Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.100.99, 07.100.30                                                                                                                    Březen 2004

Jogurt - Identifikace
charakteristických mikroorganismů -
(Lactobacillus delbrueckii subsp.
bulgaricus a Streptococcus
thermophilus
)

ČSN
ISO 9232


57 1421

 

Yogurt - Identification of characteristic microorganisms (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus and
Streptococcus thermophilus)

Yaourt - Identification des micro-organismes caractéristiques (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus and
Streptococcus thermophilus )

Joghurt - Identifikation der charakteristischen Mikroorganismen (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus and
Streptococcus thermophilus )

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 9232:2003. Mezinárodní norma ISO 9232:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 9232:2003. The International Standard ISO 9232:2003 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          69451
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 7218 zavedena v ČSN ISO 7218 (56 0103) Mikrobiologie potravin a krmiv - Všeobecné pokyny pro mikrobiologické zkoušení

ISO 5725-1 zavedena v ČSN ISO 5725-1 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření. Část 1: Obecné zásady a definice

ISO 5725-2 zavedena v ČSN ISO 5725-2 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření. Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

ISO 707 převzata do EN ISO 707 zavedena v ČSN EN ISO 707 (57 0003) Mléko a mléčné výrobky - Směrnice pro odběr vzorků

ISO 6887-1 převzata do EN ISO 6887-1 zavedena v ČSN EN ISO 6887-1 (56 0102) Mikrobiologie potravin a živočišných krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 1: Všeobecné pokyny pro přípravu výchozí suspenze a desetinásobných ředění

ISO 7889 zavedena v ČSN ISO 7889 (57 1420) Jogurt - Stanovení počtu charakteristických mikroorganismů - Technika stanovení počtu kolonií při 37 °C

ISO 8261 převzata do EN ISO 8261 zavedena v ČSN EN ISO 8261 (56 0111) Mléko a mléčné výrobky - Všeobecné pokyny pro úpravu analytických vzorků, přípravu výchozích suspenzí a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení

IDF 135 Mléko a mléčné výrobky: Charakteristiky shodnosti analytických metod - Pokyny pro postup při kolaboratorní studii

Souvisící ČSN a jiné předpisy

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb. a zákona č. 131/2003 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje.

Vypracování normy

Zpracovatel: Milcom a. s., Výzkumný ústav mlékárenský, Praha, IČO 16193296, Ing. Jana Snášelová

Technická normalizační komise: TNK 116 Potraviny

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Linda Pleštilová


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Jogurt - Identifikace charakteristických mikroorganismů -                        ISO 9232
(
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus and Streptococcus              První vydání
thermophilus)                                                                                                          2003-02-01

Deskriptory: yogurt, characteristic microorganisms, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Streptococcus thermophilus, colony-isolation, phenotypic characteristics, main attributes, culture media.

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy jsou navrhovány v souladu s pravidly, uvedenými v ISO/IEC Směrnicích, část 2.

Hlavním cílem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy Mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Publikace Mezinárodní normy vyžaduje souhlas nejméně 75 % hlasujících členů ISO.

Je třeba věnovat pozornost tomu, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO není zodpovědná za identifikaci jednotlivých nebo všech takových patentových práv.

ISO 9232/IDF 146 byla připravena technickou komisí ISO/TC 34 Zemědělské potravinářské výrobky, subkomisí SC 5, Mléko a mléčné výrobky, a Mezinárodní mlékařskou federací (IDF) ve spolupráci s AOAC International. Byla publikována společně ISO a IDF a odděleně AOAC International.


Strana 4

Obsah

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 5

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 5

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 5

4          Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 5

5          Kultivační půdy, ředící roztoky a chemikálie................................................................................................................... 5

6          Přístroje a laboratorní sklo................................................................................................................................................ 9

7          Pracovní postup................................................................................................................................................................... 9

7.1       Isolace kolonií...................................................................................................................................................................... 9

7.2       Fenotypové charakteristiky pro identifikaci L. delbrueckii subsp. Bulgaricus......................................................... 9

7.3       Fenotypové charakteristiky pro identifikaci S.thermophilus....................................................................................... 11

8          Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................. 11

9          Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 12

Příloha A (informativní) Tabulky hlavních atributů.................................................................................................................... 13

Příloha B (normativní) Mléčné kultury bakterií mléčného kvašení - Stanovení obsahu enantiomerů
kyseliny mléčné a laktátů................................................................................................................................................. 15

Literatura.......................................................................................................................................................................................... 20


Strana 5

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje testy pro identifikaci charakteristických mikroorganismů v jogurtu na základě jejich morfologických, kultivačních a fyziologických vlastností.

Metoda je určena pro kmeny isolované z jogurtů, ve kterých jsou přítomny charakteristické živé mikroorganismy.



-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz