Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.50, 91.190                                                                                                                          Srpen 2004

Ovládací síly - Zkušební metoda -
Část 1: Okna

ČSN
EN 12046-1

74 7015

 

Operating forces - Test method - Part 1: Windows

Forces de manoeuvre - Méthode ďessai - Partie 1: Fenêtres

Bedienungskräfte - Prüfverfahren - Teil 1: Fenster

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12046-1:2003. Evropská norma EN 12046-1:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12046-1:2003. The European Standard EN 12046-1:2003 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          70883
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

prEN 12519 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

Vypracování normy

Zpracovatel: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, IČO 62156489, Doc. Ing. Josef Polášek, Ph.D. a Ing. Milan Helegda, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 60 Otvorové výplně a lehké obvodové pláště

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

                                                                                      Listopad 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.060.50; 91.190

Ovládací síly - Zkušební metoda -
Část 1: Okna

Operating forces - Test method -
Part 1: Windows

 

Forces de manoeuvre - Méthode ďessai -
Partie 1: Fenêtres

Bedienungskräfte - Prüfverfahren -
Teil 1: Fenster

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-09-01.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 12046-1:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 6

5          Zkušební zařízení................................................................................................................................................................ 6

5.1       Zkušební stolice.................................................................................................................................................................. 6

5.2       Lineární pohyb..................................................................................................................................................................... 9

5.3       Otáčivý pohyb....................................................................................................................................................................... 9

6          Zkušební vzorek................................................................................................................................................................... 9

7          Kondicionování a příprava zkušebního vzorku............................................................................................................... 9

7.1       Kondicionování.................................................................................................................................................................... 9

7.2       Příprava................................................................................................................................................................................. 9

8          Zkušební postup................................................................................................................................................................ 10

8.1       Průběh zkoušky.................................................................................................................................................................. 10

8.2       Rozsah zatížení.................................................................................................................................................................. 11

8.3       Uvolnění kování.................................................................................................................................................................. 11

8.4       Měření síly pro spuštění pohybu křídla nebo rámu..................................................................................................... 11

8.5       Plné uzamčení uzavíracího a uzamykacího kování..................................................................................................... 11

9          Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................. 11

10        Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 11


Strana 5

Předmluva

Tento dokument byl vypracován technickou komisí CEN/TC 33 „Dveře, okna, doplňky, stavební kování a lehké obvodové pláště“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2004.

Tato evropská norma je jednou z řady evropských norem pro okna.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení síly požadované k uzavírání nebo uvolňování kování okna a k započetí pohybu křídla nebo posuvného křídla ve směru otevírání a zavírání.

Norma je použitelná pro ručně ovládaná okna. 

Tato evropská norma je použitelná pro výrobky ze všech materiálů.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz