Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 53.020.30                                                                                                                              Červenec 2004

Vázací prostředky z ocelových
drátěných lan - Bezpečnost -
Část 1: Vázací prostředky
pro všeobecné zdvihací práce

ČSN
EN 13414-1

02 4472

 

Steel wire rope slings - Safety - Part 1: Slings for general lifting service

Elingues en câbles en acier - Sécurité - Partie 1: Elingues pour applications générales de levage

Anschlagseile aus Strahldrahtseilen - Sicherheit - Teil 1: Anschlagseile für allgemeine Hebezwecke

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13414-1:2003. Evropská norma EN 13414-1:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13414-1:2003. The European Standard EN 13414-1:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 7531 (27 0145) z října 1994, ČSN EN 13414-1 (02 4472) z prosince 2003.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          70499
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 292-2:1991/A1:1995 zavedena v ČSN EN 292-2+ A1:2000 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 2: Technické zásady a specifikace, nahrazenou EN ISO 12100-2:2003 zavedenou v ČSN EN ISO 12100-2 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 2: Technické zásady

EN 1050:1996 zavedena v ČSN EN 1050:2001 (83 3010) Bezpečnost strojních zařízení - Zásady pro
posouzení rizika

EN 1677-1 zavedena v ČSN EN 1677-1 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 1:
Kované ocelové součásti - Třída 8

EN 1677-2 zavedena v ČSN EN 1677-2 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 2:
Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou - Třída 8

EN 1677-3 zavedena v ČSN EN 1677-3 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 3:
Kované ocelové zdvihací samozavírací háky - Třída 8

EN 1677-4 zavedena v ČSN EN 1677-4 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 4:
Články - Třída 8

EN 1677-5 zavedena v ČSN EN 1677-5 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 5:
Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou - Třída 4

EN 1677-6 zavedena v ČSN EN 1677-6 (27 1910) Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 6:
Články - Třída 4

EN 12385-1 zavedena v ČSN EN 12385-1 (02 4302) Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 1:
Všeobecné požadavky

EN 12385-2:2002 zavedena v ČSN EN 12385-2 (02 4302) Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 2:
Definice, označování a klasifikace

EN 13411-1 zavedena v ČSN EN 13411-1 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost -
Část 1: Očnice pro vázací prostředky z ocelových drátěných lan

EN 13411-2 zavedena v ČSN EN 13411-2 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost -
Část 2: Splétaná oka drátěných lan pro vázací prostředky

prEN 13411-3 dosud nezavedena

EN 13889 zavedena v ČSN EN 13889 (27 1912) Kované a ocelové třmeny pro všeobecné účely zdvihání -
Rovné a prohnuté třmeny - Třída 6 - Bezpečnost

Citované a souvisící předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/EC z 22. června 1998, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení, ve znění Směrnice 98/79/EC. V České republice je tato směrnice zavedena Nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: VVUÚ, a.s., IČ 45193380, Ing. Miloš Vavřín

Technická normalizační komise: TNK 100 Řetězy, lana, vázací prostředky a příslušenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová


Strana 3

                                                                                      Srpen 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 53.020.30

Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 1:
Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce

Steel wire rope slings - Safety - Part 1: Slings for general lifting service

 

Elingues en câbles en acier - Sécurité - Partie 1:

Elingues pour applications générales de levage

Anschlagseile aus Strahldrahtseilen - Sicherheit -

Teil 1: Anschlagseile für allgemeine Hebezwecke

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-06-26.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. EN 13414-1:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

          Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

0    Úvod............................................................................................................................................................................................. 6

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 6

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 6

3    Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 7

4    Nebezpečí................................................................................................................................................................................... 8

5    Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření............................................................................................................................ 8

6    Ověření bezpečnostních požadavků a/nebo opatření....................................................................................................... 16

7    Informace pro používání......................................................................................................................................................... 16

Příloha A (informativní) Informace, které budou poskytnuty s poptávkou nebo objednávkou......................................... 18

Příloha B (informativní) Metoda výpočtu vícepramenných vázacích prostředků pro všeobecný provoz......................... 19

Příloha ZA (informativní) Vztah tohoto dokumentu ke směrnicím EU.................................................................................. 20

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 20


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 13414-1:2003) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 168 „Řetězy, lana, popruhy, smyčky a příslušenství - Bezpečnost“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2004.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) ES.

Vztah ke směrnicím ES je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Další části této evropské normy jsou:

Část 2: Informace pro používání a údržbu poskytované výrobcem

Část 3: Lanové smyčky a vázací prostředky vinuté z lana s kabelovým vinutím

Toto je první vydání této části této normy.

Přílohy A a B jsou informativní.

Tento dokument obsahuje bibliografií.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

0 Úvod

Tato evropská norma byla vypracována jako harmonizovaná norma pro zajištění způsobu shody se základními bezpečnostními požadavky směrnice pro strojní zařízení a přidružených předpisů ESVO.

Tato norma je normou typu C, jak je specifikováno v EN 292.

Při tvorbě této normy bylo předpokládáno, že proběhne jednání mezi výrobcem a uživatelem, k rozhodnutí, zda má být vázací prostředek splétán nebo zajištěn objímkou a zda má mít očnicí. U nekonečných vázacích prostředků se předpokládá, že při jednání bude stanoveno, zda budou překrývající se konce splétány nebo zajištěny objímkou.

Odběratelům se doporučuje, aby v kupní smlouvě specifikovali, že dodavatel uplatňuje certifikovaný systém zabezpečování jakosti vhodný pro tuto normu (např. EN ISO 9001), aby zajistili, že požadované výrobky, odpovídající normám, dosahují požadované úrovně jakosti.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje konstrukční požadavky, výpočet WLL, ověřování, certifikaci a značení vázacích prostředků z ocelových drátěných lan pro všeobecné zdvihací účely. Pokrývá jedno, dvou, tří a čtyřpramenné vázací prostředky zakončené ocelovými objímkami nebo splétanými oky a splétané nebo objímkami zajištěné vázací prostředky, vyrobené z 6 pramenných protisměrně vinutých ocelových drátěných lan s průměrem 8 mm až do 60 mm, s duší z vláken nebo s duší z oceli a z 8 pramenných protisměrně vinutých ocelových drátěných lan odpovídajících EN 12385-4.

Norma předpokládá pracovní koeficient (bezpečnostní koeficient) pět.

Tato norma nepokrývá vázací prostředky pro jednorázové použití, tj. vázací prostředky na jedno použití.

Tato norma nepokrývá spojené sady vázacích prostředků se splétanými oky.

Tento dokument se nevztahuje na vázací prostředky, které byly vyrobeny před datem vydání tohoto dokumentu CEN.

Nebezpečí obsažena v této částí EN 13414 jsou uvedena v kapitole 4.

Tyto vázací prostředky z ocelových drátěných lan jsou určeny ke zdvihání předmětů, materiálů nebo zboží.

Návod o tom, které údaje by měly být poskytnuty s dotazem nebo objednávkou, je uveden v příloze A.

POZNÁMKA Informace pro používání a údržbu, včetně rozsahu provozních teplot jsou uvedeny v části 2 této normy.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz