Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20                                                                                                                                  Květen 2004

Asfaltové směsi - Zkušební metody
pro asfaltové směsi za horka -
Část 36: Stanovení tloušťky asfaltové
vozovky

ČSN
EN 12697- 36

73 6160

 

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 36: Determination of the thickness of a bituminous mixture

Matériaux enrobés - Méthodes d’essai pour enrobés à chaud - Partie 36: Méthode d’evaluation d’épaisseur
d’un revêtement bitumineux

Asphalt - Prüfverfahren für Heißasphalt - Teil 36: Bestimmung der Dicke von Fahrbahnbefestigungen aus Asphalt

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12697-36:2003. Evropská norma EN 12697-36:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12697-36:2003. The European Standard EN 12697-36:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 12697-36 (73 6160) ze září 2003.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          69548
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Tato evropská norma je součástí souboru norem pro zkoušení asfaltových směsí. Vzhledem k tomu, že doposud nejsou vydány všechny evropské normy tvořící ucelený soubor těchto norem, bylo CEN stanoveno, že nejpozději do srpna 2005 mohou souběžně platit i národní normy (ČSN), týkající se předmětu této normy, které s ní nejsou v souladu. Z tohoto důvodu teprve po vydání všech norem celého souboru budou uvedené národní normy prověřeny, popř. zrušeny (ČSN 73 6160).

Stanovení tloušťky vrstvy je v ČSN 73 6160:1986 zmíněno v článcích 240 a 243. Postup stanovení tloušťky však zde ani v dalších ČSN není podrobněji popsán.

Tloušťku vrstvy lze podle platné ČSN 73 6121:1994 tabulky 16 stanovit také nivelací, odpovídajícími geodetickými postupy (podle ČSN 73 0212-4).

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12697-36:2003 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12697-36 (73 6160) ze září 2003 převzala EN 12697-36:2003 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Souvisící ČSN

ČSN 73 6160:1986 Zkoušení silničních živičných směsí

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článku 4.1.1, obrázku 1 a poznámce k obrázku 1 doplněny tři informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: SILMOS s.r.o. - CTN, IČ 452 76 293, ve spolupráci s Ing. Petrem Hykou, TPA ČR, s.r.o.

Technická normalizační komise: TNK 51 Pozemní komunikace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 3

EN 12697- 36
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Březen 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 93.080.20

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka -
Část 36: Stanovení tloušťky asfaltové vozovky

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt -
Part 36: Determination of the thickness of a bituminous mixture

 

Matériaux enrobés - Méthodes d’essai
pour enrobés à chaud -
Partie 36: Méthode d’evaluation d’épaisseur
d’un revêtement bitumineux

Asphalt - Prüfverfahren für Heißasphalt -
Teil 36: Bestimmung der Dicke
von Fahrbahnbefestigungen aus Asphalt

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-11-21.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenské republiky, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky       Ref. č. EN 12697-36:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Zkušební zařízení a pomůcky............................................................................................................................................ 7

3          Zkušební tělesa................................................................................................................................................................... 7

4          Postup zkoušky.................................................................................................................................................................... 7

4.1       Destruktivní měření............................................................................................................................................................. 7

4.2       Elektromagnetické měření................................................................................................................................................ 9

5          Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 10

6          Shodnost............................................................................................................................................................................. 10


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 227 „Silniční materiály“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2005.

Tato evropská norma je jednou z řady norem pro zkoušení asfaltových směsí uvedených níže:

EN 12697-1 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 1: Obsah rozpustného pojiva

EN 12697-2 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 2: Zrnitost

EN 12697-3 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 3: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Rotační vakuové destilační zařízení

EN 12697-4 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Frakcionační kolona

EN 12697-5 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti

EN 12697-6 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zkušebního tělesa vážením ve vodě (hydrostatická metoda)

EN 12697-7 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 7: Stanovení objemové hmotnosti zkušebního tělesa pomocí gama paprsků

EN 12697-8 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 8: Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí

EN 12697-9 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 9: Stanovení srovnávací objemové hmotnosti

EN 12697-10 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 10: Zhutnitelnost

prEN 12697-11 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 11: Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem

prEN 12697-12 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě

EN 12697-13 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 13: Měření teploty

EN 12697-14 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 14: Obsah vody

EN 12697-15 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 15: Stanovení náchylnosti k segregaci asfaltových směsí

prEN 12697-16 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 16: Odolnost proti otěru pneumatikami s hroty

prEN 12697-17 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 17: Úbytek hmoty zkušebního tělesa

prEN 12697-18 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 18: Stékavost pojiva asfaltového koberce drenážního

prEN 12697-19 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 19: Propustnost zkušebního tělesa

prEN 12697-20 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 20: Stanovení hloubky zatlačení trnu na krychli nebo Marshallově zkušebním tělese

prEN 12697-21 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 21: Stanovení hloubky zatlačení trnu na deskovém zkušebním tělese

prEN 12697-22 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 22: Zkouška pojíždění kolem


Strana 6

prEN 12697-23 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 23: Zkouška příčným tahem

prEN 12697-24 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 24: Odolnost proti únavě

prEN 12697-25 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 25: Zkouška dynamickým dotvarováním

prEN 12697-26 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 26: Tuhost

EN 12697-27 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 27: Odběr vzorků

EN 12697-28 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 28: Příprava vzorků pro stanovení obsahu pojiva, obsahu vody a zrnitosti

EN 12697-29 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 29: Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles

prEN 12697-30 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem

prEN 12697-31 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 31: Příprava zkušebních těles gyrátorem

EN 12697-32 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 32: Laboratorní zhutňování asfaltových směsí vibračním zhutňovačem

prEN 12697-33 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek

prEN 12697-34 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 34: Marshallova zkouška

prEN 12697-35 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 35: Laboratorní výroba směsí

EN 12697-36 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 36: Metoda stanovení tloušťky asfaltové vozovky

prEN 12697-37 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 37: Zkouška horkým pískem pro zjištění přilnavosti pojiva u předobalené drti pro vtlačované vrstvy

prEN 12697-38 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 38: Všeobecná zařízení a kalibrace

Oblast použití této evropské normy je popsána v normách výrobků pro asfaltové směsi.

Tato evropská norma nenahrazuje žádnou evropskou normu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenské republiky, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma popisuje dvě zkušební metody pro stanovení tloušťky asfaltových vrstev vozovky. První zkušební metoda popisuje měření provedené na jednom nebo více vývrtech, které byly odebrány z jedné nebo ze všech asfaltových vrstev vozovky (destruktivní metoda). Druhá metoda užívá elektromagnetická (nedestruktivní) měření.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz