Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.120                                                                                                                                     Březen 2004

Elektrické spotřebiče pro domácnost
a podobné účely - Bezpečnost -
Část 2- 80: Zvláštní požadavky
na ventilátory

ČSN
EN 60335-2-80
ed. 2

36 1045

                                                                                          idt IEC 60335-2-80:2002

Household and similar electrical appliances - Safety -
Part 2-80: Particular requirements for fans

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité -
Partie 2-80: Règles particulières pour les ventilateurs

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke -
Teil 2-80: Besondere Anforderungen für Ventilatoren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60335-2-80:2003. Evropská norma EN 60335-2-80:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60335-2-80:2003. The European Standard EN 60335-2-80:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2006-03-01se ruší ČSN EN 60335-2-80 (36 1040) z prosince 1998, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          69574
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může používat do 2006-03-01 dosud platná ČSN EN 60335-2-80 (36 1040) Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na ventilátory z prosince 1998 v souladu s předmluvou k EN 60335-2-80:2003.

Změny proti předchozí normě

Tato norma přebírá identicky EN 60335-2-80:2003, která vychází z 2. vydání IEC 60335-2-80:2002. Došlo k přečíslování kapitol; nově je zařazena kapitola 2 Normativní odkazy a 14 Přechodná přepětí. Používá se společně s ČSN EN 60335-1 ed. 2:2003 (36 1045).

Citované normy

IEC 60335-1:2001 zavedena v ČSN EN 60335-1 ed. 2:2003 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky (idt EN 60335-1:2002, mod IEC 60335-1:2001)

Obdobné mezinárodní normy

IEC 60335-2-80:2002 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-80: Particular requirements for fans

(Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-80: Zvláštní požadavky na ventilátory)

BS EN 60335-2-80:2003 Specification for safety of household and similar electrical appliances. Particular requirements for fans

(Předpisy pro bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Zvláštní požadavky na ventilátory)

NEN-EN-IEC 60335-2-80:2003 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-80: Bijzondere eisen voor ventilators

(Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-80: Zvláštní požadavky na ventilátory)

Informativní údaje z IEC 60335-2-80:2002

Tato část mezinárodní normy IEC 60335 byla připravena technickou komisí IEC TC 61: Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání publikované v roce 1997. Představuje technickou revizi.

Text této Části IEC 60335 vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

61/2165/FDIS

61/2245/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Komise rozhodla, že toto vydání zůstává platné až do roku 2003. Po tomto datu bude publikace

· znovu schválena;

· zrušena;

· nahrazena revidovaným vydáním nebo

· změněna.

Následující modifikace platí v uvedených zemích.

      6.2: Tento požadavek neplatí (USA).

      6.101: Jsou povoleny pouze ventilátory pro tropické klima (Austrálie).


Strana 3

 

      7.1: Značení „T“ se nepožaduje (USA).

      7.1: Ventilátory pro instalaci do stěny nebo do oken musí mít vyznačen odkaz na návod k použití (Německo).

      7.12.1: Návod pro ventilátory pro instalaci do stěny nebo do oken musí uvádět maximální podtlak povolený v místnosti, je-li ventilátor v činnosti trvale se spotřebičem napájeným jinou energií než elektrickou (Německo).

      7.12.1: Lopatky ventilátoru se požadují pouze 2,1 m nad podlahou (Austrálie).

      7.12.1: Jsou předepsány jiné montážní výšky a musí být vyznačeny na spotřebiči (USA).

      19.7: Doplnění neplatí (USA).

      20.1: Nepožaduje se doplňující zkouška pro přenosné stojanové ventilátory (Japonsko).

      20.2: Požadavky jsou odlišné (USA).

      21.102: Zátěže jsou odlišné (USA).

      23.3: Platí odlišné požadavky (USA).

      24.101: Požadavek neplatí (USA).

Dvojjazyčná verze této publikace může být vydána později.

Vypracování normy

Zpracovatel: Petr Voda, Hlinsko v Čechách, IČO 657 06 501 - Ing. Petr Voda

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Českého normalizačního institutu: Viera Borošová


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

                                                                                 Březen 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 23.120                                                                                               Nahrazuje EN 60335-2-80:1997

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely -
Bezpečnost
Část 2-80: Zvláštní požadavky na ventilátory
(IEC 60335-2-80:2002)

Household and similar electrical appliances -
Safety
Part 2-80: Particular requirements for fans
(IEC 60335-2-80:2002)

 

Appareils électrodomestiques et analogues -

Sécurité
Partie 2-80: Règles particulières pour les

ventilateurs
(CEI 60335-2-80:2002)

Sicherheit elektrischer Geräte für den

Hausgebrauch und ähnliche Zwecke -
Teil 2-80: Besondere Anforderungen

für Ventilatoren
(IEC 60335-2-80:2002)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2003-03-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2003 CENELEC.   Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                 Ref. č. EN 60335-2-80:2003 E


Strana 6

Předmluva

Text mezinárodní normy IEC 60335-2-80:2002 (61/2165/FDIS) vypracovaný v technické komisi IEC TC 61 byl podroben Jednotnému schvalovacímu postupu a byl schválen CENELEC jako EN 60335-2-80 dne 2003-03-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 60335-2-80:1997.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni                                                   
vydáním identické národní normy nebo vydáním                                                 
oznámení o schválení EN k přímému používání                                                  
jako normy národní                                                                                           (dop)       2004-03-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,                                                          
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2006-03-01

Tato Část 2 se musí používat společně s EN 60335-1 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky. Byla založena na základě vydání této normy z roku 2002. Musí se brát také v úvahu změny a revize Části 1 a data, kdy budou takové změny platit, budou stanovena v příslušné změně nebo revizi Části 1.

Tato Část 2 doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly EN 60335-1 tak, aby ji převedla na evropskou normu: Bezpečnostní požadavky na elektrické ventilátory.

Kde určitý článek Části 1 není v této Části 2 uveden, platí článek z Části 1, pokud jej lze použít. Kde tato norma uvádí „doplnění“, „změna“ nebo „náhrada“, musí být příslušný text Části 1 podle toho upraven.

POZNÁMKA 1 Je použit následující číslovací systém:

         články, tabulky a obrázky, které jsou číslovány od 101, jsou doplněny k článkům, tabulkám a obrázkům Části 1;

         poznámky, které nejsou uvedeny v novém článku nebo se nejedná o poznámky z Části 1, jsou číslovány počínaje 101 včetně poznámek v nahrazujících kapitolách nebo článcích;

         doplněné přílohy jsou označeny AA, BB, atd.;

         články, poznámky a přílohy, které jsou doplněny k článkům, poznámkám a přílohám v normě IEC, mají před označením písmeno Z.

POZNÁMKA 2 Jsou použity následující typy písma:

         požadavky: obyčejný typ;

         zkušební specifikace: kurzíva;

         poznámky: malý typ.

Slova v textu vytištěná tučně jsou definovaná v kapitole 3. Jestliže se definice týká přídavného jména, jsou přídavné jméno a připojené podstatné jméno také vytištěny tučně.

Neexistují žádné zvláštní národní podmínky způsobující odchylku od této evropské normy jiné než uvedené v příloze ZA EN 60335-1.

Neexistují žádné národní odchylky od této evropské normy jiné než uvedené v příloze ZB EN 60335-1.

Úvod

Průzkum CENELEC TC 61 ukázal, že veškerá nebezpečí pocházející od výrobků, pro které platí tato norma, jsou plně pokryta Směrnicí 73/23/EEC o nízkém napětí. Pokud má výrobek pohyblivé části, stanovení nebezpečí podle Směrnice 98/37/EC na strojní zařízení ukázalo, že nebezpečí jsou hlavně elektrického původu a v důsledku toho se tato směrnice nepoužije. Příslušné důležité bezpečnostní požadavky směrnice na strojní zařízení jsou však pokryty touto normou společně s hlavními cíli směrnice o nízkém napětí.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60335-2-80:2002 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 7

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 8

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 9

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 9

3          Definice................................................................................................................................................................................. 9

4          Všeobecný požadavek...................................................................................................................................................... 10

5          Všeobecné podmínky pro zkoušky................................................................................................................................. 10

6          Třídění.................................................................................................................................................................................. 10

7          Značení a návody............................................................................................................................................................... 10

8          Ochrana před přístupem k živým částem..................................................................................................................... 10

9          Rozběh elektromechanických spotřebičů..................................................................................................................... 11

10        Příkon a proud.................................................................................................................................................................... 11

11        Oteplení............................................................................................................................................................................... 11

12        Neobsazeno....................................................................................................................................................................... 11

13        Unikající proud a elektrická pevnost při pracovní teplotě........................................................................................... 11

14        Přechodná přepětí............................................................................................................................................................. 11

15        Odolnost proti vlhkosti...................................................................................................................................................... 11

16        Unikající proud a elektrická pevnost.............................................................................................................................. 11

17        Ochrana transformátorů a přidružených obvodů proti přetížení................................................................................ 12

18        Trvanlivost........................................................................................................................................................................... 12

19        Abnormální činnost........................................................................................................................................................... 12

20        Stabilita a mechanická nebezpečí................................................................................................................................. 12

21        Mechanická pevnost......................................................................................................................................................... 12

22        Konstrukce.......................................................................................................................................................................... 13

23        Vnitřní spojování................................................................................................................................................................ 13

24        Součásti.............................................................................................................................................................................. 13

25        Připojení k síti a vnější pohyblivé přívody...................................................................................................................... 13

26        Svorky pro vnější vodiče................................................................................................................................................... 14

27        Ochranné spojení se zemí.............................................................................................................................................. 14

28        Šrouby a spoje................................................................................................................................................................... 14

29        Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a pevná izolace.............................................................................................. 14

30        Odolnost proti teplu a hoření........................................................................................................................................... 14

31        Odolnost proti korozi......................................................................................................................................................... 14

32        Záření, toxicita a podobná nebezpečí............................................................................................................................ 14

Přílohy.............................................................................................................................................................................................. 15

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 15


Strana 8

Úvod

Při návrhu této mezinárodní normy se předpokládalo, že realizace jejího nařízení je svěřena příslušným kvalifikovaným a zkušeným osobám.

Tato norma respektuje mezinárodně uznávanou úroveň ochrany před úrazem elektrickým proudem, mechanickým a tepelným nebezpečím, nebezpečím požáru a záření u spotřebičů, které jsou v činnosti jako při normálním používání, a bere přitom v úvahu návod výrobce. Zabývá se také abnormálními situacemi, které se dají očekávat v praxi.

Tato norma bere v úvahu, pokud je to možné, požadavky IEC 60364 tak, aby byla v souladu s těmito elektroinstalačními předpisy, pokud se spotřebič připojuje k síti. Národní elektroinstalační předpisy se však mohou lišit.

Pokud jsou funkce spotřebiče pokryty různými Částmi 2 IEC 60335, platí příslušná Část 2 pro každou funkci zvlášť, pokud je to použitelné. Pokud je to použitelné, bere se do úvahy vliv jedné funkce na druhou.

Tato norma je skupinová norma vztahující se na bezpečnost spotřebičů a má přednost před názvoslovnými normami zahrnujícími stejný předmět.

Spotřebič, který vyhovuje textu této normy, nemusí být považován za vyhovující bezpečnostním principům této normy, pokud se při zkouškách zjistí, že má jiné vlastnosti, které zhoršují úroveň bezpečnosti zahrnuté v těchto požadavcích.

Spotřebič z odlišných materiálů nebo s odlišnými typy konstrukce, než jsou materiály a konstrukce uvedené v požadavcích této normy, může být zkoušen podle těchto požadavků, a pokud se zjistí, že je s nimi v podstatě ve shodě, považuje se za vyhovující této normě.


Strana 9

1 Rozsah platnosti

Tato kapitola z Části 1 se nahrazuje takto.

Tato mezinárodní norma se zabývá bezpečností elektrických ventilátorů pro domácnost a podobné účely, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u jednofázových spotřebičů a 480 V u ostatních spotřebičů.

POZNÁMKA 101 Příklady ventilátorů, pro které platí tato norma:

      stropní ventilátory;

      ventilátory do potrubí;

      stěnové ventilátory;

      stojanové ventilátory;

      stolní ventilátory;

Tato norma také platí pro oddělená řídicí zařízení dodávaná s ventilátory.

Tato norma také platí pro spotřebiče, které nejsou určeny pro normální použití v domácnosti, ale které přesto mohou představovat nebezpečí pro veřejnost, jako jsou spotřebiče určené pro použití laiky v obchodech, lehkém průmyslu a zemědělství.

V možné míře pojednává tato norma o běžných nebezpečích představovaných spotřebiči, se kterými se setkávají všechny osoby v domácnosti a blízkém okolí. Všeobecně však nebere v úvahu

      používání spotřebičů malými dětmi nebo nesvéprávnými osobami bez dozoru;

      hru malých dětí se spotřebičem.

POZNÁMKA 102 Upozorňuje se na skutečnost, že

      pro spotřebiče určené pro použití ve vozidlech nebo na palubách lodí či letadel mohou být nutné doplňující požadavky;

      v mnoha zemích jsou předepsány doplňující požadavky národními zdravotními úřady, úřady zodpovědnými za ochranu bezpečnosti práce a podobnými úřady.

POZNÁMKA 103 Tato norma neplatí pro

      spotřebiče navržené výlučně pro průmyslové účely;

      spotřebiče určené pro použití v místech, kde se vyskytují zvláštní podmínky, jako je přítomnost korozivní nebo výbušné atmosféry (prach, výpary nebo plyn);

      ventilátory vestavěné do jiných spotřebičů.

2 Normativní odkazy

Tato kapitola z Části 1 platí.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz