Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 83.080.20                                                                                                                                  Březen 2004

Plasty - Vstřikování zkušebních těles
z termoplastů -
Část 3: Malé desky

ČSN
EN ISO 294-3

64 0210

                                                                                                    idt ISO 294-3:2002

Plastics - Injection moulding of test specimens of thermoplastic materials - Part 3: Small plates

Plastiques - Moulage par injection des éprouvettes de matériaux thermoplastiques - Partie 3: Plaques de petites
dimensions

Kunststoffe - Spritzgieben von Probekörpern aus Thermoplasten - Teil 3: Kleine Platten

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 294-3:2003. Evropská norma EN ISO 294-3:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 294-3:2003. The European Standard EN ISO 294-3:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 294-3 (64 0210) ze srpna 1999.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          69980
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Struktura normy

Tato norma se společným názvem Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů sestává ze samostatných částí:

      Část 1: Obecné principy a vstřikování víceúčelových zkušebních těles a zkušebních těles tvaru pravoúhlého hranolu

      Část 2: Malá tahová tělesa

      Část 3: Malé desky

      Část 4: Stanovení smrštění

      Část 5: Příprava zkušebních těles pro stanovení anizotropie

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě je změna ve volbě času plnění při vstřikování desek D1 a D2 (5.2). Byla vypuštěna informativní příloha, obsahující doporučené zkoušky pro zkušební tělesa tvaru malých desek nebo částí z nich získaných. Údaje budou obsaženy v nové normě ISO popisující všechna užívaná zkušební tělesa.

Citované normy

ISO 294-1:1996 zavedena v ČSN EN ISO 294-1:1999 (64 0210) Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 1: Obecné principy a vstřikování víceúčelových zkušebních těles a zkušebních těles tvaru pravoúhlého hranolu

ISO 294-4:1997 nezavedena, nahrazena ISO 294-4:2001 zavedenou v ČSN EN ISO 294-4:2003 (64 0210) Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 4: Stanovení smrštění

ISO 6603-1:2000 zavedena v ČSN EN ISO 6603-1:2000 (64 0628) Plasty - Stanovení chování tuhých plastů při víceosém rázovém namáhání - Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška

ISO 6603-2:2000 zavedena v ČSN EN ISO 6603-2:2001 (64 0628) Plasty - Stanovení chování tuhých plastů při víceosém rázovém namáhání - Část 2: Instrumentovaná rázová zkouška

Vypracování normy

Zpracovatel: Chemopetrol a.s., 436 70 Litvínov, IČO 25003887, Ing. Olga Mertlová

Technická normalizační komise: TNK 52 Plasty

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Šolarová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN ISO 294-3

EUROPEAN STANDARD                                                                                   Červenec 2003

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 83.080.20                                                                                            Nahrazuje EN ISO 294-3:1998

 

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů -
Část 3: Malé desky

(ISO 294-3:2002)

 

 

Plastics - Injection moulding of test specimens of thermoplastic materials - Part 3: Small plates

(ISO 294-3:2002)

 

Plastiques - Moulage par injection des éprouvettes

de matériaux thermoplastiques - Partie 3: Plaques

de petites dimensions

(ISO 294-3:2002)

Kunststoffe - Spritzgieben von Probekörpern aus

Thermoplasten - Teil 3: Kleine Platten

(ISO 294-3:2002)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-06-26.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

© 2003 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky      Ref. č. EN ISO 294-3:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy ISO 294-3:2002 vypracovaný technickou komisí ISO/TC 61 „Plasty“ Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) byl převzat jako EN ISO 294-3:2003 technickou komisí CEN/TC 249 „Plasty“, jejíž sekretariát řídí IBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2004.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 294-3:1998.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 294-3:2002 byl schválen CEN jako EN ISO 294-3:2003 bez jakýchkoliv modifikací.

POZNÁMKA Normativní odkazy na mezinárodní normy jsou uvedeny v příloze ZA (normativní).


Strana 5

1 Předmět normy

Tato část ISO 294 specifikuje dvě dvojnásobné formy ISO, typ D1 a typ D2 pro vstřikování malých desek o rozměrech 60 mm ´ 60 mm a přednostně používané tloušťce 1 mm (typ D1) nebo 2 mm (typ D2). Tyto desky je možné použít pro řadu zkoušek. Formy lze dodatečně doplnit lištami pro zkoumání vlivů studených spojů na mechanické vlastnosti (viz příloha A).-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz