Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.30                                                                                                                                  Červen 2004

Výbušniny pro civilní použití -
Rozbušky a zpožďovače -
Část 7: Stanovení mechanické
pevnosti přívodních vodičů,
detonačních trubiček, spojek,
škrcení a těsnění

ČSN
EN 13763-766 8234

 

Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 7: Determination of the mechanical strength of leading wires, shock
tubes, connections, crimps and closures

Explosifs à usage civil - Détonateurs et relais - Partie 7: Determination de la force mécanique des fils d'amorçage, tubes
à transmission d'onde de choc, liaisons, sertissags et fermetures

Explosivestoffe für zivile Zwecke - Zünder und Verzögerungselemente - Teil 7: Verfahren zur Bestimmung der
mechanischen Festigkeit von Zündendrähten, Zündschläuchen, Verbindungen, Anwürgung und Verscluss

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13763-7:2003. Evropská norma EN 13763-7:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13763-7:2003. The European Standard EN 13763-7:2003 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          70550
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 13857-1:2003 zavedena v ČSN EN 13857-1:2004 (66 8005) Výbušniny pro civilní použití - Část 1:
Názvosloví

EN ISO/IEC 17025 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří

Citované předpisy

Směrnice Rady 93/15/EEC z 5. dubna 1993 o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh.

Vypracování normy

Zpracovatel: VVUÚ, a.s., Ostrava - Radvanice, IČ 45193380, Ing. Miloš Vavřín

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jindřiška Nesvadbová


Strana 3

                                                                                      Listopad 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 71.100.30

Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače -
Část 7: Stanovení mechanické pevnosti přívodních vodičů, detonačních
trubiček, spojek, škrcení a těsnění

Explosives for civil uses - Detonators and relays -
Part 7: Determination of the mechanical strength of leading wires, shock tubes,
connections, crimps and closures

 

Explosifs à usage civil - Détonateurs et relais -

Partie 7: Determination de la force mécanique des

fils d'amorçage, tubes à transmission d'onde de

choc, liaisons, sertissags et fermetures

Explosivestoffe für zivile Zwecke - Zünder und

Verzögerungselemente -
Teil 7: Verfahren zur Bestimmung der

mechanischen Festigkeit von Zündendrähten,

Zündschläuchen, Verbindungen, Anwürgung und

Verscluss

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-09-01.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. EN 13763-7:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Přístroje................................................................................................................................................................................. 6

5          Zkušební kusy...................................................................................................................................................................... 7

6          Postup................................................................................................................................................................................... 8

7          Protokol o zkoušce.............................................................................................................................................................. 8

Příloha A (informativní) Rozsah použitelnosti metody zkoušení............................................................................................ 9

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy vyjadřující podstatné požadavky nebo jiná ustanovení
směrnic EU......................................................................................................................................................................... 10


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 13763-7:2003) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 321 „Výbušniny pro civilní použití“, jejíž sekretariát zajišťuje AENOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2004.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje podstatné požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tato evropská norma je jednou ze série norem pro Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače. Další části série jsou:

EN 13763-1           Část 1: Požadavky

EN 13763-2           Část 2: Stanovení tepelné stability

EN 13763-3           Část 3: Stanovení citlivosti k nárazu

EN 13763-4           Část 4: Stanovení odolnosti přívodních vodičů a detonačních trubiček vůči oděru

EN 13763-5           Část 5: Stanovení odolnosti přívodních vodičů a detonačních trubiček proti poškození
pořezáním

EN 13763-6           Část 6: Stanovení odolnosti přívodních vodičů proti popraskání při nízkých teplotách

EN 13763-8           Část 8: Stanovení odolnosti zážehových rozbušek proti vibracím

EN 13763-9           Část 9: Stanovení odolnosti rozbušek vůči ohybu

EN 13763-11          Část 11: Stanovení odolnosti rozbušek a zpožďovačů proti pádu

EN 13763-12          Část 12: Stanovení odolnosti hydrostatickému tlaku

EN 13763-13          Část 13: Stanovení odolnosti elektrických rozbušek proti elektrostatickému výboji

prEN 13763-15       Část 15: Stanovení ekvivalentní iniciační mohutnosti

EN 13763-16          Část 16: Stanovení přesnosti zpoždění

EN 13763-17          Část 17: Stanovení bezpečného proudu elektrických rozbušek

EN 13763-18          Část 18: Stanovení proudu pro současnost roznětu elektrických rozbušek

EN 13763-19          Část 19: Stanovení roznětného impulsu elektrických rozbušek

EN 13763-20          Část 20: Stanovení celkového elektrického odporu elektrických rozbušek

EN 13763-21          Část 21: Stanovení elektrického přeskokového napětí elektrických rozbušek

EN 13763-22          Část 22: Stanovení kapacity, izolačního odporu a elektrické pevnosti přívodních vodičů

EN 13763-23          Část 23: Stanovení rychlosti rázové vlny v detonační trubičce

EN 13763-24          Část 24: Stanovení elektrické nevodivosti detonační trubičky

EN 13763-25          Část 25: Stanovení přenosové kapacity přenášečů a spojovacího příslušenství

prEN 13763-26       Část 26: Definice, metody a požadavky na zařízení a příslušenství pro spolehlivou a
bezpečnou funkci rozbušek a zpožďovačů

CEN/TS 13763-27     Část 27: Definice, metody a požadavky na elektronické iniciační systémy

Příloha A je informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

V průběhu použití na místě určení, může být škrcení/těsnění rozbušek a jejich přívodní vodiče nebo detonační trubičky vystaveny tahovým silám. Takové síly mohou způsobit vytažení vnitřních součástí rozbušky. Například:

      detonační trubička muže být vytažena z rozbušky přes těsnící zátku;

      přívodní vodiče, pilule a těsnicí zátka mohou být vytaženy z dutinky jako jeden celek;

      přívodní vodiče s piluli připojenou k nim, mohou být vytaženy přes těsnící zátku;

      přívodní vodiče mohou být přerušeny nebo spojeny mezi piluli a vodiči přerušením uvnitř těsnící zátky tak, že se uvnitř pouzdra volně vytáhnou vodiče vystupující z pilule.

Vytažení by mohlo buď způsobit aktivaci rozbušky nebo by mohlo ji učinit neschopnou funkce.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení schopnosti přívodních vodičů/detonačních trubiček rozbušek, a jejich připojení v zaškrceném/uzavřeném nebo utěsněném uspořádání, odolat vytažení, pokud jsou vystaveny tahovým silám.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz