Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 65.020.30; 97.100.10; 65.040.10                                                                                                          Únor 2004

Elektrické spotřebiče pro domácnost
a podobné účely - Bezpečnost -
Část 2-71: Zvláštní požadavky
na elektrické tepelné spotřebiče
na líhnutí a odchov zvířat

ČSN
EN 60335-2-71
ed. 2

36 1045

                                                                                      mod IEC 60335-2-71:2002

Household and similar electrical appliances - Safety -
Part 2-71: Particular requirements for electrical heating appliances for breeding and rearing animals

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité -
Partie 2-71: Règles particulières pour les appareils de chauffage électrique destinés à la reproduction et à l’élevage des
animaux

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke -
Teil 2-71: Besondere Anforderungen für Elektrowärmegeräte für Tieraufzucht und Tierhaltung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60335-2-71:2003. Evropská norma EN 60335-2-71:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60335-2-71:2003. The European Standard EN 60335-2-71:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2006-06-01 se ruší ČSN EN 60335-2-71 (36 1040) z července 1997, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          69532
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může používat do 2006-06-01 dosud platná ČSN EN 60335-2-71 (36 1040) Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-71: Zvláštní požadavky na elektrické tepelné spotřebiče na líhnutí a odchov zvířat z července 1997 v souladu s předmluvou k EN 60335-2-71:2003.

Změny proti předchozí normě

Tato norma přebírá EN 60335-2-71:2003, která modifikuje 2. vydání IEC 60335-2-71:2002. Došlo k úpravě názvu, přečíslování kapitol; nově je zařazena kapitola 2 Normativní odkazy a kapitola 14 Přechodná přepětí. Používá se společně s ČSN EN 60335-1 ed. 2:2003 (36 1045).

Citované normy

IEC 60335-1:2001 zavedena v ČSN EN 60335-1 ed. 2:2003 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky (idt EN 60335-1:2002, mod IEC 60335-1:2001)

IEC 60068-2-11:1981 zavedena v ČSN 34 5791-2-11:1991 (34 5791) Elektrotechnické a elektrické výrobky - Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí - Část 2-11: Zkouška a: Solná mlha (idt EN 60068-2-11:1999, idt IEC 68-2-11:1981)

IEC 61184 zavedena v ČSN EN 61184 (36 0382) Bajonetové objímky

Obdobné mezinárodní normy

IEC 60335-2-71:2002 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-71: Particular requirements for electrical heating appliances for breeding and rearing animals

(Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-71: Zvláštní požadavky na elektrické tepelné spotřebiče na líhnutí a odchov zvířat)

Porovnání s IEC 60335-2-71:2002

Tato norma přebírá IEC 60335-2-71:2002 s těmito odchylkami:

V 6.2 se v prvním odstavci nahrazuje „Tepelné spotřebiče“ názvem „Tepelné spotřebiče jiné než sálavé tepelné spotřebiče“.

Byla doplněna příloha ZC (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace.

Text IEC 60335-2-71:2002 modifikovaný EN 60335-2-71:2003 je označen svislou čárou na levém okraji.

Informativní údaje z IEC 60335-2-71:2002

Tato část mezinárodní normy IEC 60335 byla připravena subkomisí 61H: Bezpečnost elektrických spotřebičů používaných v zemědělství technické komise 61: Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání publikované v roce 1993 včetně změny 1 (1996), a 2 (1999). Představuje technickou revizi.

Text této Části IEC 60335 vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

61H/166/FDIS

61H/171/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.


Strana 3

Komise rozhodla, že toto vydání zůstává platné až do roku 2004. Po tomto datu bude publikace:

       znovu schválena;

       zrušena;

       nahrazena revidovaným vydáním, nebo

       změněna.

Vypracování normy

Zpracovatel: Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, Praha, IČ 00020362, Ing. Oldřich Petr

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Českého normalizačního institutu: Helena Musilová


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

                                                                                 Srpen 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 65.020.30; 97.100.10                                          Nahrazuje EN 60335-2-71:1995 + A1:1998 + A2:1999

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost
Část 2-71: Zvláštní požadavky na elektrické tepelné spotřebiče na líhnutí
a odchov zvířat
(IEC 60335-2-71:2002, modifikovaná)

Household and similar electrical appliances - Safety
Part 2-71: Particular requirements for electrical heating appliances for breeding
and rearing animals
(IEC 60335-2-71:2002, modified)

 

Appareils électrodomestiques et analogues -

Sécurité
Partie 2-71: Règles particulières pour les appareils

de chauffage électrique destinés à la reproduction

et à l’élevage des animaux
(CEI 60335-2-71:2002, modifiée)

Sicherheit elektrischer Geräte für den

Hausgebrauch und ähnliche Zwecke
Teil 2-71: Besondere Anforderungen für

Elektrowärmegeräte für Tieraufzucht und

Tierhaltung
(IEC 60335-2-71:2002, modifiziert)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2003-06-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2003 CENELEC.   Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                 Ref. č. EN 60335-2-71:2003 E


Strana 6

Předmluva

Text dokumentu 61H/166/FDIS, budoucí druhé vydání IEC 60335-2-71, vypracovaný SC 61H technické komise IEC TC 61 byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC.

Výsledkem zasedání CENELEC TC 61 v Kistu v květnu 2002 byl návrh změny prAA obsahující relevantní existující společné modifikace, které byly předloženy k formálnímu hlasování.

Text FDIS a prAA byl schválen CENELEC jako nové vydání EN 60335-2-71 dne 2003-06-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 60335-2-71:1995 + A1:1998 + A2:1999.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni vydáním
identické národní normy nebo vydáním oznámení
o schválení EN k přímému používání jako normy národní                                      (dop)       2004-03-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,                                                          
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2006-06-01

Tato Část 2 se musí používat spolu s EN 60335-1 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky. Byla vypracována na základě vydání této normy z roku 2002. Musí se brát v úvahu také změny a revize Části 1 a data kdy tyto změny začnou platit, budou stanovena v příslušné změně nebo revizi Části 1.

Tato Část 2 doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly EN 60335-1 tak, aby ji převedla na evropskou normu: Bezpečnostní požadavky na elektrické tepelné spotřebiče na líhnutí a odchov zvířat.

Kde určitý článek Části 1 není v této Části 2 uveden, platí článek z Části 1, pokud jej lze použít. Kde tato norma uvádí „doplnění“, „změna“ nebo „náhrada“, musí být příslušný text Části 1 podle toho upraven.

Poznámka 1 Je použit následující číslovací systém:

      články, tabulky a obrázky, které jsou číslovány od 101, jsou doplněny k článkům, tabulkám a obrázkům Části 1;

      poznámky, které nejsou uvedeny v novém článku nebo se nejedná o poznámky z Části 1, jsou číslovány počínaje 101 včetně poznámek v nahrazujících kapitolách nebo článcích;

      doplněné přílohy jsou označeny AA, BB, atd.;

      články, poznámky a přílohy, které jsou doplněny k článkům, poznámkám a přílohám v normě IEC, mají před označením písmeno Z.

Poznámka 2 Jsou použity následující typy písma:

      požadavky: obyčejný typ;

      zkušební specifikace: kurzíva;

      poznámky: malý typ.

Slova v textu vytištěná tučně jsou definovaná v kapitole 3. Jestliže se definice týká přídavného jména, jsou přídavné jméno a připojené podstatné jméno také vytištěny tučně.

Neexistují žádné zvláštní národní podmínky způsobující odchylku od této evropské normy kromě těch, které jsou uvedeny v příloze ZA k EN 60335-1.

Neexistují žádné národní odchylky od této evropské normy kromě těch, které jsou uvedeny v příloze ZB k EN 60335-1.

Úvod

Průzkum CENELEC TC 61 ukázal, že veškerá nebezpečí způsobená výrobky, které jsou předmětem této normy, jsou plně pokryta směrnicí pro elektrická zařízení nízkého napětí 73/23/EEC. Jestliže má výrobek mechanické pohyblivé části, posuzování nebezpečí podle směrnice pro strojní zařízení 98/37/EC prokázalo, že nebezpečí jsou hlavně elektrického původu a v důsledku toho se tato směrnice nepoužije. Příslušné důležité bezpečnostní požadavky směrnice pro strojní zařízení jsou však pokryty touto normou společně s hlavními cíli směrnice pro elektrická zařízení nízkého napětí.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60335-2-71:2002 byl schválen CENELEC jako evropská norma s dohodnutými společnými modifikacemi.


Strana 7

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 8

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 9

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 9

3          Definice................................................................................................................................................................................. 9

4          Všeobecný požadavek...................................................................................................................................................... 10

5          Všeobecné podmínky pro zkoušky................................................................................................................................. 10

6          Třídění.................................................................................................................................................................................. 10

7          Značení a návody............................................................................................................................................................... 10

8          Ochrana před přístupem k živým částem..................................................................................................................... 12

9          Rozběh elektromechanických spotřebičů..................................................................................................................... 12

10        Příkon a proud.................................................................................................................................................................... 12

11        Oteplení............................................................................................................................................................................... 12

12        Neobsazeno....................................................................................................................................................................... 13

13        Unikající proud a elektrická pevnost při pracovní teplotě........................................................................................... 13

14        Přechodná přepětí............................................................................................................................................................. 13

15        Odolnost proti vlhkosti...................................................................................................................................................... 13

16        Unikající proud a elektrická pevnost.............................................................................................................................. 13

17        Ochrana transformátorů a přidružených obvodů proti přetížení................................................................................ 13

18        Trvanlivost........................................................................................................................................................................... 13

19        Normální činnost............................................................................................................................................................... 13

20        Stabilita a mechanická nebezpečí................................................................................................................................. 14

21        Mechanická pevnost......................................................................................................................................................... 14

22        Konstrukce.......................................................................................................................................................................... 15

23        Vnitřní spojování................................................................................................................................................................ 16

24        Součásti.............................................................................................................................................................................. 16

25        Připojení k síti a vnější pohyblivé přívody...................................................................................................................... 16

26        Svorky pro vnější vodiče................................................................................................................................................... 16

27        Ochranné spojení se zemí.............................................................................................................................................. 17

28        Šrouby a spoje................................................................................................................................................................... 17

29        Vzdušné vzdálenosti, povrchové cesty a pevná izolace.............................................................................................. 17

30        Odolnost proti teplu a hoření........................................................................................................................................... 17

31        Odolnost proti korozi......................................................................................................................................................... 17

32        Záření, toxicita a podobná nebezpečí............................................................................................................................ 17

Přílohy.............................................................................................................................................................................................. 18

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 18

Příloha ZC (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace...... 19


Strana 8

Úvod

Při návrhu této mezinárodní normy se předpokládalo, že realizace jejího nařízení je svěřena příslušným kvalifikovaným a zkušeným osobám.

Tato norma respektuje mezinárodně uznávanou úroveň ochrany proti elektrickým, mechanickým a tepelným nebezpečím, nebezpečím požáru a záření u spotřebičů, které jsou v činnosti jako při normálním používání, a bere přitom v úvahu návod výrobce. Zabývá se také abnormálními situacemi, které se dají očekávat v praxi.

Tato norma bere v úvahu, pokud je to možné, požadavky IEC 60364 tak, aby byla kompatibilní s těmito elektroinstalačními předpisy, pokud se spotřebič připojuje k síti. Národní elektroinstalační předpisy se však mohou lišit.

Pokud jsou funkce spotřebiče pokryty různými Částmi 2 IEC 60335, platí příslušná Část 2 pro každou funkci zvlášť, pokud je to použitelné. Pokud je to použitelné, bere se do úvahy vliv jedné funkce na druhou.

Tato norma je skupinová norma vztahující se na bezpečnost spotřebičů a má přednost před názvoslovnými normami zahrnujícími stejný předmět.

Spotřebič, který vyhovuje textu této normy, nemusí být považován za vyhovující bezpečnostním principům této normy, pokud se při zkouškách zjistí, že má jiné vlastnosti, které zhoršují úroveň bezpečnosti zahrnuté v těchto požadavcích.

Spotřebič z odlišných materiálů nebo s odlišnými typy konstrukce, než jsou materiály a konstrukce uvedené v požadavcích této normy, může být zkoušen podle těchto požadavků, a pokud se zjistí, že je s nimi v podstatě ve shodě, považuje se za vyhovující této normě.


Strana 9

1 Rozsah platnosti

Tato kapitola z Části 1 se nahrazuje takto:

Tato norma se zabývá bezpečností všech druhů elektrických tepelných spotřebičů používaných na líhnutí a odchov hospodářských zvířat jako jsou: sálavé tepelné spotřebiče, elektrické kvočny, inkubátory, líhně pro kuřata a výhřevné desky pro zvířata, jejichž jmenovité napětí není vyšší než 250 V u jednofázových spotřebičů a 480 V u ostatních spotřebičů.

POZNÁMKA 101 Tato norma platí pro tepelné spotřebiče používané pro líhnutí a odchov hospodářských zvířat, vybavené elektrickým motorem.

POZNÁMKA 102 Upozorňuje se na skutečnost, že:

      pro spotřebiče určené pro používání ve vozidlech, na palubách lodí nebo letadel mohou být nutné doplňující
požadavky;

      v mnoha zemích jsou předepsány doplňující požadavky národními zdravotnickými úřady, národními úřady
zodpovědnými za ochranu bezpečnosti práce, národními vodohospodářskými společnostmi a podobnými úřady.

POZNÁMKA 103 Tato norma neplatí pro

      spotřebiče určené výhradně pro průmyslové účely;

      spotřebiče určené k použití v místech, kde převládají zvláštní podmínky, jako je korozivní nebo výbušná atmosféra
(prach, výpary nebo plyn);

      tepelné jednotky vestavěné do podlahy;

      tenké ohebné topné články pro vytápění místností (IEC 60335-2-96);

      spotřebiče pro vytápění místností (IEC 60335-2-30).

2 Normativní odkazy

Tato kapitola z Části 1 platí s těmito změnami:

Doplnění:

IEC 60068-2-11:1981 Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí - Část 2: Zkoušky. Zkouška Ka: Solná mlha

(Environmental testing - Part 2: Tests. Test Ka: Salt mist)

IEC 61184 Bajonetové objímky

(Bayonet lampholders)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz