Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 71.100.30                                                                                                                                  Červen 2004

Výbušniny pro civilní použití -
Bleskovice a zápalnice -
Část 1: Požadavky

ČSN
EN 13630-1

66 8211

 

Explosives for civil uses - Detonating cords and safety fuses - Part 1: Requirements

Explosifs à usage civil - Cordeaux détonants et mèches de sûreté - Partie 1: Exigences

Explosivstoffe für zivile Zwecke - Sprengschnüre und Sicherheitsanzündschnüre - Teil 1: Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13630-1:2003. Evropská norma EN 13630-1:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13630-1:2003. The European Standard EN 13630-1:2003 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          70570
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 13630-2 zavedena v ČSN EN 13630-2 (66 8211) Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 2: Stanovení tepelné stability bleskovic a zápalnic

EN 13630-3 zavedena v ČSN EN 13630-3 (66 8211) Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 3: Stanovení citlivosti jádra bleskovic ke tření

EN 13630-4 zavedena v ČSN EN 13630-4 (66 8211) Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 4: Stanovení citlivosti bleskovic k nárazu

EN 13630-5 zavedena v ČSN EN 13630-5 (66 8211) Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 5: Stanovení odolnosti bleskovic vůči oděru

EN 13630-6 zavedena v ČSN EN 13630-6 (66 8211) Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 6: Stanovení odolnosti bleskovic v tahu

EN 13630-7 zavedena v ČSN EN 13630-7 (66 8211) Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 7: Stanovení spolehlivosti iniciace bleskovic

EN 13630-8 zavedena v ČSN EN 13630-8 (66 8211) Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 8: Stanovení vodovzdornosti bleskovic a zápalnic

EN 13630-9 dosud nezavedena v ČSN EN 13630-9 (66 8211) Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 9: Stanovení přenosu detonace z bleskovice na bleskovici

prEN 13630-10 dosud nezavedena

EN 13630-11 zavedena v ČSN EN 13630-11 (66 8211) Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 11: Stanovení rychlosti detonace bleskovic

EN 13630-12 zavedena v ČSN EN 13630-12:2003 (66 8211) Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 12: Stanovení doby hoření zápalnic

EN 13857-1:2003 zavedena v ČSN EN 13857-1:2004 (66 8005) Výbušniny pro civilní použití - Část 1: Názvosloví

Citované předpisy

Směrnice Rady 93/15/EEC z 5. dubna 1993 o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh.

Vypracování normy

Zpracovatel: VVUÚ, a.s., Ostrava - Radvanice, IČ 45193380, Ing. Miloš Vavřín

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jindřiška Nesvadbová


Strana 3

                                                                                      Prosinec 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 71.100.30

Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice -
Část 1: Požadavky

Explosives for civil uses - Detonating cords and safety fuses -
Part 1: Requirements

 

Explosifs à usage civil - Cordeaux détonants et

mèches de sûreté - Partie 1: Exigences

Explosivstoffe für zivile Zwecke - Sprengschnüre

und Sicherheitsanzündschnüre - Teil 1:

Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-11-10.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. EN 13630-1:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Požadavky na bleskovice................................................................................................................................................... 7

5          Požadavky na zápalnice..................................................................................................................................................... 8

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy vyjadřující podstatné požadavky nebo jiná ustanovení
směrnic EU.......................................................................................................................................................................... 9


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 13630-1:2003) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 321 „Výbušniny pro civilní použití“, jejíž sekretariát zajišťuje AENOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2004.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje podstatné požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tato evropská norma je jednou ze série norem pro Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice. Další částí série jsou:

EN 13630-2       Část 2: Stanovení tepelné stability bleskovic a zápalnic

EN 13630-3       Část 3: Stanovení citlivosti jádra bleskovic ke tření

EN 13630-4       Část 4: Stanovení citlivosti bleskovic k nárazu

EN 13630-5       Část 5: Stanovení odolnosti bleskovic vůči oděru

EN 13630-6       Část 6: Stanovení odolnosti bleskovic v tahu

EN 13630-7       Část 7: Stanovení spolehlivosti iniciace bleskovic

EN 13630-8       Část 8: Stanovení vodovzdornosti bleskovic a zápalnic

EN 13630-9       Část 9: Stanovení přenosu detonace z bleskovice na bleskovici

prEN 13630-10  Část 10: Stanovení iniciační schopnosti bleskovic

EN 13630-11     Část 11: Stanovení rychlosti detonace bleskovic

EN 13630-12     Část 12: Stanovení doby hoření zápalnic

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky na bleskovice a zápalnice pro civilní použití, když jsou podrobeny metodám zkoušení definovaným v normách uvedených v kapitole 2.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz