Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 19.040                                                                                                                                  Červenec 2004

Zkoušení vlivů prostředí -
Část 2-81: Zkoušky -
Zkouška Ei: Údery -
Syntéza spektra odezvy úderů

ČSN
EN 60068-2-81

34 5791

                                                                                          idt IEC 60068-2-81:2003

Environmental testing -
Part 2-81:Tests - Test Ei: Shock - Shock response spectrum synthesis

Essais d’environnement -
Partie 2-81: Essais - Essai Ei: Chocs - Synthèse du spectre de réponse au choc

Umweltprüfungen -
Teil 2-81: Prüfungen - Prüfung Ei: Schocken - Synthese des Schockantwortspektrums

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60068-2-81:2003. Evropská norma EN 60068-2-81:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60068-2-81:2003. The European Standard EN 60068-2-81:2003 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          70268
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

IEC 60068-1:1988 zavedena v ČSN EN 60068-1:1997 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí - Část 1: Všeobecně a návod (idt IEC 68-1:1988 + Cor.:1988 + A1:1992, idt EN 60068-1:1994)

IEC 60068-2-6:1995 zavedena v ČSN EN 60068-2-6:1997 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Fc: Vibrace (sinusové) (idt IEC 68-2-6:1995 + Cor.:1995, idt EN 60068-2-6:1995)

IEC 60068-2-27:1987 zavedena v ČSN EN 60068-2-27:1993 (34 5791) Základní zkoušky vlivu prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Ea a návod: Údery (idt IEC 68-2-27:1987, idt EN 60068-2-27:1993)

IEC 60068-2-47:1999 zavedena v ČSN EN 60068-2-47:2000 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-47: Zkušební metody - Upevnění součástek, zařízení a jiných předmětů pro zkoušky vibracemi, nárazy a obdobné dynamické zkoušky (idt IEC 60068-2-47:1999, idt EN 60068-2-47:1999 + Cor.:2000)

IEC 60068-2-57:1999 zavedena v ČSN EN 60068-2-57:2001 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-57: Zkoušky - Zkouška Ff: Vibrace - Metoda časového průběhu (idt IEC 60068-2-57:1999, idt EN 60068-2-57:2000)

IEC 60068-2-64:1993 zavedena v ČSN EN 60068-2-64:1995 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkušební metody - Zkouška Fh: Náhodné širokopásmové vibrace (číslicově řízené) a návod (idt IEC 68-2-64:1993, EN 60068-2-64:1993)

ISO 266:1997 zavedena v ČSN EN ISO 266:1999 (01 1601) Akustika - Vyvolené kmitočty

ISO 2041:1990 zavedena v ČSN ISO 2041:1997 (01 1400) Vibrace a rázy - Slovník

Obdobné mezinárodní normy

IEC 60068-2-81:2003 Environmental testing - Part 2-81: Tests - Test Ei: Shock - Shock response spectrum synthesis

(Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-81: Zkoušky - Zkouška Ei: Údery - Syntéza spektra odezvy úderů)

Informativní údaje z IEC 60068-2-81:2003

Mezinárodní norma IEC 60068-2-81 byla připravena technickou komisí IEC TC 104: Podmínky prostředí, klasifikace a metody zkoušek.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

104/306/FDIS

104/310/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla navržena v souladu s částí 2 Směrnic ISO/IEC.

Technická komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane beze změny do roku 2010. K tomuto datu bude podle rozhodnutí komise tato publikace:

·       znovu potvrzena;

·       zrušena;

·       nahrazena revidovaným vydáním; nebo

·       změněna.

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Jaroslav Matějček, CSc., IČ 41127749

Technická normalizační komise: TNK 40 Podmínky prostředí, klasifikace a metody zkoušek včetně zkoušek požárního nebezpečí

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jindřich Šesták


Strana 3

                                                                                 Říjen 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 19.040

Zkoušení vlivů prostředí
Část 2-81: Zkoušky -
Zkouška Ei: Údery -
Syntéza spektra odezvy úderů
(IEC 60068-2-81:2003)

Environmental testing
Part 2-81:Tests -
Test Ei: Shock -
Shock response spectrum synthesis
(IEC 60068-2-81:2003)

 

Essais d’environnement
Partie 2-81: Essais -
Essai Ei: Chocs -
Synthèse du spectre de réponse au choc
(CEI 60068-2-81:2003)

Umweltprüfungen
Teil 2-81: Prüfungen -
Prüfung Ei: Schocken -
Synthese des Schockantwortspektrums
(IEC 60068-2-81:2003)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2003-10-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2003 CENELEC.   Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                 Ref. č. EN 60068-2-81:2003 E


Strana 4

Předmluva

Text dokumentu 104/306/FDIS, budoucího 1. vydání IEC 60068-2-81, vypracovaný v technické komisi TC 104 Podmínky prostředí, klasifikace a metody zkoušek Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC), byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60068-2-81 dne 2003-10-01.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni                                                   
vydáním identické národní normy nebo vydáním                                                 
oznámení o schválení EN k přímému používání                                                  
jako normy národní                                                                                           (dop)       2004-07-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,                                                          
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2006-10-01

Přílohy označené jako „normativní“ jsou součástí této normy.

Přílohy označené jako „informativní“ jsou určeny pouze pro informaci.

V této normě je příloha ZA normativní, přílohy A, B, C a D jsou informativní.

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60068-2-81:2003 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 7

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................ 8

2          Normativní odkazy.............................................................................................................................................................. 8

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................. 8

4          Požadavky na zkušební zařízení..................................................................................................................................... 12

4.1       Základní pohyb.................................................................................................................................................................. 12

4.2       Příčný pohyb....................................................................................................................................................................... 12

4.3       Tolerance signálu............................................................................................................................................................. 13

4.4       Měřicí systém..................................................................................................................................................................... 13

5          Požadavky na expozici...................................................................................................................................................... 13

5.1       Řízení zkoušky................................................................................................................................................................... 13

5.2       Tolerance spektra SRS................................................................................................................................................... 13

5.3       Výpočet zkušebního spektra SRS.................................................................................................................................. 14

5.4       Algoritmus výpočtu spektra SRS.................................................................................................................................... 14

5.5       Rozsah zkušebních kmitočtů.......................................................................................................................................... 14

5.6       Upevnění............................................................................................................................................................................ 14

6          Stupně přísnosti................................................................................................................................................................ 15

6.1       Požadované spektrum SRS............................................................................................................................................ 15

6.2       Doba trvání syntetického časového průběhu.............................................................................................................. 15

6.3       Počet opakování................................................................................................................................................................ 16

6.4       Rozsah zkušebních kmitočtů.......................................................................................................................................... 16

6.5       Počet kritických špiček ve vypočteném časovém průběhu odezvy systému s jedním stupněm volnosti........ 16

7          Aklimatizace před zkouškou........................................................................................................................................... 16

8          Počáteční měření.............................................................................................................................................................. 16

9          Expozice.............................................................................................................................................................................. 16

9.1       Všeobecně......................................................................................................................................................................... 16

9.2       Vyšetření vibrační odezvy................................................................................................................................................. 17

9.3       Syntéza zkušebního časového průběhu....................................................................................................................... 17

9.4       Expozice se syntetickými zkušebními časovými průběhy......................................................................................... 18

10        Průběžná měření.............................................................................................................................................................. 19

11        Aklimatizace po zkoušce................................................................................................................................................. 19

12        Konečná měření............................................................................................................................................................... 19

13        Informace uváděné v příslušné specifikaci................................................................................................................. 19

14        Informace uváděné ve zkušebním protokolu............................................................................................................... 20

Příloha A (informativní) Zkušební časový průběh - Obecné základní informace.............................................................. 24

Příloha B (informativní) Parametry používané při syntéze zkušebního časového průběhu............................................ 26

Příloha C (informativní) Jak syntetizovat zkušební časový průběh....................................................................................... 29

Příloha D (informativní) Doporučené rozsahy kmitočtů pro zkoušku spektrem SRS....................................................... 32

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 33

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace..... 34


Strana 6

           Strana

Obrázek 1 - Příklad typické odezvy oscilátoru buzeného specifickým časovým průběhem
(specifikovaná prahová hodnota 70 %)......................................................................................................................... 21

Obrázek 2 - Příklad identifikace špiček odezvy větších, než je specifikovaná prahová hodnota (70 %)......................... 21

Obrázek 3 - Typický logaritmický diagram požadovaného spektra odezvy........................................................................... 22

Obrázek 4 - Typický časový průběh.............................................................................................................................................. 22

Obrázek 5 - Vývojový diagram pro expozici syntetickými zkušebními časovými průběhy podle 9.4................................ 23

Obrázek B.1 - Rozhodující část spektra SRS............................................................................................................................ 28

Tabulka D.1 - Příklady rozsahů zkušebních kmitočtů.............................................................................................................. 32


Strana 7

Úvod

Tato část normy IEC 60068, která byla navržena pro zkoušení syntetickým spektrem odezvy úderů (SRS - Shock Response Spectrum), je určena ke všeobecnému použití pro součástky, zařízení a jiné výrobky, dále uvedené jako „vzorky“, když se požaduje simulace přechodných odezev složité povahy. Tato metoda je zaměřena na použití spektra SRS a na techniky sdružené se spektrem SRS.

Účelem této zkoušky je prokázat přiměřenost zkušebního vzorku k tomu, aby odolával specifikovanému přechodnému buzení bez nepřijatelného zhoršení své funkce a/nebo konstrukčních vlastností. Tato zkouška je zvlášť užitečná, jelikož umožňuje přizpůsobit odezvy úderů, když jsou k dispozici naměřená data z provozního prostředí. Zkouška je však použitelná pro jakékoliv přechodné buzení, které je v mezích zkušebního zařízení.

Zkušební metoda je založena především na používání elektrodynamického nebo servohydraulického generátoru vibrací s přidruženým počítačovým řídicím systémem použitým jako systém pro zkoušení vlivu úderů.

Je možné použít i jiné stroje pro zkoušení vlivu úderů za předpokladu, že splňují požadavky této normy.

Zdůrazňuje se, že zkoušení pomocí syntézy spektra SRS vždy vyžaduje určitý stupeň inženýrského úsudku. Jak dodavatel, tak odběratel si mají tuto skutečnost plně uvědomit. Od zpracovatele příslušné specifikace se očekává, že zvolí zkušební postup a hodnoty stupně přísnosti vhodné pro vzorek a jeho použití.


Strana 8

1 Rozsah platnosti

V této části normy IEC 60068 jsou specifikovány zkoušky používající syntetické spektrum odezvy úderů (SRS). Tato norma je určena pro všeobecné použití u vzorků, pro něž je požadována simulace přechodného buzení složité povahy.

2 Normativní odkazy

Dále citované dokumenty jsou nezbytné pro použití tohoto dokumentu. U datovaných odkazů se používá pouze citované vydání. U nedatovaných odkazů se používá nejnovější vydání uvedených dokumentů (včetně všech změn).

IEC 60068-1:1988 Zkoušení vlivů prostředí - Část 1: Všeobecně a návod

(Environmental testing - Part 1: General and guidance)

IEC 60068-2-6:1995 Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Fc: Vibrace (sinusové)

(Environmental testing - Part 2: Tests - Test Fc: Vibration (sinusoidal))

IEC 60068-2-27:1987 Základní postupy zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Ea a návod: Údery

(Basic environmental testing procedures - Part 2: Tests - Test Ea and guidance: Shock)

IEC 60068-2-47:1999 Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-47: Zkušební metody - Upevnění součástek, zařízení a jiných předmětů pro zkoušky vibracemi, nárazy a obdobné dynamické zkoušky

(Environmental testing - Part 2-47: Test methods - Mounting of components, equipment and other articles for vibration, impact and similar dynamic tests)

IEC 60068-2-57:1999 Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-57: Zkoušky - Zkouška Ff: Vibrace - Metoda časového průběhu

(Environmental testing - Part 2-57: Tests - Test Ff: Vibration - Time-history method)

IEC 60068-2-64:1993 Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkušební metody - Zkouška Fh: Náhodné širokopásmové vibrace (číslicově řízené) a návod

(Environmental testing - Part 2: Test methods - Test Fh: Vibration, broad-band random (digital control) and guidance)

ISO 266:1997 Akustika - Vyvolené kmitočty

(Acoustics - Preferred frequencies)

ISO 2041:1990 Vibrace a rázy - Slovník

(Vibration and shock - Vocabulary)-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz