Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 35.240.15                                                                                                                                   Srpen 2004

Identifikační karty -
Fyzikální charakteristiky

ČSN
ISO/IEC 7810

36 9725

 

Identification cards - Physical characteristics

Cartes d’identification - Caractéristiques physiques

Identifikationskarten - Physikalische Eingenschaften

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 7810:2003. Mezinárodní norma ISO/IEC 7810:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO/IEC 7810:2003. The International Standard ISO/IEC 7810:2003 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          70891
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Nové vydání normy je technickou revizí předchozího vydání. Nově je zahrnut nový rozměr ID-000. Další podrobnosti o změnách jsou uvedeny v úvodu na straně 5.

Citované normy

ISO/IEC 10373-1:1998 zavedena v ČSN ISO/IEC 10373-1:2001(36 9737) Identifikační karty - Zkušební metody - Část 1: Zkoušky všeobecných charakteristik

Souvisící ČSN

ČSN EN 1375:2003 (36 9716) Systémy s identifikačními kartami - Další formáty mezioborových karet s integrovanými obvody - Část 1: Velikost a fyzikální charakteristiky karet ID-000 (idt EN 1375:2002)

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla v úvodu doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Anna Juráková, Praha, IČ 61278386, Dr. Karel Jurák

Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technologie

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Dvořák


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Identifikační karty - Fyzikální charakteristiky                                             ISO/IEC 7810
                                                                                                                                třetí vydání
                                                                                                                                2003-11

ICS 35.240.15

Obsah

           Strana

Předmluva ........................................................................................................................................................................................ 4

Úvod   ................................................................................................................................................................................................ 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Shoda.................................................................................................................................................................................... 6

3          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

4          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

5          Rozměry karet...................................................................................................................................................................... 7

5.1       Velikost karet........................................................................................................................................................................ 7

6          Konstrukce karet................................................................................................................................................................. 9

7          Materiály karet...................................................................................................................................................................... 9

8          Charakteristiky karet........................................................................................................................................................... 9

8.1       Ohybová tuhost.................................................................................................................................................................... 9

8.2       Hořlavost............................................................................................................................................................................... 9

8.3       Toxicita.................................................................................................................................................................................. 9

8.4       Odolnost proti chemikáliím............................................................................................................................................... 9

8.5       Stabilita rozměrů karet a průhyb v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu.............................................................. 9

8.6       Odolnost proti světlu........................................................................................................................................................... 9

8.7       Trvanlivost............................................................................................................................................................................. 9

8.8       Odolnost proti loupání...................................................................................................................................................... 10

8.9       Adheze nebo vytváření bloků........................................................................................................................................... 10

8.10     Optická hustota, karty velikosti ID-1............................................................................................................................... 10

8.11     Celkový průhyb karty.......................................................................................................................................................... 11

8.12     Odolnost proti teplu........................................................................................................................................................... 11

8.13     Deformace povrchu........................................................................................................................................................... 11

8.14     Kontaminace a interakce komponent karty.................................................................................................................. 11

Příloha A (normativní)  Metoda zkoušení odolnosti proti teplu.............................................................................................. 12

Příloha B (informativní)  Karta o velikosti ID-000 jako část karty o velikosti ID-1............................................................... 14


Strana 4

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) tvoří specializovaný systém celosvětové normalizace. Národní orgány, které jsou členy ISO nebo IEC, se podílejí na vypracování mezinárodních norem prostřednictvím technických komisí zřízených příslušnou organizací, aby se zabývaly určitou oblastí technické činnosti. V oblastech společného zájmu technické komise ISO a IEC spolupracují. Práce se zúčastňují i jiné mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO a IEC navázaly pracovní styk. V oblasti informační technologie zřídily ISO a IEC společnou technickou komisi ISO/IEC JTC 1.

Mezinárodní normy jsou připravovány v souladu s pravidly určenými Směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem společné technické komise je připravovat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem přijaté společnou technickou komisí se rozesílají národním členům k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Je nutné upozornit na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových oprávnění. ISO a IEC neodpovídají za identifikování libovolných nebo všech takových patentových oprávnění.

ISO/IEC 7810 byla připravena společnou technickou komisí ISO/IEC JTC 1, Informační technologie, subkomisí SC 17, Karty a osobní identifikace.

Toto třetí vydání ruší a nahrazuje druhé vydání (ISO/IEC 7810:1995) a je jeho technickou revizí.


Strana 5

Úvod

Toto vydání je po 5 letech technickou revizí předchozího vydání a bylo připraveno JTC 1/SC 17/WG 1 Fyzikální charakteristiky a zkušební metody pro identifikační karty. Ruší a nahrazuje ISO/IEC 7810:1995. Uživateli se doporučuje, aby prověřil celou normu z pohledu revizí a změn. Hlavní změny provedené v této revizi jsou následující.

1. Doplnění kritéria a metody zkoušení odolnosti proti teplu. Toto kritérium by mělo být ve shodě s existujícími materiály PVC nebo PVCA, avšak dovoluje uživateli navrhnout materiály, které odolávají vyšším teplotám.

2. Libovolné speciální požadavky pro různé technologie záznamu byly přesunuty do příslušných základních norem pro tyto technologie záznamu.

3. Požadavky na odolnost proti loupání a na optickou hustotu byly změněny tak, aby odpovídaly revidovaným zkušebním metodám v ISO/IEC 10373-1:1998.

4. Byly doplněny tolerance pro karty o velikosti ID-2 a ID-3.

5. Byly doplněny rozměry a tolerance pro karty i velikosti ID-000 spolu s informativní přílohou, která ukazuje vztah ke kartě o velikosti ID-1.

6. Oblasti specifikované pro optickou hustotu, které byly dříve uvedeny ve zkušebních metodách ISO/IEC 10373-1, byly změněny a jsou ukázány v této mezinárodní normě.

Poznámky v této mezinárodní normě jsou použity pouze pro uvedení doplňkových informací pro snadnější pochopení nebo používání této normy a nepředstavují opatření nebo požadavky, které je nutno splnit, aby bylo možné učinit prohlášení o shodě s touto mezinárodní normou.

Tato mezinárodní norma stanovuje minimální fyzikální požadavky na základní plastovou identifikační kartu a je používána následujícími normami na identifikační karty se záznamovými technologiemi. Další normy zde neuvedené se mohou rovněž odkazovat na ISO/IEC 7810.

ISO/IEC 7501 soubor, Identifikační karty - Strojově čitelné cestovní dokumenty

ISO/IEC 7811 soubor, Identifikační karty - Záznamová technika 

ISO/IEC 7812 soubor, Identifikační karty - Identifikace vydavatelů

ISO/IEC 7813, Identifikační karty - Karty pro finanční transakce 

ISO/IEC 7816 soubor, Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody s kontakty a)

ISO/IEC 10536 soubor, Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Karty s těsnou vazbou

ISO/IEC 14443 soubor, Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Karty s vazbou na blízko

ISO/IEC 15693 soubor, Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Karty s vazbou na dálku

ISO/IEC 11693, Identifikační karty - Karty s optickou pamětí - Všeobecné charakteristiky

ISO/IEC 11694 soubor, Identifikační karty - Karty s optickou pamětí - Lineární metoda záznamu

_______________

a)    NÁRODNÍ POZNÁMKA Některé části nového vydání souboru ISO/IEC 7816 platí rovněž pro bezkontaktní karty.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma je jednou ze souboru norem popisujících charakteristiky identifikačních karet vymezených v kapitole definic. Dále popisuje použití těchto karet pro mezinárodní výměnu.

Tato mezinárodní norma stanoví fyzikální charakteristiky identifikačních karet včetně materiálů karet, jejich konstrukce, charakteristik a rozměrů pro čtyři velikosti karet.

ISO/IEC 10373-1 specifikuje zkušební postupy používané pro kontrolu karet na parametry specifikované v této mezinárodní normě.

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky pro použití identifikačních karet. Bere na zřetel jak lidské a strojové aspekty a stanoví minimální požadavky.

Cílem tohoto souboru norem je poskytnout kritéria, kterým karty musí vyhovovat. V těchto normách se neuvažuje četnost používání karty před vlastní zkouškou, pokud byly karty používány. Nesplnění specifikovaných kritérií by mělo být projednáno mezi příslušnými stranami.

POZNÁMKA 1 Číselné hodnoty v soustavě SI a/nebo v britské soustavě jednotek (Imperial measurement system) mohou být v této mezinárodní normě zaokrouhleny, a tedy si neodpovídají navzájem přesně. Mohou být použity obě soustavy jednotek, avšak neměly by být použity obě soustavy současně nebo převáděny hodnoty z jedné soustavy do druhé. Původní návrh používal britskou soustavu.

POZNÁMKA 2 Existují různé normy popisující tenké ohebné karty, avšak tenké ohebné karty nejsou předmětem této mezinárodní normy.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz