Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.10                                                                                                                              Červenec 2004

Otopná tělesa -
Část 3: Posuzování shody

ČSN
EN 442-3

06 1100

 

Radiators and convectors - Part 3: Evaluation of conformity

Radiateurs et convecteurs - Partie 3: Evaluation de la conformité

Radiatoren und Konvektoren - Teil 3: Konformitätsbewertung

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 442-3:2003. Evropská norma EN 442-3:2003 má status české
technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 442-3:2003. The European Standard
EN 442-3:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 442-3 ze září 1998.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          70771
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 442-1:1995 zavedena v ČSN EN 442-1 (06 1100) Otopná tělesa - Část 1: Technické specifikace a požadavky

EN 442-1:1995/A1:2003 zavedena v ČSN EN 442-1/A1 (06 1100) Otopná tělesa - Část 1: Technické specifikace a požadavky

EN 442-2:1996 zavedena v ČSN EN 442-2 (06 1100) Otopná tělesa - Část 2: Zkoušky a jejich vyhodnocování

EN 442-2:1996/A1:2000 zavedena v ČSN EN 442-2/A1(06 1100) Otopná tělesa - Část 2: Zkoušky a jejich vyhodnocování

EN 442-2:1996/A2:2003 zavedena v ČSN EN 442-2/A2 (06 1100) Otopná tělesa - Část 2: Zkoušky a jejich vyhodnocování

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

Souvisící ČSN

ČSN EN 45014 Všeobecná kritéria pro prohlášení dodavatele o shodě (01 5259)

ČSN 06 0310 Ústřední vytápění. Projektování a montáž

ČSN 06 1101 Otopná tělesa pro ústřední vytápění. Základní ustanovení

ČSN 06 1102 Otopná tělesa pro ústřední vytápění. Výpočet velikosti (navržena ke zrušení)

ČSN 06 1110 Otopná článková tělesa litinová pro ústřední vytápění (navržena ke zrušení)

ČSN 06 1120 Vyhrievacie článkové ocel‘ové telesá na ústredné vykurovanie. Technické dodacie predpisy (navržena ke zrušení)

ČSN 06 1122 Vyhrievacie ocel‘ové doskové telesá na ústredné vykurovanie. Technické predpisy (navržena ke zrušení)

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha, IČ 45274860, ing. Antonín Chyba

Technická normalizační komise: TNK 93 Ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

Pracovník Českého normalizačního institutu: ing. Jiří Hušák.


Strana 3

                                                                                          Září 2003 NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.140.10                                                                                                   Nahrazuje EN 442-3:1997

Otopná tělesa -
Část 3: Posuzování shody

Radiators and convectors -
Part 3: Evaluation of conformity

 

Radiateurs et convecteurs -
Partie 3: Evaluation de la conformité

Radiatoren und Konvektoren -
Teil 3: Konformitätsbewertung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-08-07.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky              Ref. č. EN 442-3:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1    Předmět normy ......................................................................................................................................................................... 6

2    Normativní odkazy .................................................................................................................................................................... 6

3    Posuzování shody .................................................................................................................................................................... 6

4    Počáteční posuzování .............................................................................................................................................................. 7

5    Dodržování shody ..................................................................................................................................................................... 8

Bibliografie ....................................................................................................................................................................................... 8


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 442-3:2003) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 130 „Zařízení pro vytápění bez zabudovaného zdroje tepla“, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2004.

Tento dokument nahrazuje EN 442-3:1997.

Tato evropská norma týkající se otopných těles se skládá z následujících částí:

EN 442-1 Otopná tělesa - Část 1: Technické specifikace a požadavky;

EN 442-2 Otopná tělesa - Část 2: Zkoušky a jejich vyhodnocování;

EN 442-3 Otopná tělesa - Část 3: Posuzování shody.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnic EU.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Tato evropská norma vychází z poznání, že prvky pro vytápění patřící do oblasti použití popsané dále, jsou při prodeji oceňovány podle jejich tepelného výkonu.

Při oceňování a porovnávání různých prvků pro vytápění je proto nezbytné vycházet z jediného, jednoznačně stanoveného ukazatele, dále nazývaného jmenovitý tepelný výkon.

Se zřetelem na skutečnost že se EN 442-1 musí stát harmonizovanou normou s odvoláním na mandát M/129 Směrnice EU č. 89/106/ „CPD“ a na potřebu zabývat se i nadále otázkami, týkajícími se posuzováním shody u otopných těles a jejich ověřováním podle přílohy ZA k EN 442-1, byla současná EN 442-3 podrobena revizi s cílem, aby byl její text v souladu se zmíněnou přílohou ZA a aby jí byl přizpůsoben.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví postupy pro posuzování shody u otopných těles odpovídajících ČSN EN 442-1. Stanoví postupy a metody potřebné pro počáteční posuzování shody a provádění kontrol požadovaných k dodržování shody.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz