Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.77; 77.140.75; 91.080.40                                                                                                    Prosinec 2003

Hadice z ocelového pásku
pro předpínací výztuž - Terminologie,
požadavky, řízení jakosti

ČSN
EN 523

74 2880

 

Steel strip sheaths for prestressing tendons - Terminology, requirements, quality control

Gaines en feuillard d’acier pour câbles de précontrainte - Terminologie, prescriptions, contrôle de qualité

Hüllrohre aus Bandstahl fűr Spannglieder - Begriffe, Anforderungen, Güteüberwachung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 523: 2003. Evropská norma EN 523: 2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 523: 2003. The European Standard EN 523: 2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 523 (74 2880) z října 1998.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          69201
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Hadice podle této normy jsou ohebné trubky šroubovicovitě svinované nebo svařované z ocelového pásku s drápkovým švem nebo s přeplátovaným svarovým švem, užívané pro vytváření kanálků pro předpínací výztuž.

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozí normě jsou výsledkem revize EN 523: 1997. Změny dané revizí se týkají označení a značení štítkem (6.3), počátečních zkoušek typu (8.2). Byla doplněna příloha ZA s ustanoveními, které se týkají směrnic EU o stavebních výrobcích.

Citované normy

EN 524-1 zavedena v ČSN EN 524-1 (74 2881) Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 1: Stanovení tvaru a rozměrů

EN 524-2 zavedena v ČSN EN 524-2 (74 2881) Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 2: Stanovení chování při ohýbání

EN 524-3 zavedena v ČSN EN 524-3 (74 2881) Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 3: Zkouška střídavým ohýbáním

EN 524-4 zavedena v ČSN EN 524-4 (74 2881) Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 4: Stanovení pevnosti při příčném zatížení

EN 524-5 zavedena v ČSN EN 524-5 (74 2881) Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 5: Stanovení pevnosti v tahu

EN 524-6 zavedena v ČSN EN 524-6 (74 2881) Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 6: Stanovení nepropustnosti (Stanovení průsaku vody)

EN 10139 zavedena v ČSN EN 10139 (42 0043) Pásy z nízkouhlíkových ocelí válcované za studena, bez povlaku, pro tváření za studena - Technické dodací podmínky

ENV 13670-1 zavedena v ČSN P ENV 13670-1 (73 2400) Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení

ISO 6932 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 2401 Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu

ČSN 73 6207 Navrhování mostních konstrukcí z předpjatého betonu

ČSN P 74 2871 Systémy dodatečného předpínání. Obecné požadavky a zkoušení

ČSN P ENV 1992-1-1 (73 1201) Navrhování betonových konstrukcí - Část 1.1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění.

Směrnice Rady 93/68/EHS z 1993-07-22. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Prof. Ing. Bohumír Voves, DrSc., Praha, IČ 18682235

Technická normalizační komise: TNK 36 Betonové konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Plachá


Strana 3

                                                                                          Srpen 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 01.040.77; 77.140.75; 91.080.40                                                                     Nahrazuje EN 523:1997

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Terminologie,
požadavky, řízení jakosti

Steel strip sheaths for prestressing tendons - Terminology,
requirements, quality control

 

Gaines en feuillard d’acier pour câbles de

précontrainte - Terminologie, prescriptions,

contrôle de qualité

Hüllrohre aus Bandstahl für Spannglieder -

Begriffe, Anforderungen, Güteüberwachung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-03-11.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                 Ref. č. EN 523:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

         Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 6

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 6

3       Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 7

4       Klasifikace............................................................................................................................................................................... 7

5       Požadavky................................................................................................................................................................................ 7

5.1    Hadice...................................................................................................................................................................................... 7

5.2    Spojky....................................................................................................................................................................................... 8

5.3    Výztuhy...................................................................................................................................................................................... 9

6       Technická dokumentace, dodací list, označení a značení štítkem............................................................................... 9

6.1    Technická dokumentace....................................................................................................................................................... 9

6.2    Dodací list.............................................................................................................................................................................. . 9

6.3    Označení a značení štítkem................................................................................................................................................ 10

7       Skladování.............................................................................................................................................................................. 10

8       Postupy hodnocení shody................................................................................................................................................... 10

8.1    Obecně................................................................................................................................................................................... 10

8.2    Počáteční zkoušky typu........................................................................................................................................................ 10

8.3    Řízení výroby.......................................................................................................................................................................... 12

Příloha A (informativní) Vysvětlující poznámky......................................................................................................................... 14

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU
o stavebních výrobcích......................................................................................................................................................... 16


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma EN 523: 2003 byla vypracována technickou komisí CEN/TC 104 „Beton a souvisící výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2004.

Tato evropská norma nahrazuje EN 523: 1997.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou částí této normy.

Tato evropská norma platí společně s normami řady EN 524, které obsahují postupy zkoušení hadic.

Příloha A je informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro válcové hadice z ocelového pásku bez povlaku se šroubovicovým profilováním a s jmenovitým vnitřním průměrem do 130 mm a pro jejich spojky, které po sestavení vytvářejí kanálky pro předpínací výztuž v prvcích z dodatečně předpjatého betonu. Platí pouze pro hadice a spojky ze šroubovicovitě svinovaného nebo svařovaného ocelového pásku1). Hadice z plastů nejsou předmětem této normy 2).

Těsnění mezi hadicemi a spojkami není předmětem této normy.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz