Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.80                                                                                                                                  Srpen 2004

Příruby a přírubové spoje - Rozměry
těsnění pro příruby s označením PN -
Část 6: Hřebenová kovová těsnění
s obložením pro ocelové příruby

ČSN
EN 1514-6

13 1550

 

Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-designated flanges - Part 6: Covered serrated metal gaskets for
use with steel flanges

Brides et leurs assemblages - Dimensions des joints pour les brides désignées PN - Partie 6: Joints métalliques striés
revêtus pour utilisation avec des brides en acier

Flansche und ihre Verbindungen - Maße für Dichtungen für Flansche mit PN-Bezeichnung - Teil 6: Kammprofildichtungen
für Stahlflansche

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1514-6:2003. Evropská norma EN 1514-6:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1514-6:2003. The European Standard EN 1514-6:2003 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          70940
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 1092-1 zavedena v ČSN EN 1092-1 (13 1170) Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 1: Příruby z oceli

EN 1092-2 zavedena v ČSN EN 1092-2 (13 1170) Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 2: Příruby z litiny

EN 1092-3:2003 zavedena v ČSN EN 1092-3:2004 (13 1170) Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 3: Příruby ze slitin mědi

EN 1092-4 zavedena v ČSN EN 1092-4 (13 1170) Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 4: Příruby ze slitin hliníku

EN 1333 zavedena v ČSN EN 1333 (13 0009) Potrubní součásti - Definice a volba PN

EN ISO 6708:1995 zavedena v ČSN EN ISO 6708:1996 (13 0015) Potrubní části - Definice a výběr jmenovitých světlostí - DN

Vypracování normy

Zpracovatel: Chevess Engineering, s.r.o. Brno, IČ 26883473; Ing. Milan Slavík, Ing. Jan Dania

Technická normalizační komise: TNK 49 - Průmyslové potrubí a potrubní součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová


Strana 3

                                                                                        Prosinec 2003
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 23.040.80

Příruby a přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN -
Část 6: Hřebenová kovová těsnění s obložením pro ocelové příruby

Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-designated flanges -
Part 6: Covered serrated metal gaskets for use with steel flanges

 

Brides et leurs assemblages - Dimensions des

joints pour les brides désignées PN - Partie 6:

Joints métalliques striés revêtus pour utilisation

avec des brides en acier

Flansche und ihre Verbindungen - Maße für

Dichtungen für Flansche mit PN-Bezeichnung -

Teil 6: Kammprofildichtungen für Stahlflansche

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-11-03.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                 Ref. č. EN 1514-6:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Označování........................................................................................................................................................................... 7

4.1       Rozsah označování PN...................................................................................................................................................... 7

4.2       Rozsah rozměrů DN (jmenovitá světlost)....................................................................................................................... 7

4.3       Typy těsnění......................................................................................................................................................................... 7

4.4       Údaje odběratele dodavateli............................................................................................................................................. 7

5          Konstrukční detaily.............................................................................................................................................................. 7

5.1       Všeobecné informace........................................................................................................................................................ 7

5.2       Jádro...................................................................................................................................................................................... 7

5.2.1    Materiály jádra...................................................................................................................................................................... 7

5.2.2    Svařované jádro................................................................................................................................................................... 7

5.2.3    Opracování svařovaného jádra......................................................................................................................................... 8

5.2.4    Úchylka rovinnosti jádra..................................................................................................................................................... 8

5.3       Profil hřebene...................................................................................................................................................................... 8

5.4       Středicí kroužky.................................................................................................................................................................... 8

5.4.1    Integrální středicí kroužek.................................................................................................................................................. 8

5.4.2    Volný středicí kroužek......................................................................................................................................................... 8

5.5       Materiály těsnění................................................................................................................................................................. 8

5.6       Plošná hmotnost na těsnění............................................................................................................................................ 8

5.7       Připojení obložení............................................................................................................................................................... 9

5.7.1    Způsoby připojení............................................................................................................................................................... 9

5.7.2    Odmašťování jádra............................................................................................................................................................. 9

5.7.3    Počet spojů.......................................................................................................................................................................... 9

5.7.4    Nadměrné obložení............................................................................................................................................................ 9

5.8       Neporušenost připojeného obložení.............................................................................................................................. 9

5.9       Typické konstrukční detaily................................................................................................................................................ 9

6          Rozměry.............................................................................................................................................................................. 12

7          Značení................................................................................................................................................................................ 13

8          Barevné kódování.............................................................................................................................................................. 13

9          Balení................................................................................................................................................................................... 13

Příloha A (informativní) Informace odběratele dodavateli...................................................................................................... 15


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 1514-6:2003) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 74 „Příruby a přírubové spoje“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2004 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2004.

Příloha A je informativní a obsahuje „Informace odběratele dodavateli“.

EN 1514 sestává z osmi částí:

Část 1:    Nekovová plochá těsnění s vložkou nebo bez vložky

Část 2:    Spirálově vinutá těsnění pro ocelové příruby

Část 3:    Nekovová těsnění obalovaná PTFE

Část 4:    Kovová vlnitá, plochá nebo hřebenová těsnění a plněná kovová těsnění používaná pro ocelové
              příruby

Část 6:    Hřebenová kovová těsnění s obložením pro ocelové příruby

Část 7:    Těsnění pro ocelové příruby s obalovanou kovovou fólií

Část 8:    Těsnění z polymerových O-kroužků pro drážkované příruby

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje konstrukci, rozměry a značení hřebenových kovových těsnění pro použití s přírubami vyhovujícími EN 1092-1 pro PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63 a PN 100 až do DN 3 000 včetně.

Tento dokument neplatí pro hřebenové kovové těsnění s obložením výměníků tepla s přepážkami nebo velká těsnění nádob, avšak při nedostatku vyhrazené dokumentace pro taková těsnění mohou být dále uvedené principy použity.

POZNÁMKA 1 Rozměry dalších typů těsnění pro použití s přírubami podle EN 1092-1, EN 1092-2, EN 1092-3 a EN 1092-4 jsou uvedeny v EN 1514-1, EN 1514-2, EN 1514-3, EN 1514-4, prEN 1514-7 a prEN 1514-8.

POZNÁMKA 2 Příloha A uvádí údaje, které by měly být uvedeny odběratelem, pokud objednává těsnění za okolností, u kterých volba vhodných materiálů těsnění pro provoz je ponechána na dodavateli.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz