Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.060.20                                                                                                                                   Leden 2004

Kabely pro distribuční soustavu
se jmenovitým napětím 0,6/1 kV -
Oddíl 5O: Kabely bez koncentrického
jádra (typ 5O)


ČSN 34 7659-5O

                                                                                             idt HD 603.5O S1:1994

                                                                          + idt HD 603.5O S1:1994/A2:2003

Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV -
Section 5O: Cables without concentric conductors (type 5O)

Câbles de distribution de tension nominale 0,6/1 kV -
Section 5O: Câbles sans ame concentrique (type 5O)

Energieverteilungskabel mit Nennspannungen 0,6/1 kV -
Hauptabschnitt 5O: Kabel ohne konzentrische Leiter (type 5O)

Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 603.5O S1:1994 včetně změny a HD 603.5O S1:1994/A2:2003.

This standard contains identical version of the Harmonization Document HD 603.5O S1:1994 including its Amendment HD 603.5O S1:1994/A2:2003.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 34 7659-5O z dubna 1997.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          69436
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1    Všeobecně................................................................................................................................................................................ 10

2    Konstrukční požadavky........................................................................................................................................................... 10

      1       Jádro................................................................................................................................................................................. 10

      1.1    Materiál............................................................................................................................................................................. 10

1.2    Rozměry kruhových jader.............................................................................................................................................. 10

1.3    Rozměry sektorových jader........................................................................................................................................... 10

1.4    Odpor jádra...................................................................................................................................................................... 10

1.5    Dovolené typy jader........................................................................................................................................................ 10

1.6    Doporučený počet jader a průřezy jader.................................................................................................................... 10

2       Izolace............................................................................................................................................................................... 10

2.1    Materiál............................................................................................................................................................................. 10

2.2    Tloušťka izolace............................................................................................................................................................. 10

2.3    Tvar izolace u sektorových jader.................................................................................................................................. 11

2.4    Značení žil........................................................................................................................................................................ 11

3       Uspořádání žil................................................................................................................................................................. 11

3.1    Uspořádání...................................................................................................................................................................... 11

4       Vnitřní obal....................................................................................................................................................................... 11

4.1    Konstrukce....................................................................................................................................................................... 11

4.2    Tloušťka........................................................................................................................................................................... 11

5       Vnější plášť..................................................................................................................................................................... 11

5.1    Materiál............................................................................................................................................................................. 11

5.2    Barva................................................................................................................................................................................. 11

5.3    Tloušťka........................................................................................................................................................................... 11

6       Vnější průměr.................................................................................................................................................................. 11

7       Značení............................................................................................................................................................................. 11

7.1    Údaj o výrobci na vnějším plášti.................................................................................................................................. 11

7.2    Doplňující značení.......................................................................................................................................................... 11

7.3    Průběžné značení........................................................................................................................................................... 11

7.4    Stálost............................................................................................................................................................................... 11

7.5    Čitelnost........................................................................................................................................................................... 11

7.6    Měřicí značení.................................................................................................................................................................. 11

8       Kódové značení............................................................................................................................................................... 12

3    Zkušební požadavky................................................................................................................................................................ 12

1       Kusové zkoušky.............................................................................................................................................................. 12

2       Výběrové zkoušky............................................................................................................................................................ 12

3       Typové zkoušky, elektrické............................................................................................................................................ 12

4       Typové zkoušky, neelektrické....................................................................................................................................... 13

4    Příloha (Tabulky)...................................................................................................................................................................... 15

5    Pokyn pro použití...................................................................................................................................................................... 15


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje harmonizační dokument HD 603.5O S1:1994 a jeho změnu HD 603.5O S1:1994/A2:2003 a je konsolidovaným vydáním harmonizačního dokumentu HD 603.5O S1:1994. Změna HD 603.5O S1:1994/A2:2003 nahradila HD 603.5O S1:1994. Změna HD 603 S1:1994/A1:1997 se netýká Oddílu 5O, viz strana 6.

Citované normy

HD 383 S2 zaveden v ČSN 34 7201 Jádra kabelů - Pokyn pro mezní rozměry jader kruhového průřezu (idt HD 383 S2:1986, idt HD 383 S2/A1:1989, idt HD 383 S2/A2:1993, mod IEC 228:1978, mod IEC 228 A:1982)

HD 605 zaveden v ČSN 34 7010-82 Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody (idt HD 605 S1:1994)

EN 50265 soubor zaveden v souboru ČSN EN 50265 (34 7101, 34 7402, 34 7403) Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru - Zkoušky odolnosti proti svislému šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací

EN 50334 zavedena v ČSN EN 50334 (34 7403) Označování žil elektrických kabelů (idt EN 50334:2001)

EN 60811 soubor zaveden v souboru ČSN EN 60811 (34 7010) Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů

Informativní údaje z HD 603 S1:1994

Tento harmonizační dokument byl připraven pracovní skupinou WG9 CENELEC technické komise TC 20, Elektrické kabely.

Tento dokument obsahuje následující Části, uspořádané podle hlavních konstrukčních vlastností izolovaných kabelů:

Část 1 - Všeobecné požadavky

Část 3 - Kabely PVC nepancéřované

Část 4 - Kabely PVC pancéřované

Část 5 - Kabely XLPE nepancéřované

Část 6 - Kabely XLPE pancéřované

Část 7 - Kabely EPR nepancéřované

Část 8 - Kabely EPR pancéřované

Dokument neobsahuje Část 2, která byla zahrnuta do doplňujících zkušebních metod. Tato část byla sloučena s odpovídající částí z HD 604 (Silové kabely odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny) ve formě samostatného dokumentu HD 605.

Každá z Částí 3 až 8 obsahuje dílčí Oddíly odsouhlasené Technickým výborem (D68/047), od národních komitétů se požaduje zavedení v národním jazyce jen těch Částí, které jsou použitelné pro národní aplikace. Zůstává však povinnost oznámit plné znění názvů a čísel HD a také zrušit všechny národní normy, které jsou s těmito HD v rozporu.

Číslování stran je dohodnuto a promítnuto do Částí a dílčích Oddílů, např. strana 4-C-3 je strana 3 dílčího Oddílu C Části 4.

Odkazy na jiné HD, EN a mezinárodní normy jsou uvedeny v Částech nebo Oddílech.


Strana 4

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum oznámení existence HD
na národní úrovni                                                                                         (doa)       1994-06-01

-      nejzazší datum zavedení HD na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení HD k přímému používání
jako normy národní                                                                                      (dop)       1994-12-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s HD v rozporu                                                                             (dow)      1994-12-01

Informativní údaje z HD 603 S1:1994/A1:1997

Tato změna, připravená pracovní skupinou WG 9 CENELEC technické komise TC 20 Elektrické kabely, byla na svém zasedání v Athénách (listopad 1995) schválena k předložení k Jednotnému schvalovacímu postupu.

POZNÁMKA V průběhu zpracování této změny, byl HD 505 (Oddíly 1.1 až 1.4) nahrazen EN 60811 (Oddíly 1.1 až 1.4). Všeobecná aktualizace těchto odkazů nebyla zahrnuta do této změny, pouze pokud by to bylo uvedeno nebo nahrazeno v dokončeném Oddílu, uživatelé se mohou odvolat na aktualizované informace v EN 60811. Čísla kapitol zkušebních metod v EN 60811 jsou stejná jako v HD 505.

Text návrhu byl předložen k Jednotnému schvalovacímu postupu v březnu 1996 a byl schválen CENELEC jako změna A1 k HD 603 S1:1994 dne 1996-10-01.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum oznámení existence změny
na národní úrovni                                                                                         (doa)       1997-06-01

-      nejzazší datum zavedení změny na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení změny k přímému používání
jako normy národní                                                                                      (dop)       1998-09-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou se změnou v rozporu                                                                    (dow)      1998-09-01

Informativní údaje z HD 603 S1:1994/A2:2002

Tato změna harmonizačního dokumentu HD 603 S1:1994 připravená pracovní skupinou WG 9 CENELEC technické komise TC 20 Elektrické kabely, byla na svém zasedání v Luzernu (květen 2000) schválena k předložení k Jednotnému schvalovacímu postupu.

Kromě uvedených doplňků a změn v Částech 3 až 8, byla celá Část 1 změněna, zejména začleněním rozsáhlých změn v odkazech normy. Uživatelé HD 603 mají vzít v úvahu, že v jednotlivých částech jsou odkazy provedeny tak, aby bylo možné nahradit celý Oddíl. Část 0 HD 603 obsahuje seznam odpovídajících změn v odkazech, které mají být v souvislosti s příslušným Oddílem. Národní normy, které přebírají jednu nebo více dílčích Oddílů HD 603 mají být aktualizovány podle změn publikovaných v HD.

Podle rozhodnutí Technického výboru (D81/139 byla rozšířena o D104/118 a D114/076) je vydán tento HD pouze v angličtině.

Text návrhu byl předložen CENELEC k Jednotnému schvalujícímu postupu a byl schválen CENELEC jako změna A2 k HD 603 S1:1994 dne 2003-02-01.

Byla stanovena následující data:

-      nejzazší datum oznámení existence změny
na národní úrovni                                                                                         (doa)       2003-08-01

-      nejzazší datum zavedení změny na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení změny k přímému používání
jako normy národní                                                                                      (dop)       2004-02-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou se změnou v rozporu                                                                    (dow)      2006-02-01


Strana 5

ČSN 34 7659 přejímá HD 603 S1 včetně jeho změn. Soubor má níže uvedenou strukturu. Jednotlivé Oddíly jsou vydávány jako samostatné ČSN.

Obsah HD 603 S1:1994 + A1:1997 + A2:2003

Část 11),5)          Všeobecné požadavky

Část 3              Kabely s PVC izolací - nepancéřované

                        Oddíl

                        3A1)      Kabely s koncentrickým jádrem (typ 3A-1) a bez koncentrického jádra (typ 3A-2)

3B        Kabely bez koncentrického jádra (typ 3B-1)

                        3C        Kabely s koncentrickým jádrem, PVC plášť (typ 3C-1)

3D        Kabely bez koncentrického jádra, PE plášť (typ 3D-1)

3E        Kabely bez koncentrického jádra, PVC plášť (typ 3E-1)

3F1),4)     Kabely s koncentrickým jádrem (typ 3F-1) a bez koncentrického jádra (typ 3F-2)

3G1),5)    Kabely s koncentrickým jádrem (typ 3G-1) a bez koncentrického jádra (typ 3G-2)

3H        Kabely s koncentrickým jádrem (typ 3H-1) a bez koncentrického jádra (typ 3H-2)

3I1),5)     Kabely s koncentrickým jádrem (typ 3I-1) a bez koncentrického jádra (typ 3I-2 a
3I-3)

3J1)       Kabely s koncentrickým jádrem (typ 3J-1)

3K6)      Kabely bez koncentrického jádra (typ 3K-1)

3L1),5)    Kabely s koncentrickým jádrem (typ 3L-1)

3M2)      Nepancéřované kabely (typ 3M-1)

3N5)    Nepancéřované kabely  (typ 3N-1)

3O        Kabely bez koncentrického jádra (typ 3O-1)

Část 4              Kabely s PVC izolací - pancéřované

                        Oddíl

4A1)      Kabely s koncentrickým jádrem (stíněné) (typ 4A)

4B1),5)    Kabely opletené pancířem (typ 4B-1) nebo se šroubovitě uspořádaným pancířem
(typ 4B-2)

4C2)      Kabely bez koncentrického jádra (typ 4C)

4D1)      Pancéřované kabely bez koncentrického jádra (typ 4D-1)

Část 5              Kabely s XLPE izolací - nepancéřované

Oddíl

5A        Kabely bez koncentrického jádra (typ 5A)

5B        Kabely bez koncentrického jádra, PE plášť (typ 5B)

5C        Kabely bez koncentrického jádra, PVC plášť (typ 5C)

5D1),4)    Kabely s koncentrickým jádrem (typ 5D-1) a bez koncentrického jádra (typ 5D-2)

5E1)      Kabely s koncentrickým jádrem (typ 5E) (pro rozvaděče)

5F1)      Kabely s koncentrickým stíněním a neizolovaným středním vodičem (typ 5F)

5G1),5)    Kabely s koncentrickým jádrem (typ 5G-1) a bez koncentrického jádra (typ 5G-2)

5H        Kabely bez koncentrického jádra (typ 5H)

5I1),5)     Kabely bez koncentrického jádra (typ 5I)


Strana 6

5J1)       Kabely s koncentrickým jádrem (typ 5J)

5K1)      Kabely s koncentrickým stíněním (typ 5K)

5L1)       Kabely s koncentrickým stíněním (typ 5L)

5M1)      Kabely bez koncentrického jádra (typ 5M)

5N1)      Kabely bez koncentrického jádra (typ 5N)

5O5)      Kabely bez koncentrického jádra (typ 5O), PVC plášť

5P1),5)    Kabely s koncentrickým jádrem, PVC plášť (typ 5P-1) nebo PE plášť (typ 5P-2)

5Q1),7)    CNE kabely s plným středním vodičem/uzemňovacím vodičem (typ 5Q)

5R1),5)    CNE kabely se středním vodičem/uzemňovacím vodičem ve tvaru vlny (typ 5R)

5S1),5)    Přípojkové kabely s koncentrickým jádrem (typ 5S)

5T1)       Kabely s koncentrickým jádrem (typ 5T-1) a bez koncentrického jádra (typ 5T-2)

5U        Kabely s koncentrickým středním vodičem ve tvaru vlny (typ 5U-1)

5V3)      Nepancéřované kabely (typ 5V)

5W3)     Kabely s koncentrickým jádrem (typ 5W)

Část 6              Kabely s XLPE izolací - pancéřované

Oddíl

6A1),5)    Kabely opletené pancířem (typ 6A-1) nebo se šroubovitě uspořádaným pancířem
(typ 6A-2)

6B6)      Kabely bez koncentrického jádra (typ 6B)

6C1)      Pancéřované kabely s koncentrickým jádrem (typ 6C-1) a bez koncentrického
jádra (typ 6C-2)

6D3)      Pancéřované kabely s ocelovou páskou (typ 6D)

Část 7              Kabely s EPR izolací - nepancéřované

                        Oddíl

7A5)      Kabely s koncentrickým jádrem a bez koncentrického jádra (typ 7A)

7B5)      Předsmontované kabely bez koncentrického jádra (typ 7B)

7C1)      Kabely bez koncentrického jádra (typ 7C)

7D1),7)    Kabely se středním koncentrickým vodičem/uzemňovacím vodičem ve tvaru vlny
(typ 7D)

7E1)    Kabely s koncentrickým jádrem (typ 7E-1) a bez koncentrického jádra (typ 7E-2)

Část 8              Kabely s EPR izolací - pancéřované

                        Oddíl

8A6)      Kabely bez koncentrického jádra (typ 8A)

8B1)      Pancéřované kabely s koncentrickým jádrem (typ 8B-1) a bez koncentrického
jádra (typ 8B-2)

1)    Změna 1 zavádí některé změny v textu

2)    Změna 1 úplně reviduje příslušný Oddíl

3)    Nový Oddíl zavedený Změnou 1

4)    Změna 2 zavádí některé změny v textu

5)    Změna 2 úplně reviduje příslušný Oddíl nebo Část

6)    Změna 1 ruší Oddíl

7)    Změna 2 ruší Oddíl


Strana 7

Seznam křížových odkazů v HD 603 S1

Původní odkaz

Původní název

Nový odkaz

Nový název

HD 186

Označování žil elektrických kabelů s více než 5 žilami

EN 50334

Označování žil elektrických kabelů

HD 405 (soubor)

Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru

EN 50265 (soubor)

Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru - Zkoušky odolnosti proti svislému šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací

HD 405.1

Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru - Část 1: Zkouška samostatného svislého izolovaného vodiče nebo kabelu

EN 50265-2-1

Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru - Zkoušky odolnosti proti svislému šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Část 2-1: Postup - 1 kW směsný plamen

HD 405.3

Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru - Část 3: Zkoušky vodičů nebo kabelů ve svazcích

EN 50266 (soubor)

Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru - Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů

HD 505 (soubor)

Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů

EN 60811 (soubor)

Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů

HD 606 (soubor)

Měření hustoty dýmu při hoření elektrických kabelů za definovaných podmínek

EN 50268 (soubor)

Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru - Měření hustoty dýmu při hoření elektrických kabelů za definovaných podmínek

IEC 183

Návod pro výběr vysokonapěťových kabelů

IEC 60183

Návod pro výběr vysokonapěťových kabelů

IEC 60502

Silové kabely izolované výtlačně lisovaným plným dielektrikem pro jmenovitá napětí od 1 kV do 30 kV

IEC 60502-1

Kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 1 kV (Um = 1,2 kV) do 30 kV
(Um = 36 kV) - Část 1: Kabely pro jmenovitá napětí 1 kV
(Um = 1,2 kV) a 3 kV
(Um = 3,6 kV)

IEC 754-1

Zkoušky plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 1: Určení obsahu kyselinotvorných halogenových plynů

EN 50267-2-1

Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru - Zkoušky plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 2-1: Postupy určení obsahu kyselinotvorných halogenových plynů

 


Strana 8

Souvisící ČSN

ČSN IEC 50(461)+A1 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 461: Elektrické kabely (idt IEC 50(461):1984, idt IEC 50(461)/A1:1933)

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Změny proti původní normě ČSN 34 7659-5O:1997 jsou vyznačeny svislou čarou na levém okraji textu.

Vypracování normy

Zpracovatel: Energoconsult Praha, a.s., 49240234, Ing. Stanislav Roškota

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivan Brdička


Strana 9

Normativní odkazy

V oddílu HD 603-5O jsou uvedeny odkazy na ostatní Části tohoto HD 603 a na následující HD a normy IEC:

HD 383 Jádra kabelů - Dodatek 1: Pokyn pro mezní rozměry jader kruhového průřezu (včetně IEC 60228 a IEC 60228A)

(Conductors of insulated cables - First supplement: Guide to the dimensional limits of circular conductors)
(cudorsing IEC 60228 and 60228A))

HD 605 Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody

(Electric cables. Additional test methods)

EN 50265 soubor Společné metody zkoušek pro kabely v podmínkách požáru - Zkouška odolnosti proti svislému šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací

(Common test methods for cables under fire conditions - Test for resistance to vertical flame propagation for a single insulated conductor or cable)

EN 50334 Označování žil elektrických kabelů

(Marking by inscription for the identification of cores of electric cables)

EN 60811 soubor Izolační a plášťové materiály elektrických kabelů - Všeobecné zkušební metody

(Insulating and sheathing materials of electric cables - Common test methods)

Odkazy na jiné HD nebo mezinárodní normy zahrnují ve všech případech poslední vydání těchto dokumentů.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz