

8.2       Chemické složení.............................................................................................................................................................. 11

8.3       Mechanické vlastnosti...................................................................................................................................................... 11

8.4       Korozní odolnost................................................................................................................................................................ 11

8.5       Povrch a vnitřní jakost....................................................................................................................................................... 11

8.6       Přímost................................................................................................................................................................................ 11

8.7       Úprava konců..................................................................................................................................................................... 11

8.8       Rozměry, hmotnosti a mezní úchylky............................................................................................................................. 12

8.9       Požární odolnost ............................................................................................................................................................... 13

9          Kontrola .............................................................................................................................................................................. 14

9.1       Druhy kontroly..................................................................................................................................................................... 14

9.2       Dokumenty kontroly........................................................................................................................................................... 14

9.3       Obsah dokumentů kontroly............................................................................................................................................. 14

9.4       Přehled kontrol a zkoušení.............................................................................................................................................. 14

10        Zkoušení ............................................................................................................................................................................ 15

10.1     Rozsah zkoušení............................................................................................................................................................... 15

10.2     Příprava vzorků a zkušebních těles................................................................................................................................ 15

11        Zkušební metody............................................................................................................................................................... 15

11.1     Zkouška tahem.................................................................................................................................................................. 15

11.2     Zkouška rozšiřováním...................................................................................................................................................... 15

11.3     Zkouška smáčknutím....................................................................................................................................................... 15

11.4     Zkouška nepropustnosti.................................................................................................................................................. 15

11.5     Nedestruktivní zkouška svarů ........................................................................................................................................ 16

11.6     Vizuální kontrola ................................................................................................................................................................ 16


Strana 5

           Strana

11.7     Kontrola rozměrů............................................................................................................................................................... 16

11.8     Zkouška na mezikrystalovou korozi............................................................................................................................... 16

11.9     Identifikace materiálu....................................................................................................................................................... 16

12        Opakovací zkoušky, třídění a přepracování................................................................................................................... 16

13        Značení................................................................................................................................................................................ 16

14        Balení................................................................................................................................................................................... 17

Příloha A (informativní) Přednostní jakosti oceli ..................................................................................................................... 18

Příloha B (informativní) Doporučené použití trubek ................................................................................................................ 19

Příloha ZA (informativní) Články této evropské normy týkající se ustanovení směrnice ES pro stavební výrobky...... 20

Bibliografie ..................................................................................................................................................................................... 24


Strana 6

Předmluva

Tento dokument (EN 10312:2002) byl vypracován technickou komisí ECISS/TC 29 „Ocelové trubky a tvarovky pro ocelové trubky", jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2004.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnic EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Jiná evropská norma týkající se trubek pro dopravu kapalin na bázi vody, včetně vody pitné je:

EN 10224  Trubky a tvarovky z nelegovaných ocelí pro dopravu kapalin na bázi vody, včetně vody pitné − Technické dodací předpisy

Přílohy A a B jsou informativní.

Tento dokument obsahuje bibliografii.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

Úvod

Protože výrobek podle této evropské normy může mít nepříznivý dopad na jakost pitné vody, je třeba vzít v úvahu následující:

a)  Tato norma nezajišťuje žádné údaje o tom, zda výrobky mohou být používány bez omezení v kterémkoli členském státě EU nebo EFTA;

b)  Je nutno poznamenat, že zatímco se čeká na zavedení ověřitelných evropských kritérií, zůstávají v platnosti stávající národní předpisy, týkající se použití a/nebo vlastností těchto výrobků.

Evropský výbor pro normalizaci (CEN) upozorňuje na skutečnost, že shoda s tímto dokumentem může zahrnout použití patentu týkající se oceli jakosti 1.4362 podle tabulky A.1

CEN nezaujímá žádné stanovisko k oprávněnosti, platnosti a oblasti použití tohoto patentového práva.

Držitel tohoto patentového práva ujistil CEN, že si přeje dojednat za příznivých a nediskriminačních podmínek licence s žadateli ve světě. V tomto smyslu je prohlášení držitele patentových práv registrováno u CEN. Informace je možno obdržet u:

AB Sandvik Steel

20-SLS, FoU Centrum

SE-811 81 SANDVIKEN

Švédsko

Pozornost je třeba věnovat možnosti, že některé z částí tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv jiných, než je uvedeno výše. CEN není odpovědný za identifikaci jakýchkoli takovýchto patentových práv.


Strana 8

1 Předmět normy

Tato evropská norma obsahuje technické dodací předpisy pro tenkostěnné svařované trubky z korozivzdorných ocelí, určené především pro dopravu vody, včetně vody pitné, dodávané v přímých délkách a vhodné pro použití se stlačovanou armaturou nebo nalisovanou armaturou nebo spojení lepením, pájením stříbrnou pájkou nebo svařováním kapilární armatury v inertním plynu. Norma platí pro trubky s vnějším průměrem od 6 do 267 mm vyrobené z korozivzdorných jakostních ocelí (s výjimkou martenitických ocelí a ocelí s precipitačním vytvrzováním) vybraných z EN 10088-2.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz