Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 47.080                                                                                                                                         Únor 2004

Malá plavidla - Sporáky na kapalná
paliva

ČSN
EN ISO 14895

32 8940

                                                                                                   idt ISO 14895:2000

Small craft - Liquid-fuelled galley stoves

Petits navires - Réchauds de cuisine alimentés par combustible liquide

Kleine Wasserfahrzeuge - Kombüsenherde für flüssige Brennstoffe

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14895:2003. Evropská norma EN ISO 14895:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 14895:2003. The European Standard EN ISO 14895:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 14895 (32 8940) z července 2003.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          69562
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 14895:2003 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 14895 z července 2003 převzala EN ISO 14895 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

ISO 10239:2000 zavedena v ČSN EN ISO 10239:2001 (32 5730) Malá plavidla - Soustavy zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG)

ISO 9094-1 zavedena v ČSN EN ISO 9094-1 (32 0240) Malá plavidla - Požární ochrana - Část 1: Plavidla s délkou trupu do 15 m včetně

ISO 9094-2 zavedena v ČSN EN ISO 9094-2 (32 0241) Malá plavidla - Požární ochrana - Část 2: Plavidla s délkou trupu přes 15 m

ISO 10240:1995 zavedena v ČSN EN ISO 10240:1997 (32 0021) Malá plavidla - Příručka uživatele

ISO 10133:2000 zavedena v ČSN EN ISO 10133:2002 (32 6612) Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace stejnosměrného proudu malého napětí

Citované a souvisící předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/EC ze dne 16. června 1994 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel. V České republice je tato směrnice zavedena Nařízením vlády č. 234/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a jejich některé části, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing.Vladimír Polanecký - DoTech, IČO 66024986, Ing. Polanecký

Technická normalizační komise: TNK 128 Lodě a plovoucí zařízení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Lubomír Drápal, CSc.


Strana 3

                                                                                   Leden 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 47.080

Malá plavidla - Sporáky na kapalná paliva
(ISO 14895:2000)

Small craft - Liquid-fuelled galley stoves
(ISO 14895:2000)

 

Petits navires - Réchauds de cuisine alimentés
par combustible liquide
(ISO 14895:2000)

Kleine Wasserfahrzeuge - Kombüsenherde
für flüssige Brennstoffe
(ISO 14895:2000)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-01-03.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizovaseznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídícím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídícímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídící centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky     Ref. č. EN ISO 14895:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

5          Instalace............................................................................................................................................................................... 7

6          Návrh a konstrukce sporáku............................................................................................................................................. 9

7          Označování........................................................................................................................................................................... 9

Příloha A (normativní)  Informace, které jsou součástí návodu k obsluze.......................................................................... 10

Příloha ZA (normativní)  Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace..... 11

Příloha ZB (informativní)  Ustanovení této evropské normy vyjadřují základní požadavky nebo jiná ustanovení
směrnic EU......................................................................................................................................................................... 12


Strana 5

Předmluva

Text ISO 14895:2000 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 188 „Malá plavidla“ Mezinárodní organizace pro spolupráci (ISO) a byl převzat CMC jako EN ISO 14895:2003.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2003.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu udělenému CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

V informativní příloze ZB, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu, je uvedena souvislost se směrnicí (směrnicemi) EU.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CELENEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 14895:2000 byl schválen CEN jako EN ISO 14895:2003 bez jakýchkoliv modifikací.

POZNÁMKA Normativní odkazy na mezinárodní normy jsou uvedeny v normativní příloze ZA.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje konstrukci a instalaci pevně vestavěných kuchyňských sporáků používajících kapalná paliva při atmosférickém tlaku na malých plavidlech s délkou trupu do 24 m.

Nejsou zahrnuta kuchyňská zařízení navržená nebo určená pouze jako přenosné samostatné kempové vařiče.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz