Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.70                                                                                                                                  Březen 2004

Elektrická relé -
Část 24: Obecný formát pro výměnu
přechodně uložených dat
(COMTRADE) v elektrizačních
soustavách

ČSN
EN 60255-24

35 3524

                                                                                             idt IEC 60255-24:2001

Electrical relays

Part 24: Common format for transient data exchange (COMTRADE) for power systems

Relais électriques

Partie 24: Format commun pour ľéchange de données transitoires (COMTRADE) dans les réseaux électriques

Elektrische Relais

Teil 24: Standardformat für den Austausch von transienten Daten elektrischer Energieversorgungsnetze (COMTRADE)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60255-24:2001. Evropská norma EN 60255-24:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of European Standard EN 60255-24:2001. The European Standard EN 60255-24:2001 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 60255-24 (35 3524) z března 2002.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          69488
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí normy. Zatímco ČSN EN 60255-24 z března 2002 převzala EN 60255-24:2001 schválením k přímému používání jako ČSN vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma přejímá EN 60255-24:2001 překladem.

Obdobné mezinárodní normy

IEC 60255-24:2001 Electrical relays - Part 24: Common format for transient data exchange (COMTRADE) for power systems

(Elektrická relé - Část 24: Obecný formát pro výměnu přechodně uložených dat (COMTRADE) v elektrizačních soustavách)

Informativní údaje z IEC 60255-24:2001

Mezinárodní norma IEC 60255-24 byla připravena technickou komisí IEC TC 95: Měřicí relé a zařízení ochran.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

95/120/FDIS

95/123/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato norma byla vypracována podle Směrnic ISO/IEC, Část 3.

Přílohy A, B, C, D a E jsou pouze informativní.

Komise rozhodla, že obsah této publikace nebude měněn do roku 2004. Po tomto datu bude publikace

·       opětně potvrzena;

·       zrušena;

·       nahrazena revidovaným vydáním, nebo

·       změněna.

Vypracování normy

Zpracovatel: ÚJV Řež a.s., divize Energoprojekt Praha, IČO 46356088, Ing. Jaroslav Mezera

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Českého normalizačního institutu: Viera Borošová


Strana 3

                                                                                      Červenec 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.120.70

Elektrická relé
Část 24: Obecný formát pro výměnu přechodně uložených dat
(COMTRADE) v elektrizačních soustavách
(IEC 60255-24:2001)

Electrical relays
Part 24: Common format for transient data exchange
(COMTRADE) for power systems
(IEC 60255-24:2001)

 

Relais électriques
Partie 24: Format commun pour ľéchange
de données transitoires (COMTRADE) dans
les réseaux électriques
(CEI 60255-24:2001)

Elektrische Relais
Teil 24: Standardformat für den Austausch von

transienten Daten elektrischer Energieversorgungsnetze (COMTRADE)
(IEC 60255-24:2001)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2001-05-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2001 CENELEC.   Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                     Ref. č. EN 60255-24:2001 E


Strana 4

Předmluva

Text dokumentu 95/120/FDIS, budoucího 1. vydání IEC 60255-24, vypracovaný v technické komisi IEC TC 95 Měřicí relé a zařízení ochran byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60255-24 dne 2001-05-01.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni                                              
vydáním identické národní normy nebo vydáním                                             
oznámení o schválení EN k přímému používání                                              
jako normy národní                                                                                      (dop)       2002-02-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,                                                     
které jsou s EN v rozporu                                                                             (dow)      2002-02-01

Přílohy označené jako „informativní“ jsou určeny pouze pro informaci.

V této normě jsou přílohy A až E informativní.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz