Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.060.30; 93.030                                                                                                                           Říjen 2004

Zkoušky vodotěsnosti stok
a kanalizačních přípojek

ČSN 75 6909

 

Testing water-tightness of drains and sewers

Essai ďétanchéité à ľeau des branchements et collecteurs ďassainissement

Prüfungen auf Wasserdichtheit der Abwasserleitungen und -kanälen

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 75 6909 z ledna 1996.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          69549
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 5

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 5

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Všeobecně........................................................................................................................................................................... 6

5          Technické požadavky.......................................................................................................................................................... 7

6          Kritéria vodotěsnosti stok při zkoušce vzduchem (metoda "L")................................................................................. 8

7          Kritéria vodotěsnosti stok při zkoušce vodou (metoda "W")....................................................................................... 9

8          Zkoušení vodotěsnosti stok............................................................................................................................................ 10

9          Zkoušení vodotěsnosti jednotlivých spojů trubních stok........................................................................................... 12

10        Zkoušení vodotěsnosti malých objektů na stokách.................................................................................................... 12

11        Zkoušení vodotěsnosti kanalizačních přípojek............................................................................................................ 12

12        Bezpečnost a ochrana zdraví při práci........................................................................................................................... 12

Příloha A (informativní) Vzor protokolu o zkoušce vodotěsnosti stok vzduchem (metoda "L")....................................... 13

Příloha B (informativní) Vzor protokolu o zkoušce vodotěsnosti stok vodou (metoda "W")............................................. 14

Příloha C (informativní) Příklad technického řešení zkoušky vodotěsnosti úseku stoky
mezi vstupními šachtami vodou..................................................................................................................................... 15

Příloha D (informativní) Povolené úniky vody ze stoky při zkoušce vodotěsnosti vodou................................................... 16


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma je upravena podle poznatků získaných v průběhu jejího používání a ve vazbě na ČSN EN 1610
a ČSN EN 12889 je doplněna o zkoušení vodotěsnosti stok vzduchem (metoda „L“).

Norma se omezuje pouze na stoky s gravitačním průtokem1). Je doplněna kapitola o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci.

Souvisící ČSN

ČSN EN 13101 (13 6352) Stupadla pro podzemní vstupní šachty - Požadavky, označování, zkoušení
a hodnocení shody

ČSN EN 14396 (13 6353) Žebříky pevně zabudované v šachtách

ČSN EN 681-1 (63 3002) Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž

ČSN 72 3000 Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení

ČSN 73 0038 Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách

ČSN 73 1317 Stanovení pevnosti betonu v tlaku

ČSN EN 206-1 (73 2403) Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN 73 3050 Zemné práce - Všeobecné ustanovenia

ČSN 752-5 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 5: Sanace

ČSN 75 6190 Stavby pro hospodářská zvířata - Faremní stokové sítě a kanalizační přípojky - Skladování
statkových hnojiv a odpadních vod

ČSN EN 13508-1 (75 6901) Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek -
Část 1: Všeobecné požadavky

Souvisící TNV

TNV 75 6910 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení

TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace

TNV 75 6925 Obsluha a údržba stokových sítí

POZNÁMKA Odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV) jsou dostupné v HYDROPROJEKTU CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4.

Citované technické předpisy

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

_______________

1)    Tlakový průtok v těchto stokách a kanalizačních přípojkách bývá jen výjimečný a krátkodobý (např. při nadměrné dešťové srážce nebo dočasném převedení odpadních vod z jiné stoky).


Strana 4

Souvisící předpisy

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně
plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),
ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody

Vypracování normy

Zpracovatel:   HYDROPROJEKT CZ a.s. Praha, IČ 26475081, Ing. Petr Špalek

                    HEREL spol. s r.o., IČ 46995773, Ing. Petr Herel

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek


Strana 5

1 Předmět normy

Tato norma platí v souladu s ČSN EN 1610 pro provádění zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek s gravitačním průtokem1) vod (dále jen zkouška vodotěsnosti stok), včetně zkoušky vodotěsnosti malých objektů na stokách2). Zkouška se provádí vzduchem (metoda „L“) nebo vodou (metoda „W“).

Norma neplatí pro zkoušení potrubí vnitřní kanalizace, otevřené stoky, trubní stoky s tlakovým a podtlakovým průtokem a pro velké objekty na stokách, např. dešťové nádrže, čerpací jímky3).-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz