Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.020; 91.140.50                                                                                                                            Únor 2004

Elektrická instalace budov -
Část 7-711: Zařízení jednoúčelová
a ve zvláštních objektech -
Výstavy, přehlídky a stánky

ČSN 33 2000-7-711

                                                                                        idt HD 384.7.711 S1:2003
                                                                                    mod IEC 60364 -7-711:1998

Electrical installations of buildings -
Part 7-711: Requirements for special installations or locations - Exhibitions, shows and stands

Installations électriques des bâtiments -
Partie 7-711: Règles pour les installations et emplacements spéciaux - Expositions, spectacles et stands

Elektrische Anlagen von Gebäuden -
Teil 7-711: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlage besonderer Art - Ausstellungen, Shows und Stände

Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 384.7.711 S1:2003, který je převzetím mezinárodní normy IEC 60364-7-711:1998 s modifikacemi.

This standard contains identical version the Harmonization Document HD 384.7.711 S1:2003, which is the adoption of the International Standard IEC 60364-7-711:1998 with modifications.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          69408
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

711.1                  Rozsah platnosti, předmět a základní principy.............................................................................................. 7

711.2                  Definice................................................................................................................................................................. 7

711.3 (711.30)  Stanovení všeobecných charakteristik............................................................................................................ 7

711.4                  Bezpečnost........................................................................................................................................................... 8

711.5                  Výběr a stavba elektrického zařízení................................................................................................................ 9

711.6                  Revize................................................................................................................................................................... 11

Příloha ZA (normativní)  Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich odpovídajícími evropskými
publikacemi........................................................................................................................................................ 12

Příloha ZB (normativní)  Zvláštní národní podmínky............................................................................................................... 14


Strana 3

Předmluva

Citované normy

EN 50107:1993 zavedena v ČSN EN 50107:1999 (341370) Zařízení a instalace se svíticími trubicemi pracujícími s napětím naprázdno vyšším než 1 kV a nepřevyšujícím 10 kV (idt EN 50107:1998), nahrazena EN 50107-1:2002 zavedenou v ČSN EN 50107-1:2003 (34 1370) Zařízení a instalace se svíticími trubicemi pracujícími s napětím naprázdno vyšším než 1 kV a nepřevyšujícím 10 kV - Část 1: Všeobecné požadavky (idt EN 50107-1:2002)

IEC 60204-1:1992 nahrazena IEC 60204-1:1997 zavedenou v ČSN EN 60204-1:2000 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení pracovních strojů - Část 1: Všeobecné požadavky (idt EN 60204-1:1997, idt IEC 60204-1:1997)

IEC 60227-1:1993 dosud nezavedena

IEC 60245-1:1985 nezavedena, nahrazena IEC 60245-1:1994 dosud nezavedenou

IEC 60332-1: dosud nezavedena

IEC 60332-3:1992 nezavedena, nahrazena IEC 60332-3:2000 dosud nezavedenou

IEC 60364-3:1993 zavedena v ČSN 33 2000-3:1995 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 3: Stanovení základních charakteristik (mod IEC 364-3:1993 + idt IEC 364-3:1993/A1:1994, idt. HD 384.3 S1:1985), nahrazena IEC 60364-1:2001, IEC 60364-5-51:2001 a IEC 60364-5-55:2001 dosud nezavedenými

IEC 60364-4-41:1992 zavedena v ČSN 33 2000-4-41:2000 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem (mod IEC 364-4-41:1992; eqv HD 384.4.41 S2:1996), nahrazena IEC 60364-4-41:2001 dosud nezavedenou

IEC 60364-4-42:1980 zavedena v ČSN 33 2000-4-42:1994 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost. Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla (mod IEC 364-4-42:1980; idt HD 384.4.42 S1:1985 + A1:1992 + A2:1994), nahrazena IEC 60364-4-42:2001 dosud nezavedenou

IEC 60364-5-537:1981 zavedena v ČSN 33 2000-5-537:2001 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání (mod IEC 60364-5-537:1981+A1:1989; idt.HD 384.5.537 S2:1987), nahrazena IEC 60364-5-53:2001 dosud nezavedenou

IEC 60364-5-54:1986 zavedena v ČSN 33 2000-5-54:1996 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče (mod IEC 364-5-54:1980; idt HD 384.5.54 S1:1998), nahrazena IEC 60364-5-54:2002 dosud nezavedenou

IEC 60364-6-61:1986 zavedena v ČSN 33 2000-6-61:1994 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 6: Revize - Kapitola 61: Postupy při výchozí revizi (mod IEC 364-6-61 S1:1986; neq HD 384.6.61 S1:1986), nahrazena IEC 60364-6-61:2001 dosud nezavedenou

IEC 60364-7-714:1996 zavedena v ČSN 33 2000-7-714:2001 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 714: Zařízení pro venkovní osvětlení (mod IEC 364-7-714:1996; idt HD 384-7-714 S1:2000)

EN 60598-2-23:1996 zavedena v ČSN EN 60598-2-23:1998 (36 0600) Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 23: Žárovkové osvětlovací systémy na malé napětí (idt IEC 598-2-23:1996 + A1:2000, idt EN 60598-2-23:1996 + A1:2000 + Cor.:1997)

IEC 60614-1:1994 dosud nezavedena

IEC 60947-2:1995 zavedena v ČSN EN 60947-2:1998 (35 4101) Spínací a řídící přístroje nn - Část 2: Jističe (idt EN 60947-2:1996 + A2:2001 + A1:1997 + A11:1997, idt IEC 947-2:1995 + A1:1997 + A2:2001), nahrazena IEC 60947-2:2003 dosud nezavedenou

IEC 61008-1:1990 zavedena v ČSN EN 61008-1:1997 (35 4181) Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Všeobecná pravidla (idt EN 61008-1:1994 + A2:1995 + A11:1995 + A12:1998 + A13:1998 + A14:1998 + A17:2000, mod IEC 1008-1:1990 + A1:1992 + A2:1995), nahrazena IEC 61008-1:1996 dosud nezavedenou

IEC 61009-1:1991 zavedena v ČSN EN 61009-1:1997 (35 4182) Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Všeobecná pravidla (idt EN 61009-1:1994 + A1:1995 + A11:1995 + A2:1998 + A13:1998 + A14:1998 + A15:1998 + A17:1998 + A19:2000, mod IEC 1009-1:1991 + A1:1995), nahrazena IEC 61009-1:1996 dosud nezavedenou


Strana 4

IEC 61046:1993 nezavedena, nahrazena IEC 61347-1:2001 a IEC 61347-1:2000 zavedenými v ČSN EN 61347-1:2001 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky (idt EN 61347-1:2001, idt IEC 61347-1:2000)

IEC 61084-1:1991 dosud nezavedena

Obdobné mezinárodní normy

IEC 60364-7-711:1998 Electrical installations of buildings - Part 7-711: Requiments for special installations or locations - Exhibitions, shows and stands 
(Elektrická instalace budov - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky)

Porovnání s IEC 364-7-711:1998 a HD 384.7.711 S1:2003

Požadavky této normy jsou shodné s požadavky HD 384.7.711 S1:2003, který je převzetím IEC 364-7-711:1998 s modifikacemi. Modifikovány jsou body 711.413.1.6.1 (ochranná opatření pro místa, kde jsou chována zvířata jsou řešena v národní příloze), vypuštěn je bod 711.514 o označování konvertorů a transformátorů ELV, v článku 711.52 je vypuštěno ustanovení omezující délku pohyblivých prodlužovacích šňůr na 2 m, v bodě 711.55.07 bylo vypuštěno ustanovení omezující využití vícecestných adaptérů a rozboček, včetně připojení více než jednoho ohebného kabelu do vidlice a vypuštění článku 711.551 pro užití nízkonapěťových lokálních zdrojů a vypuštění článku 711.56 pro bezpečnostní služby. Navíc obsahuje přílohy ZA a ZB, které byly doplněny CENELEC. Dále je do této normy doplněna národní příloha NA (informativní).

Informativní údaje z IEC 60364-7-711:1998

Tato mezinárodní norma byla připravena mezinárodní komisí IEC 64: Elektrická instalace.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

64/982/FDIS

64/999/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Informativní údaje z HD 384.7.711 S1:2003

Text mezinárodní normy IEC 60364-7-711:1998, připravený IEC TC 64, Elektrická instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem, spolu se společnými modifikacemi připravenými SC 64A, Ochrana před úrazem elektrickým proudem, technické komise CENELEC TC 64, Elektrické instalace v budovách, byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako HD 394.7.711 S1 dne 2003-02-01.

Byla stanovena tato data:

      nejzazší datum pro oznámení existence HD na národní úrovni,                             (doa)       2003-08-01

      nejzazší datum zavedení HD na národní úrovni                                                   
vydáním identické národní normy nebo vydáním                                                 
oznámení o schválení HD k přímému používání                                                  
jako normy národní                                                                                           (dop)       2004-02-01

      nejzazší datum zrušení národních norem,                                                          
které jsou s HD v rozporu                                                                                  (dow)       2006-02-01

Články doplněné k textu IEC 60364-7-711 jsou označeny „Z“.

V tomto harmonizačním dokumentu jsou společné modifikace s IEC označeny svislou postranní čarou na levé straně textu.

Přílohy označené jako „normativní“ jsou součástí této normy.

V této normě přílohy ZA a ZB jsou normativní.

Přílohu ZA a ZB doplnil CENELEC.


Strana 5

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje článek N 711.413.1.3.4, který přejímá z mezinárodní normy IEC 60364-7-711 ustanovení pro ochranu vystavovaných zvířat a článek N.711. 413.1.6.2.1.

Vypracování normy

Zpracovatel: STÚ-E a.s., IČO 45273529, Ing. Karel Dvořáček

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Vincent Csirik


Strana 6

Úvod

Zvláštní požadavky této části 7 doplňují, upravují nebo nahrazují všeobecné požadavky jiných částí IEC 60364.

Čísla následující po čísle části 7-711 jsou čísla odpovídajících kapitol IEC 60364.

Čísla následující po zvláštním čísle části 7-711 jsou čísla odpovídajících částí, kapitol nebo článků IEC 60364.

Pokud nejsou odkazy na části, kapitoly nebo články, znamená to, že jsou použitelné všeobecné požadavky IEC 60364.

Čísla uvedená v závorkách odpovídají číslům ne restrukturalizované IEC 60364 datované před rokem 2002.


Strana 7

711 Výstavy, přehlídky a stánky

711.1 Rozsah platnosti, předmět a základní principy

711.1.1 Rozsah platnosti

Zvláštní požadavky této části IEC 60364 v souvislosti s IEC 60364-1 Část 1 až 6 se užijí pro provizorní elektrické instalace na výstavách, přehlídkách a stáncích (včetně mobilních výstavních skříní a jiného vybavení) pro ochranu uživatelů.

Pokud není uvedeno jinak nevztahuje se tato část na výstavy, pro které jsou požadavky uvedeny v příslušných normách.

Tato část se nevztahuje na elektrické instalace budov, ve kterých se konají nebo nacházejí výstavy, přehlídky nebo stánky.

711.1.2 Normativní odkazy

Viz Příloha ZA.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz