Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.040.30                                                                                                                                  Květen 2004

Nelegované oceli - Stanovení nízkého
obsahu uhlíku -
Část 2: Metoda infračervené absorpce
po spálení v indukční peci
(s předehřevem)

ČSN
EN ISO15349-2

42 0509

                                                                                               idt ISO 15349-2:1999

Unalloyed steel - Determination of low carbon content - Part 2: Infrared absorption method after combustion
in an induction furnice (with preheating)

Acier non allié - Détermination des faibles teneurs en carbone - Partie 2: Méthode par absorption dans l’nfrarouge aprés
combustion dans un four à induction (avec préchauffage)

Unlegierter Stahl - Bestimmung niedriger Kohlenstoffgehalte - Teil 2: Verfahren mit Infrarotabsorption nach Verbrennung
im Induktionsofen (mit Vorwärmung)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 15349-2:2003. Evropská norma EN ISO 15349-2:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 15349-2:2003. The European Standard EN ISO 15349-2:2003 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          70186
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 1042:1998 zavedena v ČSN ISO 1042:1999 (70 4105) Laboratorní sklo - Odměrné banky s jednou ryskou

ISO 3696:1987 zavedena v ČSN ISO 3696:1994 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely - Specifikace a zkušební metody

ISO 5725-1:1994 zavedena v ČSN ISO 5725-1:1997 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 1: Obecné zásady a definice

ISO 5725-2:1994 zavedena v ČSN ISO 5725-2:1997 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

ISO 5725-3:1994 zavedena v ČSN ISO 5725-3:1997 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 3: Mezilehlé míry shodnosti normalizované metody měření

ISO 14284:1996 zavedena v ČSN EN ISO 14284:2003 (42 0504) Ocel a železo - Vzorkování a příprava vzorků pro stanovení chemického složení

ISO 648:1997 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 42 0505:1991 Surové železo, litina, ocel, slitiny na bázi železa, feroslitiny, kovový mangan a chrom. Všeobecné požadavky k metodám chemického rozboru

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Dušan Premus, Ostrava - IČO 64645827

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Václav Voves


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                       EN ISO 15349-2
EUROPEAN STANDARD                                                                               Červen 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 77.040.30

Nelegované oceli - Stanovení nízkého obsahu uhlíku -
Část 2: Metoda infračervené absorpce po spálení
v indukční peci (s předehřevem)
(ISO 15349-2:1999)

Unalloyed steel - Determination of low carbon content -
Part 2: Infrared absorption method after combustion
in an induction furnice (with preheating)
(ISO 15349-2:1999)

 

Acier non allié - Détermination des faibles
teneurs en carbone -
Partie 2: Méthode par absorption dans
l’nfrarouge aprés combustion dans
un four à induction (avec préchauffage)
(ISO 15349-2:1999)

Unlegierter Stahl - Bestimmung niedriger
Kohlenstoffgehalte -
Teil 2: Verfahren mit Infrarotabsorption
nach Verbrennung im Induktionsofen
(mit Vorwärmung)
(ISO 15349-2:1999)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-05-16.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky      Ref. č. EN ISO 15349-2:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Podstata metody................................................................................................................................................................. 6

4          Chemikálie........................................................................................................................................................................... 6

5          Přístroj................................................................................................................................................................................... 7

6          Odběr a příprava vzorků..................................................................................................................................................... 8

7          Provedení analýzy................................................................................................................................................................ 8

7.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

7.2       Navážka vzorku.................................................................................................................................................................... 9

7.3       Slepá zkouška..................................................................................................................................................................... 9

7.4       Stanovení.............................................................................................................................................................................. 9

7.5       Sestrojení kalibrační křivky.............................................................................................................................................. 10

8          Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................. 11

8.1       Metoda výpočtu................................................................................................................................................................... 11

8.2       Shodnost............................................................................................................................................................................. 11

Příloha A (informativní)  Součásti komerčních vysokofrekvenčních indukčních pecí a infračervených analyzátorů
pro stanovení uhlíku.......................................................................................................................................................... 12

Příloha B (informativní)  Další informace o mezinárodních ověřovacích zkouškách........................................................ 13

Příloha C (informativní)  Grafické zobrazení shodnosti údajů............................................................................................... 15

Příloha ZA (normativní)  Normativní odkazy na mezinárodní publikace a odpovídající evropské publikace................ 16


Strana 5

Předmluva

Text této mezinárodní normy ISO 15349-2:1999 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 17 „Ocel“, mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 15349-2:2003, technickou komisí ECISS/TC 20 „Metody chemického rozboru“ jejíž sekretariát vede SIS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2003.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 15349-2:1999 byl převzat CEN jako EN ISO 15349-2:2003 bez jakýchkoliv změn.

POZNÁMKA Normativní odkazy na mezinárodní normy jsou uvedeny v normativní příloze ZA.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato část ISO 15349 uvádí postup stanovení nízkého obsahu uhlíku v nelegovaných ocelích metodou infračervené absorpce po spálení v indukční peci.

Metoda je vhodná pro stanovení uhlíku od 0,000 3 % do 0,010 % (m/m).-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz